Zaměstnavatelé, ale i lidé evidovaní na úřadu práce mohou získat finanční podporu na zřízení společensky účelného pracovního místa. Přečtěte si, jak o něj požádat a jaké podmínky musíte splnit.

Co to je společensky účelné pracovní místo?

Společensky účelné pracovní místo je pracovní místo zřízené (příp. vyhrazené) obvykle zaměstnavatelem pro uchazeče, kterým nelze práci sehnat jiným způsobem. Před jejich umístěním se sepisuje s úřadem práce dohoda. Za taková pracovní místa vám jako žadateli náleží od ÚP finanční podpora. Tu můžete čerpat na mzdy a pojistné, nebo na vybavení či jiné náklady.

Kdo může o podporu na vytvoření společensky účelného pracovního místa žádat?

O podporu může žádat zaměstnavatel, nebo uchazeč o zaměstnání (v případě, že chcete začít podnikat).

Pro jeho získání jako zaměstnavatel musíte:

 • zřídit nové/á pracovní místo/a pouze pro uchazeče o zaměstnání vedených na úřadě práce, kteří jsou na lokálním trhu práce obtížně umístitelní,
 • uzavřít s nimi pracovní poměr na dobu neurčitou (v případě jeho sjednání na dobu určitou musí trvat min. o 6 měsíců déle, než je doba poskytování příspěvku od ÚP),
 • doložit doklad o vztahu k provozovnám, v nichž budou místa zřizována,
 • dodat potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků od finančního a celního úřadu,
 • potvrdit neexistenci nedoplatků a penálí na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení,
 • doložit doklad o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu.

Pokud chcete jako uchazeč o zaměstnání začít podnikat, budete muset předložit:

 • podnikatelský záměr,
 • seznam předpokládaných nákladů na zřízení společensky účelného pracovního místa,
 • doklad opravňující k podnikání v oboru,
 • rozvahu (odhad za období od zahájení podnikatelské činnosti do konce příslušného kalendářního roku a na následující rok),
 • potvrzení o daňových nedoplatcích (u finančního, celního úřadu, zdravotní pojišťovny i okresní správy sociálního zabezpečení),
 • doklad o zřízení bankovního účtu.

Pozn.: Na váš souhlas si může ÚP potvrzení vyžádat. V případě nedoplatků budete muset prokázat sjednání splátkového kalendáře a řádné úhrady splátek. Úřad práce však můžete požádat, aby si sám neexistenci nedoplatků ověřil.

společensky účelné pracovní místo

Jaká je výše finanční podpory?

ÚP bude stanovovat výši podpory při zřízení nového společensky účelného pracovního místa především podle:

 • situace na trhu práce v daném regionu,
 • délky evidence na ÚP,
 • věku uchazeče,
 • kvality podnikatelského záměru,
 • nákladů souvisejících se zřízením nového pracovního místa.

Podmínkou poskytnutí příspěvku je udržet společensky účelné pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání (příp. pro vytvoření místa pro podnikání) alespoň 365 kalendářních dní.

Výše příspěvku závisí na podílu nezaměstnaných v okrese, ve kterém chcete společensky účelné pracovní místo vytvořit. Nedosahuje-li průměrného podílu nezaměstnaných v celé ČR, můžete získat na jedno místo max. čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Dosahuje-li průměrného podílu nezaměstnaných ČR nebo je vyšší, můžete dostat max. šestinásobek průměrné mzdy.

Jak podat žádost o dotace (nejen) na zaměstnance?

Existují dva typy žádosti, které se liší podle toho, zda chcete společensky účelné pracovní místo zřídit, nebo vyhradit. První typ využijete, pokud začínáte podnikat. Druhý typ vyplníte, pokud již podnikáte a chcete pomoci uchazečům o zaměstnání.

Jestliže splňujete výše uvedené podmínky, můžete podat žádost o dotace a to buď elektronicky (pomocí e-mailu, příp. datové schránky), nebo v listinné podobě (poštou).

Chcete-li si zřídit datovou schránku, podívejte se na postup. Po jejím založení si stáhnete formulář žádosti, uložíte ho a vyplníte. Poté tiskopis odešlete prostřednictvím datové schránky na adresu MPSV. V případě zaslání formuláře e-mailem, ho odešlete v příloze s platným elektronickým podpisem. Další možností je jeho vyplnění v elektronické podobě (příp. vytištění prázdného formuláře) a odeslání poštou.

Pozor! Náklady na nově vytvoření pracovní místo můžete vytvořit až po uzavření dohody s úřadem práce.

Chcete se rekvalifikovat na pozici účetní/ho, personalisty/ky, administrativní/ho pracovníka/ice nebo online marketingové/ho specialisty/ky? Přihlaste se na kurzy od Orange Academy!

Zdroj: businessinfo.cz, mpsv.cz, podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru