Statistiky uvádějí, že většinová část firem skončí do dvou let od svého založení. Likvidace společnosti tedy není nic neobvyklého a než se dostat do finančních problémů, je lepší včas tento krok učinit. Pokud tedy společníci neplánují nebo nemohou pokračovat v podnikání, musí svou společnost s ručením omezeným tzv. zlikvidovat. V dnešním článku si prozradíme, jak na to.

Likvidace společnosti: způsoby zrušení s. r. o.

Zatímco v dřívějších letech nechávali společníci své nevýnosné podniky jen tak ležet ladem a jednoduše se o ně nestarali, dnes již převládá trend dobrovolné likvidace společnosti, díky kterému dojde i k vymazání z obchodního rejstříku. Likvidací se totiž vyhnou sankcím od úřadů za neplnění jejich povinností.

Zákon také rozlišuje mezi zánikem a zrušením s. r. o.. Zrušení společnosti představuje dobrovolné či nucené ukončení činnosti dané firmy a zánik proběhne až při formálním výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Společnost lze zrušit hned několika způsoby. Některé z nich se dokonce obejdou bez likvidace, ale ve většině případů se jedná o zrušení s likvidací. Nejčastější způsoby si krátce představíme níže a poté se již vrhneme na dobrovolnou likvidaci společnosti krok za krokem.

Způsoby zrušení společnosti:

1/ Právní jednání

V případě, že se společníci (nebo společník) dohodnou na zrušení s. r. o., potřebují tuto skutečnost stvrdit oficiálním notářským zápisem. Ideálně se na postupu shodnou bez konfliktu v rámci společné dohody a řídí se společenskou smlouvou. Pokud však tento postup není možné zajistit, může o zrušení rozhodnout příslušný soud.

2/ Dosažení účelu společnosti

Při zakládání firmy může být určen její účel a po naplnění této mety dochází ke zrušení s. r. o.. Je však nutné tento účel založení jasně  stanovit s velkou přesností, aby nebyl pochyb o naplnění účelu a bylo tedy možné určit okamžik, kdy může ke zrušení dojít.

3/ Uplynutí doby, na kterou byla s. r. o. založena

Někdy se společníci hned při zakládání společnosti dohodnou na datu, kdy s. r. o. automaticky zanikne. Po uplynutí této doby (která je uvedena i v zakládající listině) dochází ke zrušení společnosti bez potřeby podnítit tento krok. Laicky by se tyto podmínky daly přirovnat k pracovní smlouvě na dobu určitou, kdy nedojde k prodloužení. V Česku se s tímto postupem však téměř nesetkáváme.

4/ Nucené zrušení s likvidací

Nyní se již dostáváme k případu, kdy ke zrušení firmy nedochází tak úplně dobrovolně. Příslušný soud může zrušit firmu na základě návrhu osoby, která má právní zájem o zrušení s. r. o., nebo bez návrhu na základě důvodů v souladu se zákonem. Například když se společnost účastní nelegální činnosti, nesplňuje předpoklady pro vznik s. r. o. nebo třeba když firma nejmenuje jednatele či členy dozorčí rady ani po výzvě soudu a podobně.

Soud většinou poskytuje možnost chyby napravit. Dojde-li k rozhodnutí o zrušení, soud určí likvidátora i datum zrušení společnosti a může také požadovat po firmě sankce.

5/ Insolvenční řízení

Také se může stát, že se společnost dostane do takového úpadku, že se dostává do insolvenčního řízení. V takovém případě je úpadek řešen konkurzem. 

6/ Přeměna společnosti

V rámci usnesení valné hromady bylo rozhodnuto, že společnost projde přeměnou například rozdělením, fúzí nebo převodem jmění. Jelikož v takovém případě není nutné společnost přímo likvidovat, dochází pouze ke zrušení obchodní společnosti a to v den účinnosti přeměny společnosti.

Jak na likvidaci společnosti?

Jak na likvidaci společnosti?

Jak na dobrovolnou likvidaci společnosti krok za krokem?

Zajímá vás, jak zlikvidovat firmu v rámci dobrovolné likvidace? Nyní se zaměříme na jednotlivé kroky, které je nutné učinit a vedou ke zrušení a následné likvidaci společnosti s ručením omezeným.

1. Zrušení společnosti

Celý proces začíná zrušením firmy. Na něm se musí dohodnout společníci (v případě jednoho společníka rozhoduje o všem výlučně on) nebo valná hromada, která se však musí shodnout v poměru dvou třetin ku jedné. Společenská smlouva také může požadovat vyšší počet hlasů valné hromady. O zrušení společnosti musí být v každém případě učiněn notářský zápis.

2. Zvolení likvidátora

Poté dochází k volbě likvidátora. Často se setkáme s tím, že jej volí valná hromada. V druhém z případů pak likvidátora volí jednatelé s. r. o.. Pokud ani jeden ze způsobů nelze zajistit, může likvidátora určit také soud.

3. Povinnosti likvidátora

V den zrušení společnosti přechází firma do likvidace. Nyní nastává čas na provedení účetní uzávěrky a do 30 dnů od vstupu do likvidace je potřeba podat finančnímu úřadu řádné daňové tvrzení (daňové přiznání). Likvidátor dále musí vyhotovit zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti.

Dále je nutné provést zápis do obchodního rejstříku, což však často udělá už notář při zrušení společnosti. Od této chvíle je firma povinna užívat dodatek „v likvidaci“.

Mezi další povinnosti likvidátora patří oznámení o likvidaci všem známým věřitelům a rovněž vyzvání neznámých věřitelů k přihlášení pohledávek do likvidace. Toto oznámení musí proběhnout alespoň dvakrát v obchodním věstníku s mezerou dvou týdnů.

4. Propouštění zaměstnanců

Zrušení zaměstnavatele logicky přináší hromadné propouštění. V tomto případě nejsou chráněni ani zaměstnanci na nemocenské nebo rodičovské a zaměstnavatel je může propustit všechny naráz. Náleží jim však odstupné.

5. Archivace dokumentů

Nyní přichází pravý čas pro archivaci všech potřebných a důležitých dokumentů. Společnost v likvidaci má povinnost projednat zabezpečení dokumentů s příslušným archivem a zažádat o výběr archiválií mimo skartační řízení.

6. Konečná likvidace

Po vypořádání financí a práv ve firmě, řádném doložení účetní uzávěrky a daňovém přiznání může dojít ke konečnému zlikvidování společnosti. Pro tento účel likvidátor vyhotoví konečnou zprávu a předloží ji ke schválení (většinou valné hromadě nebo jednatelům).

7. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Do 30 dnů od likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz. K tomuto účelu musí opět doložit výše uvedené dokumenty, účetní podklady a souhlas finančního úřadu. Výmazem celý proces končí.

Zpravidla celý proces nemůže trvat méně než 4 měsíce. V případě velkých společností se však často jedná i o roky. Likvidace společnosti tedy není nic jednoduchého a přináší s sebou spoustu otazníků a zapeklitých situací.

Poznámka: Článek je zaměřen čistě prakticky a představuje jednu z těch ideálnějších variant. Ve složitějších případech bude nutná konzultace s právníkem a podobně.

Zdroj: businessinfo.cz, pravniprostor.cz

 

Mám zájem o odběr newsletteru