Pracovní cíle zaměstnance jsou směrodatným nástrojem jeho pracovního života. Díky správně nastaveným cílům mohou zaměstnanci dojít kýžených výsledků a přispívat tak zároveň k dlouhodobé strategii firmy.

Proč jsou pracovní cíle zaměstnance důležité?

Stanovení cílů přináší spoustu výhod nejen samotným zaměstnancům, ale i celé společnosti. Vzhledem k tomu, jak jsou pracovní cíle důležité, je potřeba věnovat jim dostatečné množství času. Proč jsou tak důležité a čeho jimi můžeme dosáhnout?

1.) Nastavení jasných priorit

Bez nastavení jasných zaměstnaneckých cílů lidé neporozumí tomu, co mají dělat a kam svou prací směřují. Jejich úsilí není ničím vedeno a oni za sebou tak nemohou rozpoznat úspěšně vykonanou práci. Když ve společnosti nenastavíte cíle, dojde k rozkolu mezi členy týmu, kteří si budou vědomě i nevědomě sabotovat svou práci.

Nastavení cílů, tak pomáhá zaměstnancům se zajištěním povědomí, co se od nich očekává a jaká má jejich práce smysl.

2.) Podpora týmové práce

Jestliže máte individuální cíle jasně nastaveny a propojeny s cíli organizace, podporujete tak týmovou práci. Stanovení cílů sděluje očekávání a také pomáhá týmu porozumět jejich dopadu na celkovou strategii společnosti. To pak vede k větší angažovanosti, motivaci a produktivitě. Díky tomu, že zaměstnanci ví, jak jeho cíl souvisí s cílem organizace, pochopí důležitost týmové práce a taky, jak je jeho cíl spojen s cíli ostatních kolegů.

3.) Motivace zaměstnanců

Stanovení jasných cílů udržuje a zvyšuje celkovou motivaci zaměstnanců. Jednotlivci sledují svůj pokrok, dostávají zpětnou vazbu, která je opět posouvá kupředu. Zaměstnanci s jasně nastavenými cíli jsou soustředění na svou práci v rámci cílů celé společnosti. To vede nejen k nárůstu motivace, ale také k celkové výkonnosti organizace.

4.) Efektivnější plánování

Pokud zaměstnanec zná své cíle, může být během pracovní doby více soustředěný a produktivní. Jelikož ví, za čím jde, efektivněji si rozvrhne svůj čas. Tím mu odpadnou různé prostoje, během kterých zjišťuje, co má vlastně dělat a proč. Když zaměstnanci znají svou pracovní náplň, mohou si trasovat čas strávený u jednotlivých úkolů. Na základě takových dat pak efektivně naplánují svůj pracovní den a zaměřit se na priority.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Jak pracovní cíle zaměstnance nastavit a měřit?

Výše jsme si řekli, proč jsou cíle zaměstnance důležité. Nyní se podíváme na to, jak tyto cíle nastavit, na co během tvorby pracovních cílů dbát a jak můžeme měřit jejich plnění.

1.) Začínejme shora

Pracovní cíle jednotlivých zaměstnanců nenastavíte, pokud neznáte cíle celé společnosti. Proto začněte s revizí cílů a celkové strategie společnosti. Propojte pak výkonnostní cíle pro jednotlivé zaměstnance s těmi firemními. Cíle zaměstnance se stanou účinnými, když sami pracovníci vidí a vědí, jak přispívají k růstu společnosti.

2.) Zapojte zaměstnance

Zapojte samotné zaměstnance do plánování cílů. Pobavte se s nimi o tom, co sami navrhují, kam se v rámci sebe i strategie společnosti chtějí a mohou posouvat. Zaměstnanci tak budou více motivovaní k dosažení cílů, které si sami stanovili. Diskutujte se zaměstnanci o jejich cílech a také o tom, jak jsou navázány na společnost. Následně vypracujte akční plán, aby mohli zaměstnanci těchto cílů dosáhnout.

pracovní cíle zaměstnance

Nastavte cíle tak, aby byly měřitelné a dosažitelné.

