Emoční inteligence je klíčovou dovedností v našem osobním i pracovním životě. Díky ní vnímáme emoce své i emoce ostatních lidí. Jedná se tedy o důležitý faktor úspěchu a spokojenosti v práci, který nám přináší mnoho výhod a příležitostí nejen pro nás samotné, ale pro celou společnost.

Pokud rozvíjíme emoční inteligenci, umožní nám to lépe se vyrovnat s pracovními výzvami i změnami, vést tým, řešit konflikty a v neposlední řadě budovat kvalitní vztahy.

Co to je emoční inteligence?

Emoční inteligence je pojem, který charakterizuje naše schopnosti porozumění a ovládání vlastních emocí a stejně tak díky ní rozumíme emocím, které mají ostatní lidé okolo nás.  Pomáhá nám s vnímáním, rozpoznáváním a vyjadřováním svých emocí, které se odehrávají uvnitř nás a stejně tak i s emocemi, které v nás probouzí interakce s jinými lidmi.

Emoční inteligence nám pomáhá vyrovnávat se s emocemi, zpracovávat je a používat je ke svému prospěchu i k navazování vztahů. Tato schopnost je vnímána jako specifický druh inteligence, který se váže k emocím, jejich správnému vnímání, porozumění a regulace.

Lidé s vyvinutou emoční inteligencí lépe rozpoznávají a rozumí emocím, které se odehrávají v nich samých nebo u ostatních. Tito lidé efektivněji řídí své emoci, vyrovnávají se s konflikty a jsou schopni projevovat empatii a budovat zdravé vztahy. Emoční inteligence je důležitou součástí lidského života, která ovlivňuje náš úspěch, well-being i sociální interakce.

Jak změřit emoční inteligenci

Jelikož jsou emoční procesy subjektivní, je velmi komplikované emoční inteligenci změřit. Za dobu zkoumání emoční inteligence však bylo objeveno několik metod, díky kterým můžeme EI (emoční inteligence) změřit.

1) K měření se nejčastěji používají různé dotazníky, kdy testovaní vyplňují soubor otázek, které se týkají jejich vnímání, porozumění i regulaci emocí. Příkladem takového dotazníku je například EQ nebo MEIS.

2) Další metodou pro měření emoční inteligence je metoda sebehodnocení. Tato metoda se zaměřuje na hodnocení své vlastní emoční inteligence samotným jedincem. Testovaný jedinec posuzuje své schopnosti, jak vnímá a chápe emoce na základě škály nebo hodnocení.

Studujte kurz personalistiky

3) Další pohled na měření emoční inteligence spočívá v hodnocení od ostatních, kdy lidé, jako například kolegové nebo kamarádi hodnotí vnímání, porozumění nebo vyjádření emocí daného jedince.

4) Neurovědecké metody jsou dalším způsobem měření emoční inteligence. Tyto studie se snaží měřit emoční inteligenci pomocí neurovědeckých metod, jako je například funkční magnetická rezonance nebo elektroencefalografie. Oba tyto způsoby zkoumají mozkovou aktivitu spojenou s emocemi.

5) Poslední metodou k měření emoční inteligence jsou testy na rozpoznávání emocí. Těmito testy zkoumáme schopnost rozpoznávat emoce u ostatních lidí. Testy na rozpoznávání emocí většinou zobrazují obličeje s různými emocemi a úkolem testovaného je rozpoznat danou emoci, kterou na obrázku vidí.

emoční inteligence

Výhody rozvoje emoční inteligence v pracovním životě

Výše jsou zmíněny hlavní důvody, proč rozvíjet emoční inteligenci pro svou spokojenost v pracovním životě. Nyní se blíže podívejme na oblasti, kde nám rozvoj emoční inteligence přinese konkrétní výhody.

Vedení a manažerské schopnosti

Pokud máte ve společnosti manažery, kteří oplývají vysokou mírou emoční inteligence, jsou mnohem schopnější ve vedení týmů. Mají totiž rozvinuté dovednosti v oblasti komunikace, motivace i podporování zaměstnanců. Tito manažeři dokážou díky emoční inteligenci lépe rozpoznat emoce, které se v pracovním prostředí mezi kolegy (zaměstnanci) objevují a také jsou schopni je řídit. To pak přispívá k větší produktivitě a spokojenosti zaměstnanců.

Komunikace a jednání

Pokud působíte v oblasti služeb nebo prodeje, jsou pro vás emoční inteligence a její rozvoj klíčové. Pracovníci s vysokou emoční inteligenci jsou totiž schopni lépe porozumět potřebám klientů a nemají problém projevit empatii, stejně jako poskytují vysokou úroveň podpory a péče o zákazníka. Díky tomu budují lepší vztahy se zákazníky a přispívají tak i k pozitivní prezentaci značky zaměstnavatele.

