Tento článek je určen pro všechny začínající podnikatele nebo účetní, kteří se potřebují zorientovat v pojmech a principu fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Po jeho přečtení budete vědět, co je to pohledávka, jak se člení i jak se o ní účtuje.

Co je to pohledávka a kdy vzniká?

Pohledávka je právo věřitele (resp. dodavatele) na peněžní nebo věcné plnění (tj. uhrazení dluhu) dlužníka. V účetnictví se zaznamenává do rozvahy na stranu aktiv. Vzniká v okamžiku, kdy si určitá osoba:

 • půjčí peníze (spotřebitelský nebo hypoteční úvěr),
 • objedná zboží či službu,
 • uzavře nájemní smlouvu s podnájemníkem.

Resp., je jí dovoleno platit později (např. v případě faktury) nebo nezaplatí do splatného termínu. Může se však jednat také o platby předem (například o poskytnuté zálohy dodavatelům před dodáním zboží či služby).

Vymáhání pohledávek

Po uplynutí termínu splatnosti má věřitel nárok na vymáhání pohledávky. Vznikne-li druhým, výše uváděným způsobem, věřitel musí dlužníkovi zaslat písemnou upomínku, kde vyčíslí přesnou dlužnou částku. Nepodaří-li se mu peníze získat, přichází na řadu vymáhání pohledávky a to buď na vlastní pěst, nebo za pomoci specializovaných agentur (soukromých firem či živnostníků). Nutno podotknout, že celý proces je zdlouhavý a často ho doprovází žaloby a soudy. Může končit i exekucí či dražbou.

Od roku 2001 mohou věřitelé využívat služby soukromých soudních exekutorů. Aby však mohli dlužnou částku tímto způsobem vymáhat, musí mít pravomocný platební rozkaz (příp. rozsudek), v němž soud uzná za dlužníka konkrétní osobu a částku jako dlužnou, kterou musí uhradit.

Chce-li se věřitel vyhnout vymáhání pohledávky, může ji prodat. V takovém případě však získá pouze procentuální část její celkové hodnoty.

Kdy je pohledávka promlčena?

Rozhodne-li se věřitel pohledávku vymáhat, návrh na žalobu musí dle občanského zákoníku podat nejdéle do tří let (tato doba však může být mezi věřitelem a dlužníkem stanovena od jednoho roku do patnácti let). V opačném případě může dlužník podat námitku a té musí soud vyhovět. Pokud však dlužník tohoto práva nevyužije, musí dlužnou částku zaplatit.

Druhy pohledávek a jejich členění

Existuje několik druhů pohledávek, které lze rozčlenit do několika skupin. Z hlediska možnosti její úhrady se dělí na:

 • nedobytné,
 • pochybné,
 • sporné.

Nedobytná pohledávka

Nedobytnou pohledávkou je pohledávka, která nebude z důvodu platební neschopnosti dlužníka nebo bezvýsledného vymáhání u soudu proplacena.

Pochybná pohledávka

U pochybné pohledávky se předpokládá její neproplacení. Do této skupiny lze zařadit například tzv. podřízenou pohledávku (viz níže).

Sporná pohledávka

Za spornou pohledávku se považuje ta, s níž dlužník nesouhlasí, neuznává jí či jde o pohledávku vymáhanou v soudním, případně arbitrážním řízení.

Pohledávky lze rozčlenit také dle Občanského soudního řádu na tzv. přednostní a nepřednostní.

Přednostní pohledávka

Jak již z názvu vyplývá, přednostní pohledávka musí být uhrazena přednostně. Jedná se například o pohledávky:

 • výživného,
 • daní,
 • pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění,
 • náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Nepřednostní pohledávka

Mezi nepřednostní pohledávky pak logicky patří všechny ostatní, které zákon nepovažuje za přednostní:

 • nezaplacené půjčky a úvěry,
 • neuhrazené faktury za energie (elektřinu, plyn,…), zboží či služby,
 • nájemné,
 • nezaplacené platby za nákupy na splátky,
 • leasing,
 • pokuty
 • a další pohledávky, jež se nepovažují za přednostní.

