Víte, co je to účetní jednotka? Pokud ne, přečtěte si náš článek, ve kterém najdete také informace o tom, jak se člení a jaké má dle zákona povinnosti.

Co je to účetní jednotka a jak se člení?

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví definuje účetní jednotku jako subjekt, který vede účetnictví v rozsahu, jakém mu zákon nařizuje podle kategorie, do níž patří.

V praxi se můžete setkat s následujícími:

 • právnické osoby se sídlem v ČR,
 • zahraniční osoby podnikající na území ČR nebo zde provozující jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • fyzické osoby, zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku,
 • podnikající fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za předchozí rok částku 25 mil. Kč,
 • ostatní fyzické osoby, které se sami rozhodly vést účetnictví,
 • ostatní fyzické osoby, které musejí vést účetnictví dle zvláštního právního předpisu,
 • ostatní podnikající fyzické osoby, jsou-li zároveň účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud je alespoň jeden z nich jinou účetní jednotkou výše uváděnou.

Od 1. 1. 2016 jsou účetní jednotky dále členěny na:

 • mikro,
 • malé,
 • střední,
 • velké.

Mikro účetní jednotka

Mikro účetní jednotkou může být subjekt, který k rozvahovému dni nepřekračuje dvě a více z následujících kritérií:

 • aktiva celkem (tj. jejich úrhn zjištěný z rozvahy, neupravený o odpisy, rezervy a opravné položky) do výše 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat (jeho roční úhrn) do výše 18 000 000 Kč,
 • 10 zaměstnanců v průměru během účetního období.

Malá účetní jednotka

Pro zařazení mezi malé účetní jednotky nesmí subjekt k rozvahovému dni překročit minimálně dvě z následujících kritérií:

 • aktiva celkem do výše 100 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu do výše 200 000 000 Kč,
 • 50 zaměstnanců v průměru během účetního období.

Střední účetní jednotka

Subjekt může být střední účetní jednotkou, nepřekračuje-li alespoň dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem do výše 500 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu do výše 1 000 000 000 Kč,
 • do 250 zaměstnanců v průměru během účetního období.

Velká účetní jednotka

Velkou účetní jednotkou může být subjekt, který k rozvahovému dni překračuje dvě a více z následujících kritérií:

 • aktiva celkem ve výši nad 500 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu ve výši nad 1 000 000 000 Kč,
 • nad 250 zaměstnanců v průměru během účetního období.

Pozor! Výjimku však tvoří subjekty veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, příspěvkové organizace, VZP apod., které jsou velkými účetními jednotkami vždy!

Zákonné povinnosti účetních jednotek

Zákonné povinnosti účetních jednotek se liší dle jednotlivých kategorií. Podívejte se, o jaké se jedná a v čem konkrétně rozdíly spočívají.

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést mikro a malé účetní jednotky, které zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ale i příspěvkové organizace, u nichž tak rozhodne jejich zřizovatel nebo další subjekty dle zvláštních právních předpisů.

Rozsah účetní závěrky

Účetní jednotka je povinna sestavovat následující výkazy:

 • rozvahu (bilance),
 • výkaz zisku a ztráty,
 • přílohu,
 • přehled o peněžních tocích (cash flow),
 • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Mikro a malé účetní jednotky však nemusejí vyhotovovat přehledy (cash flow a o změnách vlastního kapitálu).

Výroční zpráva

Má-li účetní jednotka povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, musí sepsat také výroční zprávu, jejímž cílem je podat ucelené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky. Mikro, malé a střední v ní však nemusejí uvádět nefinanční informace.

Zveřejnění výroční zprávy a účetní závěrky

Účetní jednotky jsou povinny zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin. Pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak, mikro a malé účetní jednotky, které nemusejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemají povinnost uveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou

Oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou se netýká mikro účetních jednotek. Výjimku tvoří subjekty podnikající například v oblasti investování.

Zpráva o platbách vládám

Zpráva o platbách vládám států EU či třetím zemím musejí k rozvahovému dni sestavovat pouze velké účetní jednotky kromě vybraných, zabývajících se těžebním průmyslem či těžbou dřeva v původních lesích.

Tip: Přečtěte si i článek o účetních dokladech, ve kterém se dozvíte, jak se člení, jaké existují druhy nebo jaké informace musejí obsahovat.

Zdroj: az-data.cz, portal.pohoda.cz

Mám zájem o odběr newsletteru