V České republice pracuje čím dál více cizinců – aktuální data z úřadu práce evidují téměř 750 000 osob. Největší zastoupení mají občané Slovenska a Ukrajiny. Cizinci pracují nejčastěji ve zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví, ale i na administrativních pozicích. V případě, že uvažujete začít ve své společnosti zaměstnávat cizince, měli byste, jako zaměstnavatelé, myslet na povinnosti, které jsou s tímto krokem spojené. Rozdíly jsou patrné už v zaměstnávání cizinců z Evropské unie a mimo Evropskou unii. S rozhodnutím zaměstnávat cizince je důležité dodržet nezbytné administrativní kroky, které si představíme v dnešním článku.

Cizinci ze zemí EU

V případě zaměstnávání cizinců ze zemí Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska se zaměstnavatel řídí stejnými pravidly jako při zaměstnávání občanů České republiky. Povinností zaměstnavatele je vést evidenci cizích občanů včetně jejich rodinných příslušníků. Příslušnému úřadu práce ČR je povinen zaměstnavatel předat informaci o nástupu cizince do jeho společnosti, a to nejpozději v den jeho nástupu. Stejně tak oznamuje i ukončení pracovního poměru – na oznámení má 10 dnů. Ostatní úkony jsou stejné jako u zaměstnávání Čechů – přihlášení ke zdravotní pojišťovně a ČZZS. V případě, že by zaměstnavatel své povinnosti nedodržel, hrozí mu pokuta v řádu milionů korun.

Stejná pravidla platí pro cizince s volným přístupem na trh práce. Jedná se o cizince, kteří zde mají pobytovou kartu rodinného příslušníka EU, mají zde dlouhodobý pobyt za účelem soužití rodiny, nebo trvalý pobyt na území ČR. Cizinci s volným přístupem jsou i ti, kteří se v ČR připravují na budoucí povolání, nebo mají český vysokoškolský diplom.

Zaměstnání cizinců mimo země EU

Občané z tzv. třetích zemí zpravidla nemají volný přístup na trh práce v ČR a jejich zaměstnávání je pro zaměstnavatele administrativně náročnější. Zaměstnanci z cizích zemí mimo EU potřebují povolení na našem území pracovat, které vydává krajská pobočka úřadu práce ČR, dále si musí od Ministerstva vnitra ČR zajistit platné povolení k pobytu. Povolení k práci je nepřenositelné – platí pouze pro jednoho konkrétního zaměstnavatele včetně pracovního místa. Cizince mohou zaměstnavatelé přijmout i se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo pokud je držitel modré karty.

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost oznámit svůj záměr zaměstnávat cizince konkrétnímu úřadu práce, který zaznamená toto volné pracovní místo. Cizinci, kteří předloží zaměstnanecké a modré karty, znamenají pro zaměstnavatele povinnost udělit souhlas se zařazením nahlášených volných míst do centrální evidence. Evidenci cizinců vede zaměstnavatel nejen po dobu, po kterou jej zaměstnává, ale i tři roky po ukončení pracovního poměru.

Evidence zaměstnavatele

Evidence, kterou musí zaměstnavatel u každého zaměstnaného cizince vést, obsahuje:

  • Identifikační údaje cizince,
  • adresu v zemi trvalého pobytu,
  • číslo cestovního dokladu,
  • druh vykonávané práce,
  • místo výkonu práce,
  • pohlaví,
  • nejvyšší dosažené vzdělání a vzdělání potřebné pro výkon práce,
  • kopie dokladů k oprávnění pobytu,
  • zaměstnaneckou kartu.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu cizince na území ČR, jehož účelem je zaměstnání.  O zaměstnaneckou kartu žádá zaměstnanec až po dohodnutých podmínkách se zaměstnavatelem včetně podepsané pracovní smlouvy. Karta je vydávána pro jeden druh práce u konkrétního zaměstnavatele a není přenosná. Pokud bude chtít cizinec změnit pracovní pozici nebo rovnou zaměstnavatele, musí zažádat o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele na pobočce ministerstva vnitra. Vydání zaměstnanecké karty trvá 1–2 měsíce a je dobré mu přizpůsobit datum nástupu do zaměstnání.

Podobný postup platí i v případě vydání modré karty. Modrou kartu vyžadují zaměstnavatelé k práci, ke které je potřeba vysoká kvalifikace, kterou musí cizinec se žádostí doložit. Podmínkou zaměstnání s modrou kartou je doba zaměstnání – alespoň jeden rok. Pracovní smlouva musí splňovat zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a mzda musí být v minimální výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. Lhůta pro vydání modré karty je 90 dnů.

Mám zájem o odběr newsletteru