Zaměstnanci lépe zvládají úroveň stresu a udržují pozitivní a produktivní prostředí. Duševní pohoda znamená zejména duševní a fyzické zdraví. Odpovíme vám na otázku, proč by vám mělo na blahu vašich zaměstnanců záležet, co vám to přinese v dlouhodobém horizontu a čemu se naopak vyhnete.

Duševní pohoda – definice

Duševní pohoda zaměstnanců je:

 • celkové duševní zdraví,
 • fyzické zdraví,
 • emocionální stabilita,
 • ekonomická stabilita.

Vnitřní faktory, které ovlivňují duševní pohodu:

 • pracovní doba,
 • ohodnocení,
 • bezpečnost a klid na pracovišti,
 • vztahy s kolegy a s nadřízenými,
 • rozhodovací kompetence,
 • nástroje a zdroje, se kterými pracují.

Vnější faktory, které mají také vliv na duševní pohodu:

 • starosti o bydlení,
 • zdraví a spokojenost rodiny,
 • čas na regeneraci, koníčky a zájmy.

Proč je duševní pohoda v zaměstnání důležitá?

Duševní pohoda, blaho zaměstnanců, neboli wellbeing. V poslední době velmi skloňované pojmy. Povinností zaměstnavatelů je poskytnout svým zaměstnancům nezbytnou podporu a péči o jejich fyzické a duševní zdraví. Mnoho zaměstnavatelů ale zatím nemá specializovanou strategii blahobytu.

K čemu taková strategie je dobrá?

Pomůže zaměstnancům cítit se v práci ocenění a podporovaní. Zlepšuje motivaci k dosažení cílů. Ať už jste menší firma, či korporát, existuje mnoho smysluplných způsobů, jak zlepšovat kvalitu života svých zaměstnanců.

Co vám péče o zdraví a duševní pohodu zaměstnanců přinese?

Zaměstnanci, kteří se cítí dobře, mají tendenci podávat lepší výkony. To zvyšuje produktivitu. Je zásadní udržovat návyky vedoucí k rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Pryč jsou doby, kdy bylo žádoucí být neustále busy, pracovat přesčas a pod tíhou pracovních povinností se hroutit. Nemít osobní život ani koníčky a zájmy.

To, co bylo dříve považováno za ctnost a zaměstnavateli vyhledáváno, dnes budí spíše rozpaky. Doba pokročila a zkušený personalista či vedoucí pracovník zbystří při náznacích workoholismu. Vyvážený pracovní a soukromý život je dnes již považován za standard. Zaměstnavatelé již vědí, že dobré zdraví a pohoda zaměstnanců vedou k vyšší pracovní morálce.  Jedná se také o významnou prevenci zameškaného času v důsledku nepřítomnosti (nemoci, časté dovolené a volno v důsledku stresu). Řešení těchto problémů je ve svém důsledku dražší, než jim včasnou péčí o blaho zaměstnanců předcházet.

Mnoho zaměstnavatelů již zjistilo, že:

 • dobré zacházení se zaměstnanci je klíčové pro přilákání kvalifikovaných zaměstnanců z řad zejména mladší generace,
 • udržení stávajících talentů,
 • a v neposlední řadě má vliv i na jednání zaměstnanců směrem k zákazníkům.

Získat jasnou představu o tom, jak vypadá vaše současné blaho zaměstnanců, může být složité. Neexistuje žádný univerzální přístup k navrhování strategie pro blaho zaměstnanců. Mělo by totiž vycházet z jedinečných potřeb a charakteristik vaší organizace.

duševní pohoda

6 podmínek zaměstnanecké duševní pohody

1. Fyzická pohoda

Fyzická pohoda dnes zahrnuje mnoho aspektů včetně cvičení, spánku, celkového životního stylu a výběru potravin. Společnosti zaměřené na budoucnost se zaměřují na posilování každodenních návyků pro zlepšení fyzické pohody.

Příklady:

 • Pravidelné cvičení na pracovišti
 • Porady na čerstvém vzduchu
 • Flexibilní začátek pracovní doby
 • Dovolená navíc
 • Permanentky do fitness či wellness
 • Salátový bar a ovoce na pracovišti
 • Obědy zdarma

2. Kariérní pohoda

 • Smysluplná práce a možnost růst a posouvat se kupředu
 • Práce na dálku
 • Plán odměňování a mzdového růstu
 • Vzdělávání hrazené zaměstnavatelem (odborní i soft skills)
 • Pracovní doba umožňující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

3. Finanční blahobyt

Finance jsou hlavní příčinou stresu zaměstnanců. Je to také nejčastější důvod nesoustředěnosti při práci. Finanční stres a nepohoda zvyšují pravděpodobnost migrace zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

4. Sociální pohoda a síla komunity

Je důležité mít smysluplná přátelství v osobním i pracovním životě. Je to jedním z předpokladů dlouhodobého štěstí. Tito přátelé mohou být oporou během stresových situací. Silná a fungující komunita na pracovišti může také pomoci s pocity osamělosti. To se ukázalo hlavně v době pandemie. Zaměstnavatelé se přizpůsobují a vytvářejí nové nabídky, které pracovníkům přinášejí sociální zážitky realizovatelné na dálku.

5. Emoční pohoda

Podpora duševního zdraví zaměstnanců se stává pro mnoho společností větší prioritou. Jsou s vědomi vlivu na výkonnost pracovníků. Společnosti také podnikají záměrné kroky k destigmatizaci duševního zdraví. Stále častěji se setkáváme s příspěvkem zaměstnavatele na psychoterapii jako prevenci syndromu vyhoření. Autoritativní způsob vedení lidí je také již minulostí. Vedoucí pracovníci si uvědomují, že musí vést empaticky, flexibilně a být otevření unikátnímu přístupu k jednotlivcům v souladu s jejich potřebami. Ustupuje se od tlaku na výkon za každou cenu.

