V současné době se stále více firem dostává do situace, kdy je nucena řešit vymáhání pohledávek. Jejich klienti přestávají platit za odebrané zboží a služby. Dlužníci si dnes často nemohou dovolit své dluhy splácet. Začíná se projevovat ekonomická recese. Na scéně je opět i druhotná platební neschopnost.

Pokud se vás tato problematika týká, dáme vám několik tipů, jak se ke svým penězům dostat. Poradíme také, kdy je vhodné se obrátit na advokátní kancelář, ačkoliv tento krok vás bude rovněž něco stát.

Vymáhání pohledávek vlastními silami a prostředky

Existuje řada způsobů, jak můžete dluhy vymáhat sami. Nejdůležitější je být aktivní a podniknout kroky co nejdříve. Jedním ze způsobů, jak vymáhat pohledávky na vlastní pěst, je zaslat dopis s výzvou k zaplacení. V tomto dopise by měla být uvedena dlužná částka, datum vzniku dluhu a důsledky, které nastanou, pokud nebude platba do určité doby provedena. Je důležité, aby byl dopis s výzvou jasný a stručný, aby nedošlo k nejasnostem ohledně toho, co je požadováno.

Dalším způsobem, jak vymáhat dluhy, je kontaktovat přímo dlužníka. To lze provést telefonicky, e-mailem nebo osobně. Buďte zdvořilí, ale důrazní v požadavku na zaplacení a buďte připraveni vysvětlit důsledky nezaplacení. Pokud má dlužník potíže se splácením v plné výši, můžete mu také nabídnout splátkový kalendář.

Metody vymáhání pohledávek

Existují čtyři běžné metody vymáhání pohledávek:

 • vyjednávání o splátkovém kalendáři přímo s dlužníkem,
 • prodej dluhu třetí straně,
 • podání žaloby na dlužníka k soudu,
 • podání návrhu na konkurz.

Vyjednávání o splátkovém kalendáři přímo s dlužníkem

Prvním krokem při vymáhání pohledávek je zaslání výzvy dlužníkovi, v níž je uvedena dlužná částka a poskytnuta určitá lhůta k zaplacení (obvykle 30 dnů). Pokud dlužník nereaguje nebo není schopen zaplatit celou částku, můžete se pokusit vyjednat splátkový kalendář přímo s ním.

To lze provést neformálně, telefonicky nebo e-mailem. Případně prostřednictvím formálnějšího procesu zvaného mediace. Pokud se vám podaří dospět k dohodě, nezapomeňte si ji nechat písemně potvrdit a vést si záznamy o všech provedených platbách.

Prodej dluhu třetí straně

Pokud nejste schopni vymáhat dluh sami, můžete zvážit jeho prodej inkasní agentuře. Často je to méně časově i finančně náročné, než obrátit se soud. Pokud se rozhodnete pro soudní žalobu, není zaručeno, že vyhrajete.

Před prodejem dluhu je však třeba mít na paměti několik věcí:

 • ujistěte se, že inkasní agentura má dobrou pověst,
 • zjistěte si, jaké poplatky vám budou účtovány (obvykle se pohybují kolem 20-30 % z celkového dluhu),
 • měli byste si být také zcela jisti, že jste fakturované služby opravdu poskytli.

Není nic morálně spornějšího, než poslat k soudu dlužníka, aby se pak ukázalo, že máte sami máslo na hlavě. Taková situace vašemu dobrému obchodnímu jménu opravdu neprospěje.

Podání žaloby či návrhu na konkurz

Pokud nejste schopni vymáhat dluh vlastními silami, možná budete muset najmout advokáta. To by měla být až poslední možnost, protože může být nákladná a časově náročná. Než se vydáte touto cestou, ujistěte se, že jste nejprve vyčerpali všechny ostatní možnosti.

Vymáhání pohledávek

Tipy pro úspěšné vymáhání pohledávek

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zvýšili své šance na úspěšné vymáhání dluhů na vlastní pěst. Za prvé, zašlete písemnou výzvu k zaplacení. Ta obsahuje dlužnou částku, datum splatnosti a vaše kontaktní údaje. Měli byste také připojit prohlášení, že dluh je po splatnosti, a pokud platbu neobdržíte do určité doby, podniknete právní kroky. První výzvu můžete klidně poslat emailem.

Pokud dlužník na vaši první výzvu k zaplacení nereaguje, můžete mu zaslat další výzvu, ve které uvedete konkrétní lhůtu k zaplacení (např. do 10 dnů) a upozorníte ho, že pokud výzvě nevyhoví, podniknete další právní kroky. Je důležité, abyste byli ve veškeré korespondenci pevní, ale zdvořilí; výhružné nebo příliš agresivní výrazy pouze sníží pravděpodobnost, že dlužník bude spolupracovat. Tuto výzvu již zašlete poštou na adresu sídla dlužníka.

Pokud dlužník stále odmítá platit, můžete podat žalobu. To by mělo být až poslední možností, protože je to drahé a časově náročné, ale pokud všechny ostatní snahy selhaly, může to být vaše jediná možnost. V některých případech budete moci dlužníkovi obstavit mzdu nebo zřídit zástavní právo na jeho majetek, abyste dosáhli zaplacení.

Studujte kurz mzdového účetnictví 100% online

Vymáhání pohledávek

Při vymáhání pohledávek si veďte přesnou evidenci

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli cestu, nezapomeňte si dobře zaznamenávat veškerou korespondenci a platby (nebo jejich nedostatek). To vám pomůže zajistit, že vám budou dlužné peníze spravedlivě vyplaceny, a bude to užitečné i v případě, že budete muset později podniknout právní kroky.

