Daňová kontrola z finančního úřadu je noční můrou každého podnikatele. Cílem kontrolora daní je prověření daňového základu a všech okolností ovlivňujících jeho výši, a to podle tzv. daňového řádu.

V případě, že si spravujete účetnictví svépomocí, vedle prodeje, nákupu či služeb a starání se o propagaci a reklamu, to může být dosti náročný úkol. Je pak jednodušší udělat chybu ve správném zaúčtování. Jestliže se vám ohlásí kontrola z finančního úřadu, nepropadejte však hned panice. Veškerý postup kontroly určuje základní procesní předpis. Pojďme se podívat, co vás může čekat.

Co správce daně kontroluje?

V rámci místního šetření může správce daně kontrolovat jak samotného daňového poplatníka, tak další osoby zúčastněné na správě daní. Pracovníci finančního úřadu procházejí v průběhu kontroly vaše účetnictví a často požadují další podklady, například soupis majetku, inventurní protokoly, leasingové smlouvy, podklady k daňově účinným nákladům. Správce může také pořizovat obrazový nebo zvukový záznam a má právo si vyžádat výpis z účetních záznamů nebo jiných informací.

Jak dlouho trvá kontrola z finančního úřadu?

Ačkoli daňový řád nestanoví konkrétní časový rámec pro trvání daňového prověření, mělo by se provádět tak efektivně a rychle, jak je to nezbytně nutné pro dosažení cíle. Z principu efektivity by finanční úřad měl během prověření postupovat racionálně a bez nepotřebných zdržení. Pokud máte pocit, že prověření trvá déle, než by mělo, můžete se obrátit na vyšší instituci nebo v krajním případě podat stížnost pro nečinnost.

Je důležité poznamenat, že daňové prověření musí být zahájeno do tří let od konce zdaňovacího období, které je předmětem kontroly. Jinými slovy, finanční úřad může do konce roku 2026 prověřovat roky 2023, 2024 a 2025, ale již ne rok 2022. Pokud úřad neprovede prověření v stanoveném časovém rámci pro dodatečné stanovení daně, nemůže daně dodatečně stanovit.

Lhůta pro stanovení daně

Odborníci na finance zdůrazňují, že termín pro určení daně se neodvíjí od konce zdaňovacího období, kdy vznikla daňová povinnost. Místo toho se počítá od dne, kdy skončila doba pro podání pravidelného daňového přiznání, nebo kdy se daň stala splatnou, aniž by zároveň existovala povinnost podat pravidelné daňové přiznání.

Pokud tedy odevzdáváte daňové přiznání do konce března, termín se prodlužuje o 3 měsíce. Pokud využíváte služeb daňového poradce, termín se prodlužuje o 6 měsíců. Existují také další specifické situace, které mohou termín pro určení daně prodloužit.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Může kontrolor přijít bez ohlášení?

Finanční úřad nemá povinnost předem informovat o zahájení daňové kontroly. Nicméně je obvyklé, že před zahájením daňové kontroly je firmě oznámeno alespoň několik dní předem, ať už formou oficiálního dopisu nebo telefonicky. Finanční úřad je často ochotný diskutovat o možném přesunutí data zahájení kontroly. Avšak v případech, kdy se jedná o problematického poplatníka, který s úřadem nekomunikuje nebo se pokouší kontrole vyhnout, může být kontrola zahájena bez předchozího upozornění.

Součinnost a dokazování

Základním pilířem správy daní je princip vzájemné spolupráce. Aktivní komunikace s finančním úřadem během kontroly je ve vašem zájmu. Pokud s kontrolory nebudete během kontroly spolupracovat, může být vaše daň stanovena na základě odhadu. V podstatě kontrolorům jde o to porovnat, jaké daně platí podnikatelé ve vašem oboru.

Je důležité si uvědomit, že v daňovém řízení má poplatník dvě klíčové povinnosti: přiznat daň a poskytnout důkazy o tvrzeních uvedených v daňovém přiznání. Už to tedy není na podniku, aby prokazoval informace týkající se třetích stran, například obchodních partnerů.

Dokumenty, které kontrolorům předkládáte, musí být relevantní pro konkrétní období a téma daňové kontroly. Kontroloři nemají právo vyžadovat od vás dokumenty z roku 2020, pokud prověřují rok 2021. Rovněž nemohou požadovat důkazy o situacích, které se nekonaly, například tvrzení, že jste od jiných firem neobdrželi určité zboží či služby.

Pokud máte pocit, že kontrolorův postup je v rozporu s právními předpisy nebo je jinak nevhodný, měli byste se proti tomu postavit.

Zákon o správě daní a poplatků vám umožňuje podat námitku jako obranný prostředek proti takovým postupům. V daňovém řádu bude tato námitka nahrazena stížností. Pokud nadřízený kontrolora nevyřeší situaci k vaší spokojenosti, máte právo obrátit se na soud.

Nahlížejte do spisu

Je důležité pravidelně sledovat obsah vašeho daňového spisu. V něm najdete všechny dokumenty týkající se vaší kontroly a daňových povinností. Díky tomu můžete zjistit, zda kontrolor aktivně postupuje a zda nedochází k neoprávněným zpožděním v procesu.

Daňový spis vám také poskytne přehled o důkazech, které finanční úřad proti vám shromáždil. Můžete například zjistit, zda byl vyslechnut svědek, např. váš obchodní partner, aniž byste byli přítomni.

Je třeba si uvědomit, že daňový spis má také svou neveřejnou část, do které nemáte přístup. Někteří úředníci mohou mít tendenci shromažďovat důkazy v této neveřejné části. Nicméně Ústavní soud zdůrazňuje právo jednotlivce být informován o informacích, které úřad o něm shromažďuje, za předpokladu, že informace o jiných firmách zůstanou v tajnosti.

Mám zájem o odběr newsletteru