Zákon o DPH je jeden z nejsložitějších a nejobsáhlejších daňových zákonů, jaký u nás máme. V tomto článku se dozvíte vše podstatné, co o dani z přidané hodnoty potřebujete vědět. Zjistěte, jaké jsou povinnosti plátce DPH, kdy vzniká nárok na odpočet DPH i jaké jsou sazby DPH pro rok 2023.

1.) Co je to DPH?

Pro úvodní vysvětlení byste měli vědět, co je to DPH. DPH je zkratka spojení slov – daň z přidané hodnoty. DPH se řadí mezi tzv. nepřímé daně. To znamená, že má nepřímý dopad na jednotlivé obchodníky – na plátce daně, i konečného zákazníka (spotřebitele), který je neplátce DPH. Možná si to lidé ani neuvědomují, ale DPH je obsažena v ceně většiny výrobků a služeb. Státu ji odvádí všichni registrovaní plátci DPH. Ti ji musí započíst do celkové ceny pro odběratele či spotřebitele, případně si mohou uplatnit nárok na odpočet DPH.

Tip! Úplné znění zákona o DPH najdete v zákoně 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ten vznikl v roce 2004, ale od té doby prošel již několika změnami.

Kdo je plátce DPH?

Plátce DPH je každá právnická či fyzická osoba, která je ekonomicky aktivní a je registrovaná k plátcovství daně z přidané hodnoty dle zákona. Podnikatelé měli do roku 2022 povinnost registrovat se jako plátci DPH při překročení obratu o 1.000.000 Kč. Od roku 2023 se tato hranice posunula na 2.000.000 Kč. Více se o tom dozvíte níže v článku.

Tip! Pozor na to, že k dosažení obratu nemusí dojít v rámci kalendářního roku, ale toto období je počítano jako 12 po sobě jdoucích měsíců!

Povinnost být plátcem DPH máte i v případě podnikání na území EU. Můžete se tak stát dobrovolným plátcem DPH, i když nedosáhnete hranice povinné pro plátcovství DPH. Další možností je, že se stanete tzv. identifikovatelnou osobou. To znamená, že budete plátcem jen pro ostatní země EU, ale v České republice zůstanete i nadále neplátcem DPH. Pozor! V takové situaci vám vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, a to každý měsíc nebo čtvrtletně. Můžete ale využít elektronické podání.

Zákon o DPH – povinnosti pro plátce

Pokud jste plátcem DPH, zákon o DPH vám ukládá splnit několik povinností. K nim patří např. povinnost vystavovat daňové doklady a vést evidenci o DPH. Veškerou evidenci včetně daňových dokladů musíte archivovat minimálně po dobu 10 let. Na konci každého zdaňovacího období máte povinnost podat daňové přiznání, kontrolní hlášení, případně kontrolní hlášení, a to pokud dodáváte zboží nebo služby do zemí EU.

Znáte výhody plátcovství DPH?

I plátci DPH mají určité výhody jestliže jsou plátci. Netýká se to ale všech. Pojďme si vysvětlit, kdy se vám skutečně vyplatí stát se plátcem DPH, a kdy je to jen finanční znevýhodnění a byrokracie navíc. Jako hlavní výhoda je, že na konci každého účetního období, dostáváte od státu vyrovnání daně. Z tohoto důvodu se k plátcovství daně z přidané hodnoty registrují i podnikatelé, kteří tuto povinnost nemají. Uveďme si příklady:

  1. Kupujete zboží mimo EU, v ČR máte ale povinnost jej zdanit. Uvedete jej v přiznání k DPH v ČR (v případě, že souvisí s vaší podnikatelskou činností) a tím vám vznikne nárok na odpočet DPH. Vyplatí se být plátce DPH? ANO.
  2. Nakupujete zboží se zvýšenou sazbou DPH, ale prodáváte jej se sníženou sazbou DPH. Vyplatí se být plátce DPH? ANO.
  3. Máte vyšší výdaje než příjmy. K tomu může dojít, pokud nakoupíte více zboží, než se vám podaří ve zdaňovacím období prodat. Vyplatí se být plátce DPH? ANO.
  4. Nákup a prodej zboží probíhá pouze v ČR. Máte nízké náklady a zákazníci jsou převážně neplátci DPH. Vyplatí se být plátce DPH? NE.

zákon o dph

Registr DPH – kdy a jak se přihlásit k platbě?

