V tomto článku se dočtete, co jsou to aktiva, ale také jak se člení i jaký majetek lze zařadit do oběžných, stálých nebo finančních.

Co jsou aktiva?

Aktiva jsou často skloňovaným pojmem v účetnictví. V rozvaze jsou zachyceny na levé straně, která představuje majetek podniku (veškeré věci, peníze, pohledávky a jiné majetkové hodnoty nebo hospodářské prostředky). Konkrétně se jedná o:

 • dlouhodobý majetek (stálá aktiva),
 • oběžný majetek (oběžná aktiva),
 • ostatní aktiva (přechodná).

Níže vám objasníme, co patří do výše uváděných skupin.

Dlouhodobý majetek neboli stálá (dlouhodobá) aktiva

Dlouhodobý majetek (DM) je takový majetek, který podnikatelé používají ve firmě déle než jeden rok. Člení se na:

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný,
 • dlouhodobý finanční.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří:

 • samostatné movité věci – automobil, stroje, kancelářský nábytek apod., jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč,
 • nemovité věci – pozemky a stavby – mosty, kancelářské budovy, atd. bez ohledu na výši ocenění,
 • trvalé porosty – chmelnice, vinice, pole,
 • tažná zvířata – krávy, koně.

DHM se v průběhu doby používání opotřebovává a toto opotřebení se zaznamenává pomocí odpisů, které jsou náklady účetní jednotky. Existují však některé výjimky, jež odepisování nepodléhají.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek oceněný zpravidla hodnotou vyšší než 60 000 Kč (podnikatelé si však mohou stanovit vlastní hodnotový limit pro zahrnutí do DNM). Řadí se do něj například:

 • software,
 • výsledky výzkumu a vývoje,
 • poskytnuté zálohy na DNM,
 • ocenitelná práva – patenty, licence apod.,
 • goodwill, resp. rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a aktivy obchodní společnosti snížené o závazky.

I tento druh dlouhodobého majetku se při splnění určitých podmínek odepisuje.

Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

Dlouhodobý finanční majetek lze definovat jako finanční aktiva, jež účetní jednotka hodlá držet po dobu delší než jeden rok a očekává z něj určitý užitek (úroky, dividendy apod.). Můžete si pod ním představit následující:

 • podíly v ovládaných a řízených osobách – účast v podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem,
 • dlouhodobé cenné papíry a podíly,
 • dluhopisy – druh cenných papírů,
 • dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté jiným podnikatelům s dobou splatností delší než jeden rok.

aktiva

Oběžný majetek (oběžná aktiva)

Oběžný majetek nebo také oběžná aktiva, který podnikatel používá kratší dobu než jeden rok. Slouží především k úhradě závazků. Člení se na:

 • zásoby,
 • pohledávky,
 • krátkodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou jednou z nejdůležitějších částí oběžného majetku výrobních podniků. Dělí se na:

 • zakoupené – materiál, zboží, drobná zvířata,
 • vytvořené vlastní činností – výrobky, polotovary, nedokončená výroba i drobná zvířata.

Pohledávky

Pohledávky vznikají nejčastěji z obchodních vztahů. Jsou závazkem odběratele uhradit dodavateli určitý dluh. Z pohledu dodavatele se jedná o faktury vystavené. Mohou jimi však být i dotace, odpočty daní, nároky na splácení kapitálu společníky či na úhradu ztrát.

Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek je takový majetek, který má účetní jednotka k dispozici po dobu kratší než jeden rok. Patří sem:

 • peněžní prostředky – v hotovosti a na běžném účtu,
 • ceniny – kolky, dálniční známky, stravenky apod.,
 • krátkodobé cenné papíry – směnky, šeky, akcie, dluhopisy atd.

Ostatní aktiva (přechodná)

Ostatní neboli přechodná aktiva slouží k zachycení zůstatku účtů časového rozlišení nákladů a příjmů příštích období. Jedná se například o situaci, kdy účetní jednotka obdrží fakturu za nájemné, kterou však bude platit až následující rok (náklad příštích období) nebo dostane-li zaplaceno za kurz, jenž bude pořádat až příští rok (příjem příštích období).

Chcete se naučit o aktivech také účtovat? Přihlaste se na kurz podvojného účetnictví u Orange Academy!

Zdroj: portal.pohoda.cz, cs.wikipedia.org, uctovani.net, managementmania.com

Mám zájem o odběr newsletteru