U soudu budete muset doložit, že jste podnikli veškeré úsilí vyřešit situaci mimosoudně. Budou se vám hodit záznamy emailů či podací lístky z pošty. Budete dokládat, kdy dluh vznikl, kdy vypršela jeho splatnost. Případně pokud proběhly částečné úhrady, tak jejich data a částky. Soud si také může vyžádat doklad o tom, že jste služby opravdu poskytli a doručili.

Kdy se obrátit s žádostí o pomoc na advokátní kancelář

Existuje několik případů, kdy by bylo vhodné poradit se s právníkem nebo si ho najmout, aby vám pomohl s vymáháním dluhu. Pokud dlužník:

 • je sám zastoupen advokátem,
 • zažádal o vyhlášení úpadku,
 • rozporuje dluh a vy víte, že jste v právu,
 • je podnikatelem.

Předžalobní výzva

Pokud jste věřitelem a fyzická nebo právnická osoba vám dluží peníze, můžete podat žalobu na vymáhání pohledávky, abyste získali peníze, které vám dluží. Před podáním žaloby však musíte nejprve dlužníkovi oznámit svůj záměr podat žalobu. Toto oznámení se nazývá “předžalobní výzva”.

Předžalobní výzva je formální výzva k zaplacení. Musí být písemná a musí v ní být uvedena dlužná částka a datum, do kterého musí být platba provedena. Předžalobní výzva musí dlužníka rovněž upozornit, že pokud platbu neobdrží do stanoveného data, podáte žalobu na vymáhání dluhu. Její sepsání je lepší nechat na právníkovi.

Podání žaloby

Pokud dlužník po obdržení předžalobní výzvy dluh nezaplatí, můžete poté podat žalobu k soudu. Sepsání a podání žaloby je vždy lepší nechat na advokátní kanceláři. Ta v žalobě uvede váš nárok vůči dlužníkovi. Žalobu podpoří skutečnostmi, které váš nárok podporují.

Pokud v soudním řízení proti dlužníkovi uspějete, soud proti němu vydá rozsudek o peněžní částce, kterou vám dluží. Rozsudek dlužníkovi rovněž nařídí zaplatit úroky z dluhu a může mu nařídit, aby zaplatil odměnu a náklady vašeho právního zástupce, které mu vznikly v souvislosti s podáním žaloby.

Kdy se vám vymáhání pohledávek vyplatí

Faktury po splatnosti jsou zajisté nemilá záležitost. Než se ale pustíte do vymáhání dluhů, ať už sami, nebo si najmete odborníky, zvažte následující: stojí výše pohledávky za čas a peníze strávené vymáháním?

Je nám jasné, že každý podnikatel chce dostat za svou práci zaplaceno. Čistě z pohledu ekonomického ale ne všechny pohledávky stojí za čas strávený jejich vymáháním.

Pokud jste např. fakturovali klientovi službu ve výši 300 Kč a vaše hodinová sazba je 300 Kč, již po hodině strávené vymáháním jste v minusu.

Než předáte pohledávku advokátní kanceláři, je třeba si být jisti tím, že se vám využití jejich služeb vyplatí. Samozřejmě, že se touto cestou nedostanete k celé dlužné částce. Část spolknou poplatky soudu a odměna advokátní kanceláři. Stále by vám mělo zbýt tolik, aby to stálo za čas a úsilí.

Jak předejít problémům s vymáháním dluhů

Dovoluje-li to povaha vašich služeb, je nejlepší prevencí vymáhání dluhů vůbec se do takové situace nedostat.

 • Nechte si zaplatit za práci v okamžiku plnění
 • Vybírejte na své služby zálohu

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek a druhotná platební neschopnost

Pokud se společnosti nedaří efektivní vymáhání dluhů, je často nucena přistoupit ke krajnímu řešení. Tím je tzv. druhotná platební neschopnost. Dostane se do situace, kdy nemá dostatek cash flow a je tak sama nucena přestat hradit své závazky. Tento problém se zejména v době krize může dotknout mnohých firem, které doposud dosahovaly zcela dobrých ekonomických výsledků. Druhotná platební neschopnost může řetězovou reakcí postihnout celá odvětví.

Moderní možnosti vymáhání dluhů

V dnešní době již existují způsoby, jak si proces vymáhání dluhů usnadnit pomocí technologie založené na umělé inteligenci. AI vám může pomoci lépe řídit procesy vymáhání pohledávek a může vám tak pomoci předejít druhotné platební neschopnosti.

Software a služby pro vymáhání pohledávek založené na AI lze využít k automatizaci a zefektivnění procesu, což umožní lepší dohled nad financemi společnosti. Software může sledovat finanční aktivity společnosti a upozorňovat ji na prodlení s platbami a na riziko, že zákazníci nesplácí své půjčky nebo dluhy.

Využitím technologie založené na umělé inteligenci mohou společnosti ušetřit nejen čas, ale také peníze tím, že sníží množství obvykle vynakládané na manuální procesy (evidence dokladů, kontaktování dlužníků apod.)

Celkově technologie řízená umělou inteligencí otevřela nové možnosti, jak snížit úroveň zadlužení či získat větší přehled o svých financích.

Závěr

Existuje řada způsobů, jak můžete vymáhat pohledávky na vlastní pěst. Uvědomte si, že ne všechny metody budou fungovat v každé situaci. Nejdůležitější je být při vymáhání dluhů zdvořilý, asertivní a vytrvalý.

Mám zájem o odběr newsletteru