V tomto článku si řekneme, proč je self leadership podstatný pro týmový leadership. A také zhodnotíme, jaké jsou žádoucí a esenciální vlastnosti dobrého leadershipu. Self leadership je zejména porozumění tomu, kdo jste. Identifikace požadovaných zkušeností a znalostí a záměrné vedení se k nim. Vedení sebe sama k plnění úkolů.

Jednoduše řečeno jde o to, co, proč a jak děláme. Všichni se do jisté míry vedeme sami. Self ledership je nám vlastní. Efektivita, s jakou k self leadershipu přistupujeme, určuje, jaký má náš život smysl a záměr. Self leadership je zejména porozumění tomu, kdo jste.

Proč je self leadership důležitý?

Každý velký vůdce má spoustu důležitých lidských a profesních kvalit. Ty mu zaručují na jeho cestě vedení druhých úspěch. Jednou z nedůležitějších je sebe uvědomění. A také schopnost vést příkladem. Rozvoj self leadership dovedností mu může přinést spoustu benefitů. Nejen v profesním, ale i v soukromém životě.

leadership

Co to je self leadership?

Je to v podstatě schopnost vést sám sebe k dosahování cílů. Cíle mohou být jak profesní, tak osobní. K tomu je třeba vědět, kdo jste. Kam chcete dojít, čeho chcete dosáhnout. Vyžaduje to schopnost mít pod kontrolou své emoce a své jednání. A to takovým způsobem, který vede k plánovanému cíli.

Sebe vedení, neboli self leadership, je důležitý nejen pro vaši schopnost dosahovat stanovených cílů. Je to jeden ze základních předpokladů k dobrému vedení druhých. Dobrý vedoucí, leader, musí být schopen vést svým vlastním příkladem.

Self leadership a jeho 4 hlavní benefity:

 • jste efektivní a produktivní (dobře si organizujete svůj čas, umíte stanovit priority),
 • jste motivovaní a odpovědní za své jednání,
 • máte pevnější vztahy se spolupracovníky, kteří respektují vaši roli a pracovní morálku,
 • inspirujete ostatní, aby následovali vaše vedení.

Jaké vlastností dobrý leadership vyžaduje? Máte je?

 • Sebe uvědomění
 • Motivace
 • Schopnost rozhodovat
 • Obětavost
 • Vliv
 • Empatie
 • Soft skills
 • Sebeovládání
 • Zodpovědnost

Sebeuvědomění a jeho vliv na self leadership

Nejdůležitější dovedností pro rozvoj self leadershipu je silný pocit sebe sama. Toto sebeuvědomění se týká pochopení toho, kdo jste, jaké jsou vaše cíle, jaké jsou vaše silné stránky a oblasti, kde se můžete zlepšit. Dobří self leadeři dokonale chápou, kým jsou. Jsou schopni identifikovat, čeho chtějí dosáhnout. Sebeuvědomění také zahrnuje emocionální sebeuvědomění. To je schopnost porozumět vašim osobním náladám, emocím a motivacím a tomu, jak vás ovlivňují.

Studujte kurz personalistiky

Motivace v self leadershipu

Další definující charakteristikou self leadershipu je vysoká motivace. Motivace dodává energii k posouvání osobních limitů a pokračování v práci, když se objeví problémy. Je to vášeň, která je žene k překonání jakýchkoli omezení, kterým mohou čelit.

Self leadership a vliv na ostatní

Vaše přesvědčení a činy inspirují ostatní k tomu, aby tvrději pracovali. Aby dosáhli stejného úspěchu, jaký máte vy. Dokážete ovládat své vlastní emoce, myšlenky a chování, abyste dosáhli osobních cílů. Tím je inspirujete.

Proč je empatie důkazem dobrého self leadershipu?

Empatie je schopnost porozumět emocím a pocitům druhých. Reagovat na ně způsobem, který ukazuje, že rozumíte a respektujete jejich názor. Mít empatii vyžaduje hluboké porozumění svým vlastním emocím a pocitům. To vám umožní navázat úzké spojení s pocity druhých a vhodně reagovat.

leadership

Tři hlavní předpoklady pro dobrý self leadership

1.) Sebepoznání a sebeuvědomění

Schopnost vnímat sebe prostřednictvím vnitřní sebekontroly. Jedná se o vhled to toho, k čemu jsme přitahováni. Jak překonat problémy. Co nás vyčerpává? V čem máme tendenci prokrastinovat. Naše hodnoty, na jejichž základě se vědomě či nevědomě rozhodujeme. Náhled, jak naše silné stránky mohou maximalizovat šance na úspěch.

2.) Konstruktivní myšlení a rozhodování

Mnoho procesů, které se odehrávají v naší mysli, není racionálních. Ačkoliv často o sobě lidé smýšlí jako o velmi kognitivním druhu. Naše schopnost uvažovat je např. potlačena, když jsme ve stresu. Zažíváme reakci nazvanou: bojuj nebo uteč. V tu chvíli je v permanenci amygdala. Když jsme uvolněni a máme pozitivní emoce, můžeme myslet kreativně a inovativně.

3.) Plánování a stanovování cílů

Jedná se zejména o rozdělení větších záměrů do dílčích milníků. Tyto jednotlivé etapy mají stanoveny své vlastní cíle. Těch dosahujeme snadněji, než pokud bychom v dáli viděli jeden velmi vzdálený velký cíl. Plánování vysokého výkonu znamená položit si řadu otázek, jak dosáhnout optimálního výkonu.

