Připravili jsme pro vás článek o základech účetnictví, kde vám vysvětlíme pojmy jako je rozvaha, účetní jednotka, období, doklady.

Základy účetnictví: Co to je účetnictví, účetní jednotka a účetní období

Podívejte se, co patří do základů účetnictví. Bez znalosti níže uvedených pojmů se budete navazující témata těžko učit. Je proto nezbytné, abyste jim dobře rozuměli.

Účetnictví poskytuje informace o finanční situaci, hospodářském výsledku, stavu a pohybu hospodářských prostředků organizace za určité časové období. Rozlišujeme jednoduché účetnictví, které od roku 2016 znovu využívají některé subjekty – spolky, odborové organizace apod., daňovou evidenci – především OSVČ a podvojné.

Daňová evidence zahrnuje daňově uznatelné příjmy a výdaje, majetek a dluhy. Upravuje ji Zákon o daních z příjmů. Musí ji vést vydělávající podnikatelé a OSVČ, které se rozhodly uplatňovat tzv. skutečné výdaje.

Podvojné účetnictví (resp. účetnictví) sleduje náklady a výnosy. Účtuje se v něm o stavu a pohybu majetku, jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech. Musí ho vést:

  • právnické osoby se sídlem v ČR,
  • organizační složky státu (ministerstva, soudy, apod.),
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč a nebo ty, jenž se rozhodly vést účetnictví dobrovolně,
  • a další dle Zákona o účetnictví.

Účetní jednotka je právně vymezený a organizačně uzavřený celek, ve kterém se zpracovávají informace o účetnictví. Jsou jimi fyzické a právnické osoby specifikované výše.

Účetním obdobím se rozumí 12 po sobě následujících (kalendářních) měsíců. Nemusí však jít vždy o kalendářní rok. Existuje i tzv. hospodářský rok, kterým je jakékoliv roční období začínající prvního dne jiného měsíce než je leden. Hospodářský rok však nemohou používat organizační složky státu, územně samosprávní celky nebo účetní jednotky vzniklé či zřízené zvláštním zákonem.

Tip: Podívejte se níže na video, kde najdete i informace o tom, kdo jsou právnické osoby, externí a interní uživatelé, ale i příklady k tématu účetní jednotky a období.

Rozvaha

Rozvaha (neboli bilance) je uspořádaný přehled majetku účetní jednotky z hlediska jeho složení (aktiva) a zdrojů financování (pasiva) v peněžním vyjádření. Sestavuje se periodicky k určitému časovému okamžiku (většinou poslednímu dni měsíce, čtvrtletí, pololetí, roku). V takovém případě se jedná o pravidelnou rozvahu. Existují však i mimořádné rozvahy, které vznikají např. ke dni založení účetní jednotky, nebo ke dni likvidace.

Položky rozvahy jsou graficky znázorněny v tabulce, kde se na levou stranu zapisuje majetek (aktiva) – stroje, pozemky, software, materiál, peníze apod. a na pravou stranu zdroje financování (pasiva) – vklady společníků, úvěry, fondy.

Účetní doklady

Nezbytnou součástí vedení účetnictví jsou i účetní doklady. Jsou to průkazné účetní záznamy potvrzující uskutečnění hospodářských operací. Na jejich základě se následně provádějí zápisy o těchto operacích. Pro představu uvádíme ty nejčastěji používané:

  • faktury (vydané a přijaté),
  • pokladní doklady (příjmové a výdajové),
  • bankovní výpisy,
  • vnitřní účetní doklady (příjemky, výdejky, výplatní listiny).

Tip: Pokud se chcete jako začátečníci naučit více ze základů účetnictví, podívejte se na naše rekvalifikační kurzy! Poskytujeme je po celé České republice. Školíme firmy i jednotlivce.

Budeme se na vás těšit!

Zdroj: portal.pohoda.cz

Mám zájem o odběr newsletteru