6. Soulad hodnotového systému zaměstnance a zaměstnavatele

Důležitým kritériem při výběru nového zaměstnavatele je potřeba zaměstnanců pracovat pro organizace, jejichž hodnoty jsou v souladu s jejich vlastními. Zaměstnanci očekávají, že se jejich společnost aktivně zapojí a bude hlasitě diskutovat o aktuálních tématech.

Jak zlepšit zdraví a duševní pohodu vašich zaměstnanců

 • Dejte pracovníkům větší kontrolu nad svou prací – možnost rozhodovat o tom, jak bude práce vykonána, je spojena nejen s lepším duševním zdravím a menší mírou stresu. I relativně malé změny v autonomii pracovníků mohou ovlivnit pohodu zaměstnanců.
 • Umožněte zaměstnancům větší flexibilitu ohledně toho, kdy a kde pracují – může se jednat o častější home office nebo flexibilní pracovní dobu.
 • Poskytněte zaměstnancům příležitosti identifikovat a řešit problémy na pracovišti.
 • Nepřetěžujte zaměstnance, zajistěte dostatečné personální obsazení. Dlouhá pracovní doba, tlak na tvrdou či rychlou práci, to vše si může vybrat daň na zdraví a pohodě zaměstnanců. Dostatečné personální zajištění se může zdát nákladné. Ale pokud vyčerpaní či nemocní zaměstnanci vyhoří, chybí nebo dokonce dají výpověď, zaměstnavatel pak platí nemalou cenu za to, že se tomuto problému včas nevěnoval.
 • Povzbuďte manažery ve vaší organizaci, aby podporovali osobní potřeby zaměstnanců. Můžou podpořit zaměstnance pečující o děti či staré rodiče tím, že se pokusí sladit jejich pracovní a osobní život tím, že upraví jejich pracovní dobu.
 • Podnikněte kroky k podpoře pocitu sounáležitosti mezi zaměstnanci – firemní kultura, v níž mohou zaměstnanci rozvíjet podpůrné vztahy se svými kolegy, může být důležitou strategií pro zvýšení pohody pracovníků.

Prevence syndromu vyhoření u zaměstnanců

Jedním z hlavních rizik při absenci důrazu na duševní i fyzický blahobyt zaměstnanců, je syndrom vyhoření. Důležitým úkolem pracovníků v manažerských pozicích je, aby včas poznali jeho příznaky u svých podřízených a zajistili jim včas podporu a potřebnou péči.

Příznaky vyhoření jsou:

 • Pocit nedostatečného uznání
 • Ztráta nadšení pro práci a radosti z výsledku
 • Úzkostné a depresivní jednání
 • Negativní postoj k životu obecně
 • Lhostejnost k práci i k okolí
 • Poruchy soustředění a paměti
 • Pocity dlouhodobého smutku
 • Dlouhodobá únava a vyčerpání
 • Cynismus

K vyhoření zaměstnanců může přispívat několik možných příčin:

 • přetěžující pracovní nároky – plynoucí z nedostatečného personálního obsazení pracoviště, nebo z povahy zaměstnance, že nedokáže odmítnout práci, která není v jeho přímé kompetenci
 • konfliktní role – jeho pracovní náplň vyžaduje postoje, které mohou být v rozporu (je v pozici vedoucího, ale nemá k tomu dostatečné kompetence)
 • nejednoznačnost pracovního zařazení – nejasné zadání pracovního úkolů
 • nedostatek zdrojů ke správnému plnění úkolů – nedostatečné školení, materiální vybavení
 • chybějící zpětná vazba a špatná sociální podpora
 • minimální zapojení do rozhodovacích procesů
 • nedostatek ocenění
 • dlouhodobý pocit nespravedlnosti
 • činnost, která není v souladu s hodnotami zaměstnance – neetické, nemorální jednání vyžadované vedením apod.

Bohužel v poslední době se tento problém objevuje stále častěji. Může mít toxické důsledky na chod celé organizace. Netýká se jen postiženého jednotlivce, ovlivní chod celé společnosti. Zvyšuje fluktuaci pracovníků a snižuje produktivitu práce.

dusevni_pohoda3

Jak předcházet syndromu vyhoření?

Jedním z nejlepších způsobů prevence vyhoření zaměstnanců je zajištění duševní a fyzické pohody na pracovišti. Důležitá je podpora rovnováhy pracovního a soukromého života a komunikace napříč firmou, abyste zjistili, co právě ve vaší firmě zaměstnanci potřebují a ocení.

Způsoby zajištění blahobytu zaměstnanců a prevence vyhoření

 • Emoční a duševní podpora
 • Koučink
 • Trenéři a lektoři pohybu
 • Poradenství ve zdraví a stravování
 • Nadstandardní zdravotní prevence
 • Podpora firemní komunity
 • Informovanost zaměstnanců o příznacích vyhoření

Vaše společnost se může pyšnit tím, že je dobrým zaměstnavatelem. Ale i při nejlepší vůli může poškodit zdraví a pohodu zaměstnanců způsobem organizace práce. Pracovní podmínky a požadavky pracovního prostředí jsou pro mnoho lidí významným zdrojem stresu. Práci lze přeorganizovat tak, aby podporovala pohodu zaměstnanců a přitom přinášela firmě dlouhodobé výhody. Nemusí to být nákladné a často se naopak jedná o velmi dobrou investici.

Mám zájem o odběr newsletteru