Od roku 2014 spadá darovací daň, z pohledu českého daňového práva, pod daň z příjmu, jako bezúplatný příjem. Dle § 2055 občanského zákoníku se darovací smlouvou dárce zavazuje převést vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá. Základním znakem darování je tedy bezúplatný převod. Tento příjem však ve většině případů podléhá dani z příjmů. Fyzické osoby odvádí daň sazbou ve výši 15 % a v případě právnických osob jde o daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Dary od daně osvobozené

Dary jsou od daně z příjmu osvobozené v případě, že:

  • součet darů nepřesáhne od jednoho dárce 15 000 Kč za jeden kalendářní rok;
  • dárce a obdarovaný jsou v přímém příbuzenském vztahu – rodiče, děti, manželé;
  • obdarovaný a dárce jsou vedlejší příbuzní – strýcové a tety, snachy a zeťové, rodiče manžela;
  • dárce s obdarovaným žijí alespoň rok ve společné domácnosti a pečovali o domácnost společně nebo byl dárce na danou osobu odkázán výživou;
  • dar byl darován ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou v přímém nebo vedlejším příbuzenském vztahu, nebo příjemcem.

Tip! Dědictví z hlediska daní: Darovat či dědit?

Důležité termíny pro platbu daně

Před rokem 2014 bylo nutné přiznat se k darovací dani do 30 dnů ode dne, kdy jste dar obdrželi. Dnes to již neplatí a lhůta je stejná jako u daňového přiznání. V případě, že váš dar tedy není od daně osvobozený, pak musíte hodnotu daru uvést v daňovém přiznání a odvést daň stejně jako z každého příjmu. Za rok 2021 musíte daňové přiznání v papírové podobě odevzdat nejpozději do 1. dubna 2022. V případě, že odevzdáváte daňové přiznání elektronicky, máte čas do 2. května 2022. Nejdelší dobu pro odevzdání daňového přiznání mají ti, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, v tomto případě je termín posunutý až do 1. července 2022.

Platba daně

Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém se dar v daňovém přiznání uplatňuje. Darovací daň lze zaplatit hotově na pokladně finančního úřadu i bezhotovostně převodem na účet. V případě platby hotovostí jsou peníze ihned zaevidovány a vy máte jistotu včasné platby. Pro odeslání peněz převodem na účet si určete ideálně pár dní před termínem, aby peníze dorazily včas na bankovní účet finančního úřadu.

zdanění darů

Darování nemovitosti

Mezi blízkými příbuznými je darování nemovitosti nejlepší řešení převodu nemovitosti. Darování musí být doprovázeno písemnou smlouvou, která musí obsahovat jména, adresy a data narození obou smluvních stran a důkladný popis nemovitosti. K nabytí vlastnictví dochází až po vkladu informace do katastru nemovitostí.

Tip! Darovací smlouva VZOR ke stažení (PDF i Word)

Oznamovací povinnost finančnímu úřadu

Dar mezi blízkými v podobě nemovitosti, jehož hodnota přesahuje 5 milionů Kč za zdaňovací období, se však pojí s jednou povinností obdarovaného – podat oznámení finančnímu úřadu. Oznámení obdarovaný podává správci daně ve stejné lhůtě jako je podání daňového přiznání. Cena nemovitosti nemusí být odborně odhadnuta, postačí srovnání cen nemovitostí dle dostupných nabídek nebo si na odhad můžete pozvat realitního makléře. Oznámení lze podat ústně do protokolu, písemně, nebo skrz datovou zprávu. Lze jej podat neformálně – třeba formou dopisu nebo nepovinného tiskopisu Ministerstva financí, jelikož nemá předepsaný jasný formulář.

Za nepodání vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte po lhůtě, aniž byste k tomu byli vyzváni správcem daně. Pokuta se zvyšuje na 10 %  z částky neoznámeného příjmu, pokud podáte oznámení až po výzvě správce daně. Nejvyšší pokuta ve výši 15 % hrozí, když na výzvu finančního úřadu nijak nereagujete.

Mám zájem o odběr newsletteru