V článku se dozvíte, co je to rozvaha, co zobrazuje a jaké druhy existují. Najdete zde vzor rozvahy i příklady, na kterých lépe pochopíte, jak s ní pracovat.

Co je to rozvaha a co zobrazuje?

Rozvaha je tabulka, která zobrazuje za běžný i minulý rok:

 • celkovou strukturu majetku účetní jednotky,
 • její vklady,
 • hospodářský výsledek (zisk/ztrátu) a
 • dluhy.

Účetní rozvaha se dělí podle okamžiku vzniku na:

 • zahajovací – při založení společnosti nebo u OSVČ vedoucích účetnictví,
 • počáteční – na začátku účetního období,
 • konečnou – na jeho konci.

Může jich však být více v závislosti na rozhodnutí vedení firmy. Cílem rozvahy je uspořádat majetek i zdroje financování podniku v peněžním vyjádření a porovnat ho s minulým obdobím.

Struktura rozvahy

Tabulka obsahuje aktiva (majetek účetní jednotky) a pasiva (vklady, hospodářský výsledek a dluhy).

Aktiva

Aktiva se zaznamenávají na levou stranu rozvahy. Snadno je určíte, protože si je můžete lehce představit. Patří sem automobily, výrobky, zboží, peníze, pohledávky. Podle toho, jak dlouho v podniku zůstávají, se dělí na dlouhodobý a oběžný majetek.

Dlouhodobý majetek se dále člení na:

 • hmotný (stroje, pozemky, budovy, apod.),
 • nehmotný (software, patenty, licence,…),
 • finanční (cenné papíry, poskytnuté zálohy na tento typ majetku,…).

Do oběžného majetku se řadí:

 • zásoby (materiálu, zboží, výrobků),
 • krátkodobé i dlouhodobé pohledávky (od odběratelů, nároky na dotace, apod.),
 • krátkodobý finanční majetek (peníze v hotovosti a na běžném účtu, ceniny, cenné papíry).

Pasiva

Pasiva najdete na pravé straně rozvahy. Zahrnují vlastní a cizí zdroje financování majetku. Říkají, jak podnik k majetku (aktivům) přišel. Zda ho pořídil z vlastních zdrojů, nebo si na něj peněžní prostředky půjčil. Mezi vlastní zdroje (kapitál) patří:

 • základní kapitál (peněžní i nepeněžní vklady společníků),
 • kapitálové fondy (např. emisní ážio – rozdíl mezi prodejní a nominální cenou akcií),
 • rezervní fondy (slouží ke krytí ztrát společnosti),
 • fondy ze zisku (např. na financování motivačních programů, rekreačních aktivit nebo stravenek pro zaměstnance),
 • výsledek hospodaření minulých let
 • i běžného roku (zisk nebo ztráta z minulého a běžného účetního období).

Cizími zdroji jsou:

 • rezervy (slouží na úhradu budoucích závazků nebo nepředvídaných výdajů firmy),
 • dlouhodobé závazky (bankovní úvěry, směnky, termínované půjčky, atd.).
 • krátkodobé závazky (bankovní úvěry, půjčky, nezaplacené daně, nevyplacené mzdy, faktury od dodavatelů apod.)

V rozvaze sestavené ve zjednodušeném rozsahu jsou pak tyto části aktiv i pasiv zobrazeny ve skupinách a podskupinách. V dalších sloupcích se pak zaznamenávají ceny majetku běžného i minulého období.

V běžném období jsou uvedeny vstupní ceny (v brutto hodnotě – hodnotě nesnížené o opravné položky a oprávky*). Dále pak korekce, které představují výši opravných položek a oprávek k příslušným aktivům a zůstatkové ceny (v netto hodnotě – hodnotě aktiv snížené o opravné položky a oprávky). Ve sloupci minulého období se uvádějí ceny v netto hodnotě.

*opravné položky představují dočasné snížení hodnoty aktiva (v porovnání s odpisy, které znamenají jejich trvalé snížení), oprávky vyjadřují součet veškerých odpisů

Tip: Podívejte se i na naše video, ve kterém vysvětlujeme, co jsou to aktiva.

Vzor rozvahy

Pro představu přikládáme vzor rozvahy, který si můžete upravit a použít ke svým účelům.

 

Rozvaha k 31. 12. 2019

Číslo řádku

Název položky

Běžné účetní období

Minulé období

Brutto

Korekce 

Netto

01 A

Dlouhodobý majetek

 

 

 

 

02 AI

Dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

03 AII

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

04 AIII

Dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

05 B

Oběžný majetek

 

 

 

 

06 BI

Zásoby

 

 

 

 

07 BII

Krátkodobý finanční majetek

 

 

 

 

08 BIII

Krátkodobé pohledávky

 

 

 

 

09

Aktiva celkem

 

 

 

 

 

Číslo řádku

Název položky 

Běžné účetní období

Minulé období

10 A

Vlastní kapitál

   

11 AI

Základní kapitál

   

12 AII

Kapitálové fondy

   

13 AIII

Výsledek hospodaření běž. roku

   

14 AIV

Výsledek hospodaření min. roku

   

15 B

Cizí kapitál

   

15 BI

Krátkodobé závazky

   

15 BII

Rezervy

   

16

Pasiva celkem

   

Příklady na zahajovací rozvahu

Ať už jste OSVČ a vedete účetnictví, nebo vlastníte společnost s ručením omezeným, je vaší povinností sestavit rozvahu ke dni vzniku vašeho podnikání (ke dni zápisu do živnostenského nebo obchodního rejstříku).