Nebojte se selhání

Všichni lidé v určité chvíli selžou. Udělají chybu. Důležité je, aby vás taková chyba neparalyzovala. Frustrace z chyby může ukončit naši cestu k cíli. Častou chybou také bývá opuštění původního plánu. Nedostatek vytrvalosti. Je dobré se z chyb poučit, integrovat je a jít dál.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Typy leadershipu

Již jsme si řekli, jak je důležitý  self leadership pro vedoucí roli. Nyní se podíváme, jaké existují typy vedení:

–        demokratické vedení (vedoucí je zodpovědný za výsledky, ale svému týmu dává volnost při plnění zadaných úkolů a začleňuje je i do rozhodovacích mechanismů, komunikuje se v obou směrech),

–        autokratické vedení (rozhodování je v rukou vedoucího pracovníka, ten většinu neumožňuje členům týmu velkou kreativitu při plnění úkolů. Komunikace probíhá téměř výhradně shora dolů. Přestože se jedná o autoritativní způsob vedení, neměl by zacházet do tzv. bossingu),

–        laissez-faire vedení (vedoucí umožní svým podřízeným, aby si svou práci řídili a plánovali sami. Vedoucí nastavuje priority a cíle a podporu ve formě informací či zdrojů. Komunikuje se v rovině horizontální. Tento způsob vedení vyžaduje vysoce motivované členy týmu).

Typů vedení je mnohem více, než zde uvádíme. Tyto typy patří k nejčastějším. Nicméně i tak se vkrádá otázka, zda existují nějaké společné kvality pro dobrého vůdce.

Kvality dobrého leadershipu

Schopnost a ochota naslouchat

Efektivní komunikace patří k základním dovednostem vedoucích. Dobrý leader více naslouchá, než mluví. Jedná se o tzv. vědomé naslouchání.

Vytrvalost

Dobrý leader míří kupředu, i pokud se vyskytnou překážky. Vytrvalost prověřuje jeho schopnosti. Hledají způsob, jak překážky překonat. Řeší problémy. Povzbuzují tým, aby také vytrval a došel k cíli.

Upřímnost

Jako vedoucí jste zodpovědní za udržení týmu v chodu. Často musíte řešit nepříjemné záležitosti. Podávat zpětnou vazbu. Sdělovat stav projektu. Dobrý leader se staví k těmto situacím čelem. Je upřímný. Nezametá věci pod koberec. Jedná na rovinu.

Nesobeckost

Vedete-li tým, priority všech ostatních se stanou vaší prioritou. Respektovaní leadeři si uvědomují, že mají za své týmy zodpovědnost. Vedou, povzbuzují, udělují pokyny. Často musí odložit své vlastní plány a nabídnout podporu.

Rozhodnost

Schopnost sdělovat rozhodnutí s vášní. Udávat směr, předcházet chaosu. Udělují rychlé, jasné a dobře informované pokyny. Ne vždy rozhodují správně, ale daří se jim udržovat věci v pohybu. Chyby lze napravit. Nerozhodnost váš leadership nenávratně poškodí.

Důvěra

Důležitá kvalita vedení. Začíná tím, že důvěřujete lidem, které vedete. Svěříte jim projekty. Nedýcháte jim tzv. na krk. Upustíte od mikro managementu. Dobrý leader poskytne zdroje a podporu, ale jinak nechá své podřízené dělat svou práci. Nezapomínejte na to, že důvěra je obousměrná.

Integrita

Pracovat pod vůdcem, který jedno říká a druhé dělá, je frustrující. Činy mluví hlasitěji než slova. Příklad, který dáte jako vedoucí, je silnější než cokoliv jiného, co řeknete.

leadership

Úspěšný leadership

Efektivní leadeři se osobně zajímají o dlouhodobý rozvoj svých zaměstnanců. Používají takt a sociální dovednosti. Povzbuzují zaměstnance k dosahování co nejlepších výsledků. Nejde o to být milý, či chápavý. Jde o to využít individuální motivaci v zájmu dosažení stanoveného cíle.

Již dávno je všeobecně odmítána představa leadershipu jakožto uplatnění moci a síly. K dobrému leadershipu nestačí ani mimořádné analytické schopnosti. Dnes je na leadership nahlíženo jako na splnění cílů prostřednictvím vedení lidí. Vůdce dokáže porozumět motivaci lidí. Získat účast zaměstnanců způsobem, jež spojuje individuální potřeby a zájmy s účelem týmu.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak analyzovat úspěšný leadership

Spousta pokusů o analýzu leadershipu selhává na tom, se předmětem analýzy není samotné vedení. Často se předmět analýzy zaměňuje na žebříček popularity. Hodnotí se síla, schopnost dlouhodobě plánovat.

Vůdce ale vede své spolupracovníky k dosažení konkrétních cílů. Dokáže to den za dnem. A dokáže to za nejrůznějších okolností. Neprojevuje moc. Neuchyluje se k hrozbám.

Shrnutí závěrem

Leadership je schopnost vést lidi. Vést tým. Jít jim svým vlastním příkladem. Je to soubor vlastností a dovedností. Některé se lze naučit. Jiné lze získat zkušenosti anebo sebe rozvojem a sebe koučinkem. Jiné jsou dané. Leadership vzniká kombinací morálních kvalit vedoucího, jasného zadání směrem k týmu a podporou od nadřízených.

Kvalita leadershipu z velké míry závisí na schopnosti vést sám sebe. Self leadership je základním předpokladem úspěšného vedení lidí.

Mám zájem o odběr newsletteru