Do této skupiny pohledávek lze zařadit i tzv. podřízenou. Jedná se o dluh, který má být splacen až po všech ostatních. Během insolvenčního řízení často dochází k jejímu neuhrazení.

Pohledávky se v účetnictví člení podle doby splatnosti na:

 • krátkodobé – doba splatnosti je kratší než jeden rok,
 • dlouhodobé – doba splatnosti je delší než jeden rok.

V rámci účetnictví existuje i tzv. odložená daňová pohledávka, která představuje daň z příjmů, o níž bude závazek v budoucnosti pravděpodobně nižší. Vzniká z dočasných rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím účetních případů.

Dále lze pohledávky členit na zajištěné a nezajištěné. Zákon definuje zajištěnou pohledávku jako tu, zajištěnou majetkem dlužníka. Pohledávka nezajištěná je pak ta, jež jeho majetkem zajištěna není.

Pohledávka může být i tzv. vykonatelná a nevykonatelná. Splnění vykonatelné pohledávky si může věřitel vynutit prostřednictvím soudu nebo exekutora.

Podmíněnou pohledávkou se rozumí ta, jejíž vznik, změna nebo zánik se váže k určité podmínce (např. musí mít ručitele – resp. osobu, která za dlužníka případně dluh uhradí). Nepodmíněná je pak bez podmínky.

Pohledávka za majetkovou podstatou vzniká po zahájení insolvenčního řízení. Lze mezi ni zařadit:

 • odměnu insolvenčnímu správci,
 • náklady na udržování a správu majetku dlužníka,
 • platby státu (daně, pojistné na zdravotní pojištění,…),
 • a další dle § 168 insolvenčního zákona.

Pohledávka: Účtování

Výše jsme vám představili definici, druhy a principy fungování pohledávky. Nyní si ukážeme základní účetní případy, které mohou v této oblasti vzniknout.

Pohledávky z obchodních vztahů

Nejčastějším účetním případem jsou pohledávky, vystavené odběrateli za prodané zboží, výrobky či služby. V okamžiku vystavení faktury, zaúčtuje firma (resp. věřitel/dodavatel) danou částku na stranu MD účtu 311 – Pohledávky z obchodních vztahů a na stranu Dal některého z šestistovkových účtů (např. účtu 604 – Tržby za zboží).

V okamžiku zaplacení faktury odběratelem se úhrada zaúčtuje na stranu MD účtu 221 – Bankovní účty nebo 211 – Pokladna (v případě, kdy dodavatel obdrží peníze v hotovosti). Na stranu Dal se zaúčtuje uhrazená pohledávka a tím se účet 311 vynuluje.

Účetní případ Zaúčtování (MD/Dal)
Faktura vystavená 311/604
Úhrada faktury odběratelem 221/311

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Tento účetní případ nastává v situaci, kdy věřitel postoupí směnku (cenný papír) bance, aby tak získal peníze předem. Zaúčtuje se na MD účtu 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry a na stranu Dal účtu 312 – Směnky k inkasu.

Účetní případ Zaúčtování (MD/Dal)
Postoupení směnky 313/312

Poskytnuté zálohy

V praxi se stává, že dodavatel požaduje peníze ještě před provedením služby či dodáním zboží. Odběratel tento účetní případ zaúčtuje jako pohledávku za dodavatelem na MD účtu 314 – Poskytnuté zálohy a na úbytek peněžních prostředků na stranu Dal účtu 221 – Bankovní účty nebo 211 – Pokladna.

V okamžiku provedení služby či dodání zboží, pohledávka (na účtu 314) zaniká a odběratel obdrží fakturu (321 – Dodavatelé). Změny na obou účtech se zaúčtují následovně:

Účetní případ Zaúčtování (MD/Dal)
Poskytnutá záloha 314/221
Faktura od dodavatele 321/314

Chcete se naučit účtovat více účetních případů? Přihlaste se na některých z našich kurzů účetnictví!

Zdroj: exekuce-insolvence.cz, online-finance.info, insolvence.justice.cz, portal.pohoda.cz, pohledavky.info

Mám zájem o odběr newsletteru