Příklad na zahajovací rozvahu pro OSVČ

Součástí zahajovací rozvahy u OSVČ budou jednotlivé položky majetku, které se podle pravidla zobrazují na levé straně. Na straně aktiv se kromě majetku objevují i náklady příštích období (dříve tzv. zřizovací výdaje* – výdaje vynaložené na založení účetní jednotky – správní poplatky, výdaje na poradenské služby, nájemné apod.).

*Pozn.: Do 31. 12. 2015 vystupovali zřizovací výdaje nad 60 000 Kč v podvojném účetnictví jako dlouhodobý nehmotný majetek na straně aktiv. Jestliže byly nižší nebo se rovnaly částce 60 000 Kč, rozúčtovaly se přímo do nákladů společnosti.

*Po novele zákona o účetnictví (od roku 2016) již nejsou zřizovací výdaje součástí majetku, ale účtují se přímo do nákladů. Lze je však s tolerancí do rozvahy na stranu aktiv zaúčtovat jako náklady příštích období a následně je rozpouštět do nákladů běžného roku.

Na pravé straně se pak zaznamená pod účtem Individuálního podnikatele souhrnná hodnota veškerých aktiv.

Zadání příkladu

Paní Milan Starý se rozhodl podnikat jako elektrikář. Do živnostenského rejstříku byl zapsán dne 10. 1. 2020. K tomuto datu sestavuje následující zahajovací rozvahu.

Do podnikání vložil hotovost 45 000 Kč a osobní automobil v hodnotě 270 000 Kč. Před zahájením činnosti měl tyto zřizovací výdaje: 2 000 Kč za živnostenský list, 650 Kč za soudní poplatek, 2 000 Kč za služební cesty. Jejich celková hodnota činila 4 650 Kč.

 

Zahajovací rozvaha ke dni 10. 1. 2020

Aktiva

Pasiva

Peníze                   45 000

Individ. podnikatel   319 650

Automobil           270 000

 

N: příštích období   4 650

 

Aktiva celkem  319 650                            

Pasiva celkem       319 650                                

Pozn.: Vždy musí být splněna podmínka rovnosti stran aktiv (hodnoty majetku) a pasiv (zdrojů financování).

Příklad na zahajovací rozvahu pro majitele s. r. o.

V případě, že vlastníte s. r. o., budete opět podle pravidla zapisovat na stranu aktiv jednotlivé položky majetku včetně nákladů příštích období. Na pravé straně se pak objeví vklady společníků, které tvoří celkovou hodnotu vlastního kapitálu (zdroje financování).

Zadání příkladu

Firmu Koupelna, s. r. o. založili 2 společníci, kteří stanovili ve společenské smlouvě (tato byla sepsána dne 1. 11. 2019) splacení upsaného základního kapitálu ve výši 250 000 Kč. Firma se bude zabývat nákupem a prodejem koupelnových potřeb. Oba společníci mají upsaný vklad ve výši 125 000 Kč. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. 12. 2019.

Společník Zdeněk Motyčka splatí 60 000 Kč na určený bankovní účet ke dni zápisu do obchodního rejstříku a zbytek do půl roku.

Společník Ivan Hroch splatí svůj vklad majetkovým vkladem – vkládá osobní automobil v hodnotě 135 000 Kč (rozdíl nad upsaný vklad bude zaúčtován jako vklad do kapitálových fondů).

Zřizovací výdaje ve výši 30 000 Kč zaplatil společník Ivan Hroch. Vynaložené finanční prostředky bude chtít po společnosti do konce kalendářního roku.

 

Zahajovací rozvaha ke dni 1. 12. 2019

Aktiva 

Pasiva

Bankovní účet  60 000

Zákl. kapitál p. Motyčka   125 000

Pohl. za ups. kap. 65 000

Zákl. kapitál p. Hroch      125 000

Os. automobil   135 000 

Kapitálové fondy               10 000

N. příštích období    30 000

Ostatní závazky vůči spol.  30 000

Aktiva celkem   290 000

Pasiva celkem             290 000

Na straně pasiv se kromě vkladů objevuje i vklad p. Hrocha nad upsaný ve výši 10 000 Kč a závazek společnosti na splacení peněžních prostředků taktéž p. Hrochovi za úhradu zřizovacích výdajů, které jsou na straně aktiv vedeny jako náklady příštích období a na straně pasiv jako ostatní závazky vůči společníkům. Opět musí být splněna podmínka rovnosti stran aktiv a pasiv.

Zajímá vás, jak vypadá rozvaha v plném rozsahu, nebo se chcete naučit další témata z účetnictví? Přihlaste se na některý z kurzů Orange Academy!

Mám zájem o odběr newsletteru