Pokud chcete pracovat v ČR nebo na našem území zaměstnat cizince, měli byste vědět, v jakých případech budete potřebovat modrou kartu.

Co je modrá karta?

Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince (všech zemí mimo EU, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island) za účelem výkonu zaměstnání, vyžadující vysokou kvalifikaci*.

Zároveň však nesmíte být:

 • žadatelem o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • rodinným příslušníkem občana EU, pokud pobývá na jejím území,
 • rezidentem jiného členského státu EU, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,
 • cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,
 • cizincem, který na území ČR pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání,
 • cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu EU vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,
 • žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,
 • žadatelem o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Modrá karta pro cizince se vydává na:

 • konkrétní pracovní místo (tzn., že v době podání žádosti již musíte mít sjednanou pracovní smlouvu s hrubou mzdou, která je alespoň ve výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR – pro rok 2021 alespoň 51 188 Kč),
 • dobu o tři měsíce delší než je pracovní smlouva, maximálně však na dva roky.


Tip:
Pokud chcete v České republice pracovat, ale ještě zde nemáte sjednanou práci, můžete se podívat na volná místa inzerovaná na webových stránkách MPSV.

*Vysokou kvalifikací je myšleno řádně ukončené vyšší odborné vzdělání trvající minimálně tři roky nebo vysokoškolské vzdělání.

modrá karta

Jak podat žádost o modrou kartu?

Chcete-li podat žádost o modrou kartu, učiňte tak prostřednictvím některého z cizojazyčných formulářů. K němu je třeba přiložit originály nebo úředně ověřené kopie veškerých níže uváděných dokumentů:

 • cestovní doklad (pouze originál),
 • 2 fotografie,
 • doklad o zajištěném ubytování,
 • pracovní smlouvu,
 • doklad o dosaženém vzdělání,
 • doklad o splnění podmínek (budete-li vykonávat tzv. regulované povolání),
 • (v případě agenturního zaměstnávání – doklad, v němž je uvedeno vaše jméno a příjmení, příp. rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození, vaše bydliště, druh a místo výkonu práce a název včetně sídla zaměstnavatele).
 • úhrnný měsíční příjem rodiny – pouze v případě, kdy jste byl/a před podáním žádosti držitelem modré karty v jiném státě EU
 • na požádání také:
 • Pozn.: V době pandemie můžete stále žádat o víza a modrou kartu.

  Zdroj: mvcr.cz, migrace.com, mpsv.cz

  Mám zájem o odběr newsletteru