Řada podnikatelů řeší otázku ochrany vlastní značky produktů či služeb. Jste-li jedním z nich, v tomto článku vám poradíme, v jakých situacích byste měli ochrannou známku zaregistrovat, jak se dělí i jak celý proces probíhá.

Co je ochranná známka?

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky (v účetnictví je aktivem, respektive majetkem firmy), díky níž identifikuje sama sebe, své výrobky a služby a odlišuje se tak od konkurence.

Dle Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a jeho novely č. 286/2018 Sb., jí může být po splnění určitých podmínek jakékoliv označení a to především:

 • slovo nebo fráze (včetně osobního jména) – povolené jsou znaky latinky bez diakritiky (a – z), arabské číslice 0 až 9, římské číslice a znaky: ë ö ä ü ° ! @ # % & * ( ) ? . , ; : + -/ _ = § ě š č ř ž ý á í é ů ú ť ď ň ó $ ” ‘,
 • barva – Úřadu průmyslového vlastnictví ji lze odevzdat ve formátu jpeg nebo gif,
 • kresba – taktéž ve formátu jpeg nebo gif,
 • tvar,
 • obal,
 • zvuk – soubor ve formátu mp3 nebo notový zápis v jpegu,
 • logo,
 • kombinace předchozích.

Pozn.: Barvy lze chránit jak v černo-bílém, tak barevném provedení, ale pouze v konkrétním, nahlášeném uspořádání.

Jak se ochranné známky dělí?

Ochranné známky lze rozdělit na:

 • slovní,
 • obrazové,
 • prostorové,
 • kombinované.

Pozn.: Setkat se můžete i s tzv. paralelní či blokážní ochrannou známkou, která je modifikací jiné (např. modernizovaná původní, kterou se majitel rozhodl změnit).

Ochranná známka registrace

Ochrannou známku lze registrovat různými způsoby podle toho, pro jakou z nich se rozhodnete. Můžete si vybrat z těchto typů:

 • česká ochranná známka,
 • (komunitární) ochranná známka EU,
  • kolektivní – výrobky a služby pocházejí pouze od členů sdružení a mohou ji využívat pouze oni,
  • certifikační – výrobky či služby splňují určité vlastnosti definované v pravidlech užívání
 • mezinárodní ochrannou známku.

Celý proces registrace je dosti složitý a odlišný*, ale pro všechny typy platí, že nejprve je třeba podat přihlášku (fyzická i právnická osoba), v níž následně Úřad průmyslového vlastnictví (v případě českých ochranných známek) zkontroluje, zda splňuje veškeré potřebné náležitosti. Je-li přihláška v pořádku, úřad v rámci tzv. věcného průzkumu zkoumá, zda je označení způsobilé k zápisu do rejstříku.

* Chcete-li znát konkrétní postupy registrace jednotlivých typů ochranné známky, navštivte web Businessinfo.cz.

Poté dochází ke zveřejnění přihlášky, kdy mohou jiné osoby proti registraci po určité období podávat námitky nebo připomínky. Pokud k nim nedojde, nebo je úřad zamítne, známka se zaregistruje.

Registrovanou ochrannou známku lze poté najít v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (v případě české), v rejstříku Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante (OHIM) – jedná-li se o evropskou a v databázi Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě – jde-li o mezinárodní.

Od podání přihlášky až po registraci může uplynout pět (jedná-li se o evropskou známku) až osm měsíců (jde-li o českou). Dojde-li však k podání námitek a připomínek, celý proces se výrazně prodlužuje.

ochranná známka

Jaká je cena za registraci?

Cena za přihlášku české ochranné známky činí 5 000 Kč, za komunitární je to 900 eur a více, základní poplatek za mezinárodní typ jedné přihlášky činí 653 švýcarských franků za tři třídy výrobků a služeb. Za každou další třídu se připlácí 73 švýcarských franků. Registrace následně platí 10 let a poté musí být obnovena.

Kdy je vhodné ochrannou známku zaregistrovat?

Na ochrannou známku byste měli myslet především v případě, kdy:

 • chcete prodávat jedinečný produkt či službu,
 • vyrábíte výrobky, které označujete značkou, jejíž image dlouhodobě budujete,
 • poskytujete služby a užíváte označení, které nemá jen místní dosah,
 • hrozí-li, že někdo začne vaši značku používat či napodobovat.

V těchto případech byste měli před registrací a v jejím průběhu monitorovat trh, zda někdo značky nezneužívá a sledovat, zda se vás jiná firma nesnaží předběhnout a zaregistrovat vaše označení dříve. Pokud by se tak stalo, máte právo podat u Úřadu průmyslového vlastnictví námitku.

Pozn.:
Co se rozsahu ochrany týká, nejširší zajišťuje zpravidla slovní ochranná známka.

Jaká máte po registraci práva?

Po registraci ochranné známky ji máte právo používat pouze vy a bez vašeho souhlasu (licenční smlouvy) nikdo jiný. Pokud by ji přeci jen někdo pro stejné či podobné výrobky použil, máte následující práva:

 • žádat prodejce o informaci o původu výrobku,
 • žádat soud, aby nařídil stažení takového výrobku či služby z trhu,
 • náhrady škody.

Dojde-li k porušení vašich práv, pachateli může být dle trestního zákoníku udělen zákaz činnosti nebo mu odňata svoboda.

Věříme, že jste v tomto článku našli veškeré důležité informace týkající se ochranné známky. Chcete-li se o nich naučit účtovat, přihlaste se na některý z kurzů účetnictví Orange Academy!

Zdroj: blog.shoptet.cz, mladypodnikatel.cz, pravoit.cz, euipo.europa.eu, focus-age.cz

Mám zájem o odběr newsletteru