Víte, k jakým účelům slouží katastrální úřad? Pokud ne, v následujícím článku se dočtete, jaké informace vám poskytne nebo co byste si měli vzít s sebou v případě osobní návštěvy.

Co to je katastrální úřad a k čemu slouží?

Katastrální úřad neboli Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) umožňuje nahlížet zájemcům do katastru nemovitostí. Jedná se o správní úřad, který má mj. na starosti:

 • schvalování změn hranic katastrálního území,
 • správu zhušťovacích bodů a podrobných polohových a výškových bodových polí,
 • schvalování pomístního názvosloví,
 • koordinaci výzkumu v zeměměřičství, katastru nemovitostí i systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
 • řízení katastrálních úřadů nebo inspektorátů,
 • správu centrální databáze katastru nemovitostí ČR.

Katastr nemovitostí využijete, pokud potřebujete získat informace o:

 • nemovitostech v České republice a jejich geometrickém a polohovém určení (katastrální mapa),
 • jejich vlastnících,
 • věcných nebo jiných, zákonem stanovených právech.

Do veřejných listin katastru nemovitosti můžete nahlížet a získat za správní poplatek (od 50 Kč za každou započatou stránku formátu A4) výpis, opis nebo kopii listiny, která obsahuje důležité údaje o pozemcích a stavbách, jako je například:

 • jméno (název),
 • rodné číslo (IČO) – je-li žadatelem vlastník nemovitosti,
 • adresu bydliště (sídla),
 • název obce a katastrálního území, kde se nemovitost nachází,
 • číslo listu vlastnictví,
 • jména spoluvlastníků atd.

Jak lze údaje z katastru nemovitostí získat?

Abyste mohli zažádat o výpis z katastru nemovitostí, nezapomeňte si s sebou na úřad vzít průkaz totožnosti. Budete-li chtít podat žádost jinak než osobně, budete k ní jako fyzická osoba muset přiložit:

 • úředně ověřený podpis (i v případě, kdy jednáte za právnickou osobu, není-li výsledek úkonu zasílán na adresu sídla společnosti),
 • uznávaný elektronický podpis s údajem, který umožní vaši jednoznačnou identifikaci,
 • otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby (jednáte-li za orgán veřejné moci či organizační složku státu).

katastrální úřad

Jak provést zápis do katastru nemovitostí?

Osobně, poštou nebo na webových stránkách katastrálního úřadu můžete provádět tři možné druhy zápisů do katastru nemovitostí. Pro urychlení a usnadnění práce jak vaší, tak zaměstnanců katastrálního úřadu využijte dostupné formuláře.

Vklad

Zápis do katastru bude proveden vkladem, budete-li chtít zapsat vznik, změnu, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence:

 • vlastnického,
 • zástavního,
 • předkupního práva,
 • práva stavby či přídatného spoluvlastnictví,
 • věcného břemena,
 • správu svěřenského fondu,
 • nájem,
 • pacht a další práva.

Pozn.: K vytvoření návrhu na vklad doporučují zaměstnanci katastrálního úřadu využívat interaktivní aplikaci, která při vyplňování formuláře nabízí automatizované kroky a kontroly.

Záznam

Záznam využijete v případě, kdy budete chtít zapsat některé z práv, odvozených od vlastnického, jako je například:

 • právo hospodařit s majetkem státu,
 • správa nemovitostí ve vlastnictví státu,
 • majetek hlavního města Prahy svěřený jejím městským částem,
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce ke správě a využívání,
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný k hospodaření příspěvkové organizaci.

Poznámka

Budete-li potřebovat provést zápis týkající se evidovaných nemovitostí nebo zapsaných vlastníků a jiných oprávněných, využijete poznámky. Jedná se například o následující konkrétní případy:

 • zahájení pozemkových úprav,
 • exekuční příkaz ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti,
 • vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám,
 • uvolnění zástavního práva,
 • zákaz nakládat s nemovitostí.

Katastrální úřady v České republice: Adresy a úřední hodiny

Katastrální úřady jsou účetními jednotkami, podřízené Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu. Níže najdete adresy a úřední hodiny těch nejčastěji hledaných.

Katastrální úřad Praha

Katastrální úřad Praha sídlí na adrese: Pod sídlištěm 1800/9 Kobylisy, 18214 Praha 8. Otevírací doba je každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00.

Katastrální úřad Brno

Katastrální úřad Brno sídlí na dvou adresách – pro Brno-město ho najdete na Moravském náměstí 1/1. V době koronavirové krize jsou úřední hodiny každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00. Brno-venkov sídlí na adrese: Úzká 471/6, Trnitá, 65677 Brno. Otevřeno mají každé pondělí od 8:00 do 13:00 a středu od 12:00 do 17:00.

Katastrální úřad Ostrava

Adresa úřadu v Ostravě je: Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, 70200. Své záležitosti můžete vyřídit v úředních hodinách každé pondělí od 8:00 do 13:00 a středu od 12:00 do 17:00.

Orange Academy nabízí rekvalifikační kurzy administrativy, účetnictví, ale i dalších oborů. V době koronavirové je můžete absolvovat online formou. Chcete-li změnit práci, nečekejte a přihlaste se!

Zdroj: cuzk.cz

Mám zájem o odběr newsletteru