Zaměstnavatel musí mít od přijetí prvního zaměstnance sjednané zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které je ze zákona povinné a je upraveno vyhláškou č. 125/1993 Sb. Jedná se o pojištění, které kryje pracovní úraz nebo nemoc z povolání zaměstnance. Vztahuje se na zaměstnance, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, nebo kteří vykonávají činnost pro zaměstnavatele na základě dohod, tzn. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. V případě, že by zaměstnavatel tuto povinnost nedodržel, hrozí mu sankce.

Povinnosti zaměstnavatele při nástupu nového zaměstnance

Ze strany zaměstnavatele, se s každým novým zaměstnancem pojí několik povinností:

  • před podpisem pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnanci vstupní lékařskou prohlídku,
  • následuje seznámení s pracovním řádem a obeznámení zaměstnance s jeho právy a povinnosti,
  • dalším důležitým krokem je samotný podpis pracovní smlouvy,
  • zaměstnavateli po podpisu smlouvy nastává registrační povinnost vůči finančnímu úřadu,
  • zaměstnance musí přihlásit u příslušné Okresní správy sociálního pojištění a u zdravotní pojišťovny,
  • v neposlední řadě zodpovídá za platbu zákonného pojištění odpovědnosti, ze kterého vzniká zaměstnavatelům právo, aby za ně pojišťovna uhradila škodu a nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Vznik pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vzniká dnem, kdy došlo k podpisu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel musí bez zbytečného odkladu oznámit danou skutečnost pojišťovně prostřednictvím elektronického formuláře nebo poštou. Nezakládá se pojistnou smlouvou, jako je tomu u smluvního pojištění. Zákonné pojištění odpovědnosti zajišťuje v současné době pojišťovna Kooperativa.

Sazba pojistného

Pojistné se stanovuje ze souhrnu všech hrubých mezd za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců. Souhrn hrubých mezd si zaměstnavatel vynásobí sazbou OKEČ – Odvětvové Klasifikace Ekonomických Činností pro činnost vykonávanou zaměstnavatelem. Konkrétní sazbu si zaměstnavatel zjistí dle sazebníku, který je součástí vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. Sazby jsou rozdělené do kategorií dle předmětu podnikání zaměstnavatele. Pro zaměstnance na DPP,  hradí zaměstnavatel minimální pojistné – 100 Kč.

Platba pojistného

Standardní splatnost pojištění je stanovena vždy pravidelně ke konci čtvrtletí, a to za I. čtvrtletí do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Její výše se počítá dle výpočtu všech hrubých mezd za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V případě prodlení platby se zvyšuje dlužné pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení.

Hlášení pojistné události

V případě, že dojde k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, hlásí zaměstnavatel skutečnost prostřednictvím formuláře na webových stránkách pojišťovny. K hlášení pojistné události je důležité připojit dokumenty o úrazu – lékařské zprávy a doklad k nemoci z povolání. Dokumenty lze zaslat poštou nebo online skrz datovou schránku.

Pojištění odpovědnosti – zánik

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je platné po celou dobu své existence. Zánik pojištění je možný pouze po řádném ohlášení pojišťovně s uvedením důvodu. Důvodem může být zánik firmy nebo skutečnost, že zaměstnavatel ve své firmě zaměstnance již nemá. Lze si zažádat i o dočasné pozastavení plateb pojistného z důvodu přerušení zaměstnávání pracovníků.

Mám zájem o odběr newsletteru