Od začátku roku 2021, dle zákoníku práce, začala existovat sdílená pracovní místa. Na základě této novely se mohou zaměstnanci střídat na jednom pracovním místě v případě, že mají kratší pracovní úvazek.

Co znamená sdílené pracovní místo?

Sdílené pracovní místo znamená, že existuje ve společnosti/kanceláři pracovní prostor, který sdílí několik lidí v různých časech. Pracoviště, tedy pracovní místo, je statické, mění se však jeho uživatelé. Každý jednotlivec využívá pracovní místo po omezenou dobu, pro potřeby své pracovní náplně. Když se jeden zaměstnanec z pracovního místa vzdálí, opustí jej, může toto sdílené pracovní místo využít zase další zaměstnanec.

Podle zákoníku práce je pod sdíleným pracovním místem myšleno následující. Sdílené pracovní místo dvěma i více zaměstnancům umožňuje, po vzájemné předchozí dohodě, rozvrhnout si svou práci a pracovní dobu podle svého uvážení a na základě potřeb vlastních i potřeb kolegů.

Podmínkou pro zavedení sdíleného pracovního místa je individuální dohoda mezi zaměstnavatelem a každým jednotlivým zaměstnancem. V této dohodě je nutné vyřešit způsob rozvrhování pracovní doby tak, aby byla zajištěna požadovaná činnost pro zaměstnavatele.

Zásady sdíleného pracovního místa

Jak už bylo výše řečeno, sdílené pracovní místo funguje na základě splnění podmínek při zaměstnávání dvou nebo více zaměstnanců na jedno pracovní místo. Tito zaměstnanci se při výkonu práce střídají.

Ty hlavní zásady pro vznik sdíleného pracovního místa jsou:

  • Jedná se o dva nebo více zaměstnanců jednoho zaměstnavatele.
  • Zaměstnanci musí mít stejný druh práce.
  • Zaměstnavatel musí s každým zaměstnancem zvlášť uzavřít dohodu o sdíleném pracovním místě.
  • Zaměstnanci mají u zaměstnavatele sjednanou kratší týdenní pracovní dobu.

Maximální počet zaměstnanců na sdílené pracovní místo není omezený. Dohoda o sdíleném pracovním místě musí být uzavřena písemně a je možné ji uzavřít jako samostatnou dohodou nebo jako součást pracovní smlouvy.

Studujte kurz personalistiky

Rozvržení pracovní doby

Za rozvržení pracovní doby při používání sdíleného pracovního místa jsou zodpovědní sami zaměstnanci. Nejméně jeden týden před začátkem období na které je pracovní doba rozvržena, musí zaměstnavatel od zaměstnanců obdržet připravený rozvrh jejich pracovní doby. Pokud se tak nestane, rozvržení pracovní doby určuje zaměstnavatel. V případě, že nastane nějaká změna, jsou zaměstnanci povinni zaměstnavatele opět písemně se změnami seznámit, a to nejpozději 2 dny předem.

Vzájemná zastupitelnost

Zaměstnanci, kteří využívají sdílené pracovní místo nemají obecnou povinnost zastupitelnosti. Pokud tedy jeden ze zaměstnanců, například kvůli osobní překážce, vypadne z pracovního rozvrhu, není druhý zaměstnanec povinen jeho nepřítomnost zastoupit. Ani zaměstnavatel tedy nemůže po pracovníkovi chtít, aby chybějícího zaměstnance zastoupil, pokud s tím daný pracovník vyloženě nesouhlasí.

Umožňuje se však, aby dal zaměstnanec v dohodě o sdíleném pracovním místu souhlas se zastupováním druhého zaměstnance, nebo aby dával souhlas při každém jednotlivém okamžiku zastoupení.

Rozvázání dohody o sdíleném pracovním místě

Rozvázání lze provést dohodou nebo jednostrannou výpovědí z jakéhokoliv důvodu, případně i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 15 dní a její počátek se datuje ke dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Není tedy nikterak složité se z dohody o sdíleném pracovním místě vyvázat. Pokud se takto stane, nemá to žádný vliv na trvání pracovního poměru.

sdílené pracovní místo

Jaké s sebou sdílené pracovní místo přináší výhody?

Pojďme se nyní podívat i na několik výhod, které s sebou sdílené pracovní místo přináší.

1) Nízké náklady

Sdílené pracovní místo jde ruku v ruce se sníženými náklady. Jedná se hlavně o náklady na vybavení, energie nebo pronájem.

2) Zaměstnavatel nemusí vytvářet rozvrh směn

Výhodou pro zaměstnavatele je také to, jak je psáno výše, že rozvrh směn si vytvoří sami zaměstnanci. Zaměstnavatel se tedy nemusí tímto zaobírat. Stejně tak je to výhodné pro samotné zaměstnance, kteří si společně nastaví směny tak, jak jim to vyhovuje.

3) Zvýšení kreativity a diverzity

Když na jednom pracovním místě pracuje více lidí, přináší to možnost poradit se, získání nového úhlu pohledu.

4) Prohloubení spolupráce

Další z výhod je možnost navazovat kontakty a spolupracovat s různým typem lidí, kteří mají jiný přesah případně jiné nebo jinak rozvinuté dovednosti. Taková spolupráce vede ke zdokonalování jedinců a navazování dalších prospěšných profesních kontaktů.

Studujte rekvalifikační kurzy

Sdílené pracovní místo přináší spoustu výhod, které mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci využívat. Samozřejmě každou z výhod lze převést i na opačnou stranu. Nevýhodou se může zdát například požadavek na souhlas zaměstnance se zastupováním kolegů. Případně, pokud si kolegové nesednou, může docházet k hádkám o to, kdy bude kdo místo využívat. Nicméně, aby zaměstnavatelé zjistili, co jim sdílené pracovní místo přinese, bude nejlepší takové vytvořit. Pokud máte ve společnosti pozici, kde by se dalo sdílené pracovní místo uplatnit, zkuste jej vedení navrhnout a sami posuďte, jak vám vyhovuje.

Mám zájem o odběr newsletteru