V následujícím článku se dozvíte, co to je cizí kapitál, proč je levnější než vlastní, i jak ho můžete využívat. Dočtete se také, jak účtovat o jednotlivých účetních případech.

Cizí kapitál: Co to je?

Cizí kapitál neboli zdroje financování či závazky jsou dluhy podniku, které musí do určité doby splatit třetím stranám (věřitelům). Dělí se na krátkodobé a dlouhodobé. Veškeré přírůstky se zaznamenávají na stranu Dal, splátky na stranu Má dáti. Podnikatelé ho využívají v době, kdy si finančně nevystačí s vlastním kapitálem.

Krátkodobý cizí kapitál

Krátkodobý cizí kapitál je běžnou součástí každého podniku. Financují z něj materiál, zboží, energie a další provozní potřeby. Mezi krátkodobé zdroje financování, poskytované na dobu kratší než jeden rok, patří například:

 • krátkodobé půjčky,
 • krátkodobé bankovní úvěry (eskontní, lombardní, kontokorentní),
 • závazky vůči zaměstnancům,
 • dodavatelské úvěry (v rozvaze též závazky z obchodního styku),
 • odběratelské úvěry,
 • závazky vůči finančnímu úřadu,
 • směnky,
 • výdaje příštích období.

Krátkodobé půjčky

Krátkodobé půjčky lze využít na jakýkoliv účel. Obvykle je poskytují nebankovní společnosti. Je však třeba si u nich dávat pozor na RPSN (roční procentní sazba nákladů), která může být velmi vysoká! Účtuje se o nich na účtu 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci.

Krátkodobé bankovní úvěry

Na stranu Má dáti pasivního účtu 231 – Krátkodobé bankovní úvěry se účtují splátky dluhu, na stranu Dal pak jejich přírůstky. Lze mezi ně zařadit:

 • eskontní úvěr, který poskytují banky na financování zásob nebo pohledávek z obchodního styku,
 • lombardní úvěr, jenž je zajištěn zástavou movitých věcí (cennými papíry, komoditami apod.). Využívají ho obchodní banky, které si tímto způsobem půjčují od České národní banky,
 • kontokorent – umožňuje zájemcům čerpat finanční prostředky na běžném účtu do mínusu (až do sjednané částky uvedené ve smlouvě).

Tip: Přečtěte si také článek o vlastním kapitálu!

Závazky vůči zaměstnancům

Závazky vůči zaměstnancům se sledují na dvou pasivních účtech. Účet 331 – Zaměstnanci zachycuje mzdy, odvody na zdravotním a sociálním pojištění, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Na účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům se účtuje o cestovních náhradách, odstupném nebo o poskytnutých zálohách na nákupy materiálu či služeb pro zaměstnavatele.

Dodavatelské úvěry

Dodavatelské úvěry, resp. závazky z obchodního styku se zaznamenávají na účet 321 – Dodavatelé. Přijaté faktury na stranu Dal, jejich úhrady na Má dáti.

Odběratelské úvěry

Ač zní tento pojem zvláštně, odběratelé mohou dodavatelům poskytovat úvěry formou záloh na odebírané zboží. Jejich přijetí se účtuje na stranu Dal účtu 324 – Závazek vůči odběratelům.

Závazky vůči finančnímu úřadu

Mezi závazky k finančnímu úřadu patří například doplatek DPH, který se účtuje jako dluh vůči této instituci na stranu Dal účtu 343 – Daň z přidané hodnoty. Na účtu 345 – Ostatní daně a poplatky se pak zachycují další daně (silniční, z nemovitých věcí apod.). Přírůstky dluhů se účtují na stranu Dal, platby záloh na stranu Má dáti.

Směnky

Směnky jsou cenné papíry předepsané na určitou částku, které opravňují jejich majitele požadovat po dlužnících ve sjednané lhůtě jejich splacení. Úhrady faktur směnkami se účtují následujícím způsobem: na stranu Má dáti účtu 321 – Dodavatelé a na stranu Dal účtu 322 – Směnka k úhradě. Jejich splacení pak na Má dáti na účtu 322 a na stranu Dal 221 – Bankovní účty (příp. 211 – Pokladna).

Výdaje příštích období

Výdaje příštích období (účet 383) jsou nákladem, který má účetní jednotka v danou chvíli, ale zatím neobdržela fakturu. Nemůže je proto zaúčtovat jako běžný závazek. Typicky se jedná o nájemné, hrazené zpětně. Jejich vznik se zachycuje na stranu Dal, na Má dáti pak přijetí faktury, resp. zaúčtování klasického závazku.

Dlouhodobý cizí kapitál

Dlouhodobý cizí kapitál slouží k úhradě dlouhodobých aktiv (pořízení automobilu, nemovitosti apod.). Dlouhodobými zdroji financování jsou například:

 • dlouhodobé bankovní úvěry,
 • směnky,
 • obligace,
 • finanční leasing.

Dlouhodobé bankovní úvěry

Účetní jednotka účtuje o dlouhodobých úvěrech poskytnutých bankou na dobu delší než jeden rok na účtu 461. Stejně jako u všech ostatních závazků se na stranu Má dáti zaznamenávají splátky úvěru a na stranu Dal nově poskytnuté.

Obligace

Obligace neboli dluhopisy jsou dlouhodobé cenné papíry, které vytvářejí úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužníkem neboli emitentem (vydavatelem) dluhopisu může být podnik či stát, jenž potřebuje finanční prostředky na vlastní rozvoj. Koupíte-li si obligace, stáváte se věřitelem a stát či podnik vám musí ve stanovené lhůtě zaplatit kromě dlužné částky i úrok. O obligacích se účtuje na pasivním účtu 473 – Emitované dluhopisy. Splacení dluhopisu (závazku) může vypadat následovně: na straně Má dáti účtu 473 a na straně Dal účtu 221/211 – Bankovní účty/Pokladna.

Finanční leasing

Finanční leasing je dlouhodobý pronájem určité věci. Často ho využívají podnikatelé, ale i nepodnikající osoby při koupi automobilu. Po splacení dluhu se stávají jeho vlastníky. Náklady se zaznamenávají do účtové skupiny 51 – Služby, případně na účet 381 – Náklady příštích období (je-li platba hrazena předem) nebo na účet 383 – Výdaje příštích období (je-li splácena zpětně).

Proč je cizí kapitál levnější než vlastní?

Někteří z vás se ptají, proč je cizí kapitál levnější než vlastní. I přes vyšší cenu (úrok), kterou podnikatelé za jeho využívání zaplatí, snižuje jejich daňové zatížení a může tak být výhodnější.

Chcete se dozvědět o cizím kapitálu více? Přihlaste se na kurz podvojného účetnictví Orange Academy!

Zdroj: portal.pohoda.cz, managementmania.com, uctovani.net., madati.cz, altaxo.cz, cs.wikipedia.org

Mám zájem o odběr newsletteru