Právnická či fyzická osoba má povinnost registrovat se k platbě DPH pokud dojde k překročení obratu 2.000.000 Kč. Musí tak učinit do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení této rozhodné částky. Jak jsme již zmínili, plátci se mohou registrovat i dobrovolně bez překročení limitu.

Tip! Formulář k registraci najdete na portále Finanční správy.

Pozor na označení: Nespolehlivý plátce DPH!

Můžete se také setkat s pojmem – nespolehlivý plátce DPH. Pokud si hledáte nového obchodní partnera nebo dodavatele, podívejte se na veřejný registr plátců DPH, kde najdete také seznam těch nespolehlivých, což pro vás může být varovným signálem. Nespolehlivý plátce DPH může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která nesplnila některou z povinností plátcovství daně z přidané hodnoty. Zpravidla se jedná o nedoplatky, ignorace výzev finančního úřadu apod.

Pozor! Pokud budete od nespolehlivého plátce odebírat zboží či služby, automaticky se stáváte ručiteli za odvedení DPH státu.

2.) Sazby DPH v roce 2023

V České republice se sazby DPH rozdělují na 3 skupiny: základní sazbu 21 %, první sníženou sazbu 15 % a druhou sníženou sazbu 10 %. Každý plátce DPH si musí sám ověřit, do které sazby jeho zboží či dodání služeb spadá. Ve většině případů se ale jedná o základní sazbu 21 %.

Základní sazba DPH 21 %

Základní sazba DPH platí na všechny druhy zboží i služeb, které nejsou v zákoně o DPH zařazeny do kategorie snížené sazby.

Snížená sazba DPH 15 %

Snížená sazba DPH 15 % je specifikována v příloze 2 a 3 zákona o DPH. Patří do ní např. prodej potravin, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné, pohřební služby, lázeňské služby, služby fitcenter, hromadná městská doprava apod.

Věděli jste, že… výjimku mají alkoholické nápoje a tabákové výrobky, které spadají pod základní sazbu DPH 21 %? Také stravovací služby v rámci školství, zdravotnictví a sociální pomoci je osvobozeno od placení DPH.

Snížená sazba DPH 10 %

V příloze 3a a 2a zákona o DPH jsou uvedeny zboží a služby spadající do druhé snížené sazby 10 %. Patří sem např. služby kadeřnictví, opravny obuvi, péče o děti, seniory či zdravotně znevýhodněné občany, půjčování a prodej knih apod.

Zajímáte se o daně a účetnictví? Přihlaste se na kurz a získejte komplexní přehled o této problematice:

Studujte kurz účetnictví

3.) Nárok na odpočet DPH, kontrolní hlášení

Nárok na odpočet má každý plátce DPH, pokud přijaté plnění využije pro uskutečnění své podnikatelské činnosti. Plátci mohou tento nárok uplatňovat v nejvyšší možné míře, sníží tím totiž své náklady. Podmínky odpočtu definuje zákon o DPH. Je možné jej uplatnit až v případě, že u sebe máte daňový doklad od plátce DPH. Předčasné uplatnění odpočtu DPH se nevyplácí, hrozilo by vám doměření úroku z prodlení.

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení podávají jak fyzické, tak i právnické osoby, které jsou plátci DPH. Rozdíl je v tom, že právnické osoby jej musí podávat pravidelně každý měsíc, u fyzických osob je tato povinnost snížena na frekvenci 1x za tři měsíce. Kontrolní hlášení je možné podat pouze elektronicky.

Změny u kontrolního hlášení od roku 2023

Zákon o DPH a jeho nově schválená novela s platností od 1.1.2023 prodlužuje lhůtu dle § 101g odst. 2 zákona o DPH pro podání kontrolního hlášení ze současných 5 dní na 17 dní. Lhůta začíná běžet od dodání zprávy do datové schránky (nezáleží na datu přečtení zprávy, neplatí ani 10 denní lhůta, kdy je zpráva doručena fikcí).

Novela rovněž od ledna 2023 snižuje pokuty dle § 101h na polovinu, a to u plátců, kteří jsou fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným (s.r.o.) s tím, že mají jediného společníka – fyzickou osobu nebo mají čtvrtletní zdaňovací období.

