Finanční plánování je potřeba nejen k plnění osobních cílů z hlediska získání potřebných financí na vlastní bydlení, svatbu či narození dítěte, ale je i nezbytnou součástí každého podnikání. V podnikání slouží finanční plán jako vodítko k veškerým příjmům a výdajům společnosti a pomáhá se zorientovat v přehledu financování podnikových aktivit.

Správně sestavený finanční plán poskytuje informace o tom kolik potřebujete vydělat peněz, jak vysoké máte náklady a s jakým ziskem můžete počítat. Finanční plán zobrazuje důležitá čísla, která kopírují reálné náklady, výnosy a zisk podniku. Finanční plán je vytvářen jako ukazatel cash flow, tedy volných finančních prostředků na plnění podnikových cílů.

Výhody finančního plánu v podnikání

Vytvoření finančního plánu zvyšuje finanční stabilitu podniku, celkově usnadňuje rozhodování, kam umístit přebytky či naopak, jak pokrýt deficit. Plány podnikání jsou díky finančnímu plánu reálnější – finanční plán specifikuje částku, která je potřeba k nákupu materiálu. Finanční plán pomáhá myslet do budoucna, ať už v případě krizových situací, ale i pro vytvoření dlouhodobé schopnosti dostát svým závazkům.

Podoba finančního plánu vytvořená i jednoduše v excelové tabulce je správným krokem k finanční stabilitě podniku.

Jak vytvořit finanční plán?

S finančním plánem je ideální začít ještě před samotným začátkem podnikání a zahrnout ho jako součást podnikatelského plánu. V zaběhnuté firmě se jako ideální čas nabízí konec roku, kdy jsou k dispozici informace o hospodaření za uplynulý rok. Finanční plán lze sestavit jako krátkodobý do jednoho roku, ale i dlouhodobý na dva až pět let. Obecně platí, že čím delší je doba plánu, tím je méně kvalitní. Realita je často jiná než naše očekávání, a proto by se měl finanční plán pravidelně aktualizovat.

K sestavení finančního plánu je potřeba shromažďovat důležité informace o:

  • příjmech,
  • výdajích,
  • zisku,
  • cash flow.

Při vytváření finančního plánu společnosti se vždy pracuje s realistickou, optimistickou a pesimistickou variantou. V případě, že chcete začít podnikat je dobré si vyčíslit plán peněžních příjmů a výdajů ještě před začátkem podnikání. Do plánu zahrňte pořizovací cenu nemovitosti či kauci a nájemné placené předem, pojištění, služby notáře a advokáta, nákup materiálu a zdroje finančních prostředků.

Ukazatele finančního plánování

Příjmy

Pro finanční plánování je důležitý odhad za kolik zboží či služby prodáte. Do příjmů se zahrnují i zisky z úroků vkladů nebo přijaté dotace, které mnohdy tvoří velkou část příjmů a je dobré s nimi počítat a zahrnout je do finančního plánu. V případě, že finanční plán tvoříte od začátku podnikání, je náročnější určit konkrétní čísla. Lze však vycházet z údajů průzkumu trhu nebo od někoho kdo podniká v podobném oboru.

Výdaje

Výdaje neboli náklady se dělí na dvě základní skupiny:

  • Variabilní náklady – zvyšují se s růstem objemu prodaného zboží či služby.
  • Fixní náklady – jedná se o náklady, které vznikají bez ohledu na velikost tržeb za prodané zboží či služby – nájem, vedení účetnictví.

Zisk

Rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří zisk – příjmy převyšují výdaje. Může však nastat i opačná situace a v té jste ve ztrátě – výdaje převyšují příjmy.

Pravidelná aktualizace finančního plánu

V případě, že jste si již finanční plán vytvořili je důležité ho pravidelně vyhodnocovat a aktualizovat. Zaznamenávejte veškeré odchylky od původního plánu a snažte se je aktivně řešit, aby se příště již neopakovaly. Finanční plán slouží jako ukazatel toho, zda prodej vychází podle plánu či nikoliv. Pravidelné vyhodnocování přináší výhodu v tom, že včas zjistíte důvod nepříznivého vývoje a to vám umožní začít včas pracovat na nápravě. Přehled příjmů a výdajů vám ukáže kolik máte k dispozici  volných finančních prostředků tedy cash flow, na plnění svých podnikatelských plánů.

Mám zájem o odběr newsletteru