Zvládání stresových situací

Na některých pozicích se setkáváme s větší mírou stresu a tlaku. Lidé s vyvinutou emoční inteligencí jsou však takové situace schopni zvládat mnohem lépe než ti, u kterých je emoční inteligence na nižší úrovni. Emočně inteligentní lidé jsou schopni udržet klid a efektivně se se stresujícími výzvami vyrovnat. Díky tomu se opět zvyšuje jejich výkon i celkový well-being v pracovním prostředí.

Spolupráce a vztahy

Není žádným překvapením, že vysoká emoční inteligence je kruciální pro budování zdravých a plnohodnotných vztahů. Můžeme mluvit o vztazích osobních i těch pracovních. Lidé s vyvinutou emoční inteligenci jsou schopni projevovat empatii a porozumění, což jim usnadňuje vytváření vztahů a budování důvěry u kolegů. Vynikají přirozeným porozuměním a úctou k ostatním lidem. Díky tomu se v rámci celého týmu zlepšuje komunikace i spolupráce.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak emoční inteligenci zlepšit?

Pokud cítíte, že potřebujete v oblasti emoční inteligence zlepšení, můžete využít níže uvedené způsoby, jak na své emoční inteligenci zapracovat a získat tak šťastnější nejen pracovní, ale i osobní život. Myslete však na to, že rozvoj jakékoliv dovednosti je proces a chce to čas. Nebuďte na sebe tedy příliš tvrdí a nastavujte si jen splnitelné a měřitelné cíle.

1.) Pochopení vlastních emocí

Než se pustíte do porozumění emocí svých blízkých, začněte u sebe. Věnujte čas svému vlastnímu emocionálnímu stavu a uvědomujte si své emoce při každodenních činnostech a situacích. Jaké emoce cítíte při komunikaci se svým nadřízeným nebo když dostanete náročný úkol? Nebojte si dát čas a emoce, které ve vás probíhají, pojmenujte a snažte se porozumět tomu, co s vámi dělají a jak vás ovlivňují.

2.) Rozpoznávání emocí

Druhým krokem, po vlastním sebeuvědomění, je zlepšování schopnosti v rozpoznávání a identifikování emocí. Využijte zde to, co jste se naučili v prvním kroku a postupně se přesouvejte z identifikace vlastních emocí do identifikace emocí ostatních lidí. Pozorujte verbální i neverbální projevy. Jak se tváříte vy nebo kolega, jaký tón má jeho hlas apod.

emoční inteligence

3.) Komunikační dovednosti

Rozvíjejte své komunikační dovednosti. K rozvoji emoční inteligence vám dopomůže i jasné vyjadřování vašich emocí. Stejně tak s respektem přijímejte emoce ostatních lidí. Učte se vyjadřovat své emoce slovně tak, aniž byste tím vyvolávali konflikty. Snažte se vždy držet co nejvíce v klidu, prodýchat se a uvědomit si v hlavě emoci, kterou zrovna cítíte a až pak reagujte, případně vyslovte, co je třeba.

4.) Hlídejte si své emoce

Snažte se při práci se svými emocemi regulovat jejich intenzitu tak, aby byly co nejvíce konstruktivní. V praxi to znamená nebrat si okolní situace příliš, a pokud to jde tak vůbec, osobně. Zjistěte si a naučte se strategie, které vám pomohou zvládat stres a uklidnit se.

5.) Aktivní naslouchání

Když se naučíte aktivně naslouchat, zlepšíte tak svou úroveň empatie a celkovou emoční inteligenci. Učte se rozumět pohledům jiných lidí na různé situace, jakou se na ně dívají perspektivou a projevte jim na základě těchto poznatků svou empatii. Zajímejte se o druhé i jejich pocity a potřeby, nebojte se projevit soucit, zlepšit svou EI a dosáhnout porozumění z obou stran.

Závěrem

Nyní je zřejmé, že rozvoj emoční inteligence přináší řadu výhod nejen v pracovním životě. Lidé, kteří mají vyvinutou emoční inteligenci dosahují vyšší míry spokojenosti i produktivity a jsou celkově úspěšnější ve své práci i vztazích.

Společnosti, které podporují rozvoj takových dovedností, týkajících se emoční inteligence, si u svých zaměstnanců budují pozitivní pracovní prostředí, zvyšují jejich loajálnost a zlepšují tak výsledky celé společnosti.

Mám zájem o odběr newsletteru