3.) Využijte metodu SMART

Metoda SMART je účinný nástroj ke stanovení cílů. Díky tomuto pravidlu nastavíte cíle, které budou:

  • S – specifické (Specific)
  • M – měřitelné (Measurable)
  • A – dosažitelné (Achievable)
  • R – reálné (Relevant)
  • T – termínované (Time-bound)

Každý cíl tak zaměstnancům jasně řekne, co se od nich očekává a v jakém časovém rozmezí.

4.) Sledujte proces a aktualizujte

Když nastavíte se zaměstnanci cíle, myslete také na jejich monitorování a hodnocení dosažených výsledků. Díky hodnocení a průběžné zpětné vazbě motivujete zaměstnance ke stále lepším výkonům. Pokud je potřeba, revidujte a aktualizujte se zaměstnanci jejich cíle, aby se neodchýlili od celkové strategie a také dalšího úspěchu.

Právě pravidelná zpětná vazba a hodnocení je měřítkem v dosahování nastavených cílů. Jedná se o způsob zjišťování efektivity a v jaké míře bylo cílů dosaženo. Většina cílů, která se nastavuje jednou ročně, pak projde zhodnocením. Ptáte se zaměstnanců, sdělujete jim svůj pohled na věc a také jim pečlivě nasloucháte. Můžete tak jasně změřit dosažené cíle.

V případě, že se jedná o cíle kvantitativní, během hodnocení měříte to, co je relevantní. Může se jednat o obrat, množství, náklady nebo strukturu zákazníků.

Chyby při stanovování cílů

Aby cíle skutečně vedly zaměstnance k profesním výšinám je dobré vyvarovat se některých chyb při jejich stanovování.

Cíle nejsou flexibilní

I přesto, že jsou cíle jasně dané, společnost i lidé jsou živými organismy. Je potřeba počítat s tím, že se samotný cíl v závislosti na vykonávání dané práce může měnit. Je tedy důležité vést zpětnou vazbu a cíle aktualizovat dle potřeby.

Pokud jsou cíle příliš rigidní, ovlivňuje to negativně motivaci i výkonnost zaměstnanců. Proto je velkou chybou, pokud cíle ve společnosti neaktualizujete a nepřehodnocujete. Pokud budou vaše cíle flexibilní, budou stále relevantní jak pro zaměstnance tak společnost.

Nedostatek zpětné vazby

Vše souvisí se vším, tedy udržujte kvalitní zpětnou vazbu v průběhu celého procesu. Dávejte si pozor, aby zpětná vazba nebyla vágní a příliš obecná. Když budete předávat zpětnou vazbu myslete na to, aby byla konkrétní, měřitelná a nejlépe nastavená tak, aby se případné zlepšení dalo zvládnout v určeném časovém horizontu.

Ignorování dílčích úspěchů

Cesta k určeným cílům zahrnuje malá vítězství. Je zásadní věnovat i těmto dílčím úspěchům pozornost a upozornit na ně své zaměstnance. Pochválit výkon, jasně nastavit vizi, jak dalece vás tento daný krok posunul k cíli apod. Pokud nedostatečně oceňujete dílčí úspěchy, zaměstnanci opět ztrácí motivaci, sami mohou začít být více sebekritičtí a produktivita klesá.

Nejasnost v cílech

Jak jsme si řekli výše, cíle by měli být jasné a specifické. Pokud tento krok opomenete, rozlučte se s úspěchem. Definujte si jasně vše, co je ke splnění cílů potřeba, jakou cestou se vydáte a zda rozumíte smyslu své práce. Mějte se zaměstnanci podrobně vysvětleno, kam chcete dojít a jak má konečný výsledek vypadat. Pokud tato jasnost v nastavení cílů pokulhává, zaměstnanci se budou brodit úkoly, které jim nedávají smysl, budou se točit v kruhu a nedosáhnou cíle efektivně a s chutí.

Mám zájem o odběr newsletteru