Přečtěte si, co dělat, pokud jste se dostali do hmotné nouze, jaké podmínky musíte pro přiznání dávek splnit a na jaké účely je můžete čerpat.

Co to je hmotná nouze?

Hmotná nouze je stav, kdy jako jednotlivec či rodina nemáte dostatečné příjmy, nemůžete je vlastním přičiněním zvýšit a uspokojit tak své základní životní potřeby na úrovni přijatelné pro společnost.

Dle Zákona o pomoci v hmotné nouzi však existuje několik výjimek, podle kterých do této kategorie nemůžete být zařazeni. Typicky se jedná o situaci, kdy jste:

 • starší 68 let,
 • poživatelem starobního důchodu,
 • poživatelem invalidního důchodu třetího stupně,
 • osobou pobírající peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek,
 • osobou pečující o dítě do věku 10 let, které je závislé na péči jiného člověka ve stupni I. až IV., byla-li tato osoba uvedena v žádosti, nebo po přiznání příspěvku ohlášena jako osoba poskytující pomoc,
 • poživatelem příspěvku na péči ve II. až IV. stupni,
 • nezaopatřeným dítětem,
 • osobou práce dočasně neschopnou z důvodu dočasné pracovní neschopnosti.

Na jaké dávky v hmotné nouzi máte nárok?

Existují tři typy dávek v hmotné nouzi, na které můžete mít nárok. Pro jejich získání však musíte splnit některé podmínky. Podívejte se, o jaké se jedná.

Příspěvek na živobytí

Základní měsíční dávkou v hmotné nouzi je tzv. příspěvek na živobytí. Ten můžete čerpat, pokud váš příjem (příp. vaší rodiny) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí.*

*Částka živobytí se odvíjí od existenčního a životního minima. Posuzuje se individuálně na základě hodnocení možností zvýšení příjmu prací, uplatnění pohledávek nebo prodeje majetku či jeho jiné využití. U posuzování nároku rodiny se jednotlivé částky živobytí jejích členů sčítají.

Doplatek na bydlení

Podmínkou získání doplatku na bydlení je pobírání příspěvku na živobytí.* Slouží k úhradě měsíčních nákladů na bydlení, pokud je nemůžete hradit sami a to i v případě, kdy pobíráte příspěvek na bydlení. Po zaplacení těchto nákladů by vám měla zbývat suma rovna částce živobytí.

*Výjimku tvoří situace, kdy vám příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože jste přesáhli částku živobytí osoby (příp. rodiny), ale nepřesáhli jste 1,3násobek částky živobytí.

hmotná nouze

Mimořádná okamžitá pomoc

Dle zákona můžete získat mimořádnou okamžitou pomoc ve specifických případech, mezi které patří následující situace:

 • nemáte nárok na pobírání opakovaných dávek, ale pokud by vám nebyla tato forma pomoci poskytnuta,
 • hrozila by vám vážná újma na zdraví, v tomto případě můžete získat dávku do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima),
 • zasáhla vás vážná mimořádná událost (živelní pohroma, ekologická havárie,..), v této situaci máte nárok na podporu do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce,
 • dávku v celé výši dostanete v případě, kdy nemáte dostatek finančních prostředků k úhradě jednorázových výdajů (např. na zaplacení poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů – občanského průkazu apod.),
 • nemáte-li dostatek peněz na koupi nebo opravu zboží dlouhodobé spotřeby, můžete získat dávku v plné výši (za kalendářní rok však max. 10násobek životního minima),
 • nemůžete svým dětem uhradit náklady na vzdělání, zájmovou činnost a činnost související s jejich ochranou, v této situaci můžete dostat příspěvek v plné výši (za kalendářní rok však max. do 10násobku částky životního minima),
 • jste ohroženi sociálním vyloučením (návrat z vězení, z pěstounské péče či dětského domova po dosažení zletilosti nebo ukončení léčby závislostí), dávka činí 1 000 Kč a můžete ji získat opakovaně (max. do čtyřnásobku částky životního minima jednotlivce).


Pozn.:
Výše uvedené informace jsou obecného charakteru. Konkrétní podmínky i veškeré výjimky nároku na dávky najdete v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi.

Co dělat, pokud jste se dostali do hmotné nouze?

Pokud jste se dostali do některého z výše uváděných případů, můžete zajít na krajskou pobočku Úřadu práce (ÚP) ČR v místě vašeho trvalého bydliště a vyplnit zde žádost o dávky v hmotné nouzi, které vám dle vaší situace náleží. Pracovníci ÚP vám s jejím vyplněním pomohou a poskytnou veškeré důležité informace.

Druhou možností je online podání žádosti o podporu pomocí interaktivního formuláře na stránkách MPSV. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, dejte si pozor na výběr správného dokumentu podle vaší situace.

Pozor! Vyplnění a podání žádosti je první podmínkou pro přiznání vámi požadované dávky!

Zdroj: mpsv.cz, podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru