Pokud se chcete naučit vést účetnictví, měli byste znát jeho důležitou součást, kterou je účetní závěrka. V článku se dozvíte, kdy ji musíte udělat, co obsahuje i jaké jsou její typy.

Účetní závěrka: Co to je a co obsahuje?

Účetní závěrka je soubor všech účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu), jež musí některé účetní jednotky v určitém časovém období vyhotovit. Jedná se o výsledek prací účetní uzávěrky (uzavření účtů).

Rozvaha

Rozvaha zaznamenává v tabulce na levé straně aktiva (majetek) a na straně pravé pasiva (vklady, hospodářský výsledek i vklady) účetní jednotky.

Výkaz zisků a ztrát

Podobně jako rozvaha, tak i výkaz zisků a ztrát zachycuje na jedné straně náklady a na druhé straně výnosy (provozní, finanční a mimořádné).

Přílohy

Přílohami jsou myšleny informace obsažené v účetních výkazech (o závazcích na sociálním a zdravotním pojištění, daňových nedoplatcích apod.).

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (anglicky cash flow neboli “tok peněz”) informuje o pohybu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů za určité časové období.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu jak již název napovídá, zachycuje zvýšení či snížení jeho jednotlivých složek mezi dvěma rozvahovými dny.

Jaké existují druhy účetní závěrky a kdy se sestavují?

Podle toho, v jakém období účetní závěrka vzniká, se rozděluje na několik typů:

 • řádná – vyhotovuje se k poslednímu dni účetního období, jímž může být kalendářní nebo hospodářský rok,
 • mezitimní – provádí se v průběhu účetního období (neuzavírají se při ní účetní knihy),
 • mimořádná – sestavuje se v mimořádných situacích jakými je likvidace, vstup do konkursu, rozhodnému dni přeměny,
 • konsolidovaná – vyhotovují ji obchodní společnosti, které jsou zároveň ovládajícími osobami.

Účetní závěrka v plném a zjednodušeném rozsahu

Účetní závěrka se vyhotovuje buď v plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu. Plný rozsah znamená sestavení veškerých účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přílohy, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu). Tento typ závěrky se týká následujících účetních jednotek:

 • mikro, které jsou povinné ji nechat ověřit auditorem,
 • malé – opět s povinností auditu,
 • střední,
 • velké.

Mezi mikro účetní jednotky dle zákona o účetnictví patří ty, jejichž maximální výše aktiv činí 9 milionů Kč, čistý obrat maximálně 18 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců je max. 10. Malými jsou ty s max. výší aktiv do 100 milionů Kč, čistým obratem max. 200 milionů Kč a průměrným počtem zaměstnanců do 50. Mezi střední patří ty s max. výší aktiv 500 milionů Kč, čistým obratem max. 1 miliardou Kč a průměrným počtem zaměstnanců do 250. O velké se jedná, přesahují-li maximální hodnoty středních.

Ve zjednodušeném rozsahu ji vyhotovují tyto účetní jednotky:

 • malé nebo mikro bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem,
 • vybrané, které jsou příspěvkovými organizacemi, u nichž tak rozhodne jejich zřizovatel,
 • dle zvláštního právního předpisu

a to bez přehledu o peněžních tocích (cash flow) a změnách vlastního kapitálu.

Dokdy musí být účetní závěrka i výroční zpráva zveřejněna?

Účetní závěrku musejí zveřejňovat účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku nebo ty, jimž to ukládá zvláštní právní předpis. Jsou-li zapsány do rejstříku, zveřejnění veškerých dokumentů (účetní závěrka, rozhodnutí valné hromady, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) probíhá jejich uložením do sbírky listin. Následně je musí zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě ve formátu PDF.

Účetní jednotky, kterým zveřejnění závěrky ukládá zvláštní právní předpis uveřejňují pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu a přílohu k závěrce, taktéž ve zkráceném rozsahu.

K zasílání je možné využít:

 • datovou schránku,
 • e-mail s elektronickým podpisem,
 • online podání na webových stránkách or.justice.cz,
 • webovou aplikaci ePodatelna, která je dostupná na webu justice.cz.

Dokdy musí být závěrka zveřejněna záleží na tom, zda se jedná o účetní jednotku, jejíž povinností je mít ji ověřenou auditorem či nikoliv. V prvním případě tak musí učinit:

 • po jejím ověření auditorem a schválení příslušným orgánem,
 • do 30 dní od splnění výše uvedené podmínky,
 • nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne závěrky, bez ohledu na to, zda jsou účetní záznamy schváleny.

Ve druhém případě platí povinnost jejího zveřejnění také do 12 měsíců od rozvahového dne.

Pozn.: V obou případech musí být společně s účetní závěrkou zveřejněna také výroční zpráva.

Zdroj: du.cz, money.cz, crowe.com

Mám zájem o odběr newsletteru