Souhrnné hlášení DPH

Souhrnné hlášení podává plátce DPH jen ve specifických případech, a to elektronicky měsíčně nebo čtvrtletně:

  • při dodání zboží do jiného státu EU osobě registrované k DPH v jiném státu EU,
  • při poskytnutí služby s místem plnění v jiné zemi EU, je-li povinen příjemce služby přiznat a uhradit daň.

práce na notebooku

4.) Zákon o DPH – novinky od 1.1.2023

Začátkem prosince 2022 vyšla pod číslem 366/2022 Sb. novela zákona, která zvyšuje limit pro povinnou registraci plátcovství DPH. Zákon o DPH stanovil platnost většiny změn od 1.1.2023.

Zvýšení limitu obratu pro registraci k plátcovství DPH

Stanovená hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH činí do konce tohoto roku, tedy do 31. 12. 2022, částku 1.000.000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Od 1.1.2023 zákon o DPH zvyšuje limit na 2.000.000 Kč. Tento obrat musí být překročen opět za období po sobě jdoucích 12 měsíců. Stávající plátci DPH s obratem pod 2 miliony korun mohli požádat o zrušení registrace a stát se neplátci DPH. Obzvlášť v případě, kdy je pro ně neplátcovství finančně výhodnější. Stále také zůstává možnost dobrovolné registrace i při nižším obratu pod nově stanovenou hranici. Vystoupení z plátcovství DPH je tak pouze dobrovolné.

Věděli jste, že… novela navazuje na evropskou směrnici o DPH? Ta dává možnost všem členským státům EU od 1. 1. 2025 zvýšit limit pro plátcovství DPH ze současných 35 000 EUR na 85 000 EUR. Česká republika však požádala o výjimku již v roce 2021, aby mohla tento limit zvýšit ještě dříve, což se podařilo s účinností od 1.1.2023.

Paušální daň – zvýšení limitu a zavedení 3 pásem

Kromě zvýšení limitu pro plátce DPH došlo také ke zvýšení limitu pro paušální daň. Do režimu paušální daně mohou od 1.1.2023 vstoupit i OSVČ, které mají příjmy z podnikatelské činnosti nad 1.000.000 Kč za rok, ale současně nepřekročí 2.000.000 Kč a zároveň nejsou plátci DPH.

V tomto roce je stanovená měsíční sazba paušální daně 5.994 Kč. Pro rok 2023 činí tato částka 6.208 Kč se splatností vždy do 20. dne daného měsíce.

Co je to paušální daň? Jedná se o částku, ve které je zahrnuto pojistné na důchodové pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. OSVČ v režimu paušální daně nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

Nově se zavádí 3 pásma paušální daně. Ty se odvíjí nejen podle obratu OSVČ, ale také záleží na druhu podnikání:

Pásmo paušální daně Obrat OSVČ za rok Paušální daň – měsíčně Paušální daň – ročně
1. pásmo do 1.000.000 Kč – nezáleží na druhu podnikání 6.208 Kč (daň z příjmů 100 Kč, důchodové pojištění 3.386 Kč, zdravotní pojištění 2.722 Kč) 74.496 Kč (daň z příjmů 1.200 Kč, důchodové pojištění 40.632 Kč, zdravotní pojištění 32.664 Kč)
_ do 1.500.000 Kč – min. 75 % příjmů s paušálem 60 či 80 % _ _
_ do 2.000.000 Kč – min. 75 % příjmů s paušálem 80 % _ _
2. pásmo do 1.500.000 Kč – nezáleží na druhu podnikání 16.000 Kč (daň z příjmů 4.963 Kč, důchodové pojištění 7.446 Kč, zdravotní pojištění 3.591 Kč) 192.000 Kč (daň z příjmů 59.556 Kč, důchodové pojištění 89.352 Kč, zdravotní pojištění 43.092 Kč)
_ do 2.000.000 Kč – min. 75 % příjmů s paušálem 60 či 80 % _ _
3. pásmo do 2.000.000 Kč – nezáleží na druhu podnikání 26.000 Kč (daň z příjmů 9.320 Kč, důchodové pojištění 11.388 Kč, zdravotní pojištění 5.292 Kč) 312.000 Kč (daň z příjmů 111.840 Kč, důchodové pojištění 136.656 Kč, zdravotní pojištění 63.504 Kč)

Rovněž došlo od roku 2023 ke zvýšení limitu dalších příjmů pro zachování paušální daně dle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 (z nájmu) a § 10 (ostatní příjmy) na částku 50.000 Kč za rok. Do roku 2022 byl původní limit jen ve výši 15.000 Kč.

Mám zájem o odběr newsletteru