Zajímá vás co je to vlastní kapitál a co ho tvoří? V následujícím článku se dočtete více o jeho jednotlivých částech a o základech účtování.

Co je vlastní kapitál a co ho tvoří?

Vlastní kapitál je jmění majitelů nebo společníků firmy. Čím větší je jeho podíl na celkovém jmění, tím více je podnik finančně stabilní. V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

Tvoří ho:

 • základní kapitál, který se skládá z peněžních i nepeněžních vkladů společníků, zapisuje se do obchodního rejstříku,
 • kapitálové fondy – např. emisní ážio (tj. rozdíl mezi prodejní a nominální cenou akcií),
 • fondy ze zisku, do nichž ze zákona patří povinný rezervní fond nebo ostatní fondy, které si stanoví sama společnost,
 • nerozdělený zisk – slouží k investicím do rozvoje podnikání, rozděluje se mezi rezervní fondy.

Dosahuje-li podnik zisku, vlastní kapitál roste, v případě ztráty klesá. Je-li celková hodnota aktiv nižší než pasiv, jedná se o tzv. záporný vlastní kapitál.

Základní kapitál (ZK)

Základní kapitál je tvořen vklady společníků, které vkládají do společnosti (s r. o., a. s., případně družstva). Řadí se do 4. účtové třídy – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Jeho výše i změny se zachycují na pasivní účet 411 – Základní kapitál. K němu musí účetní jednotky povinně vést analytické účty, na nichž odděleně sledují:

 • ZK tvořený vklady,
 • ZK tvořený ze zisku přímo i zprostředkovaně,
 • vklady jednotlivých osob.

Kapitálové fondy

Kapitálové fondy, které jsou další součástí vlastního kapitálu, nemají vliv na výši základního a nejsou tvořeny ze zisku společnosti. Účtuje se o nich na pasivním účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy.

Patří mezi ně:

 • ostatní kapitálové fondy, které se skládají z peněžních i nepeněžních vkladů mimo ZK,
 • oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů,
 • oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách,
 • rozdíly z přeměn obchodních korporací,
 • rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací.

Fondy ze zisku

Vlastní kapitál zahrnuje i fondy ze zisku, které slouží ke krytí budoucích investic podniku. Jejich tvorba spočívá v odkládání části disponibilního zisku (neboli zisku po zdanění) pouze k těmto účelům. Mohou být tvořeny povinně dle Zákona o obchodních korporacích, nebo dobrovolně na základě rozhodnutí, které je uvedeno ve společenské smlouvě či stanovách. Patří sem Rezervní fond, o němž se účtuje na pasivní účet 421, Nedělitelný fond – účet 422, Statutární fondy – ůčet 423 a Ostatní fondy ze zisku – účet 424.

Rezervní a nedělitelný fond slouží ke krytí případné ztráty. Účetní jednotky však již nejsou tyto fondy (až na některé výjimky) povinné tvořit. Statutární i ostatní fondy mají vytvářet obchodní korporace ze zisku dle společenské smlouvy, stanov nebo vnitřních směrnic.

Tip: Přečtěte si také, článek o cizím kapitálu.

Nerozdělený zisk

Nerozdělený zisk se používá dle stanovení:

 • Zákona o obchodních korporacích,
 • o státním podniku,
 • společenské smlouvy,
 • stanov účetní jednotky.

Účtuje se o něm na pasivním účtě č. 428. Nepoužívá se u veřejných obchodních společnostech a u individuálního podnikatele (fyzických osob, které jsou účetními jednotkami).

Téma vlastní kapitál je poměrně rozsáhlou součástí účetnictví. Chcete-li se o něm dozvědět více a naučit se i účtovat o všech účetních případech s ním spojených, přihlaste se na rekvalifikační kurz Orange Academy!

Zdroj: managementmania.com, madati.cz, portal.pohoda.cz

Mám zájem o odběr newsletteru