Věděli jste, že trpný rod je na rozdíl od českého jazyka v angličtině velice používanou strukturou? Určitě tedy stojí za to podívat se na něj podrobněji.

Trpný rod v angličtině: Co to je?

Nejdříve si musíme ujasnit, co to trpný rod je. Jedná se o strukturu, ve které se předmět stává podmětem. Zdá se Vám to nesrozumitelné? Pojďme si vše vysvětlit na příkladech.

Příklad v činném rodě:

The teacher wrote some words on the whiteboard. Učitelka napsala slova na tabuli.
Věta je v činném rodě. Podmětem je zde učitelka, předmětem jsou slova.

Příklad v rodě trpném:

Oproti tomu věta, vytvořená v trpném rodě, vypadá následovně:
Some words were written on the whiteboard by the teacher. Slova byla na tabuli napsána učitelkou.
Slova se zde stávají podmětem a činitel děje je uveden předložkou BY (kým?).

Jak se trpný rod tvoří?

Trpný rod se tvoří dle vzorce, který se skládá z:

TO BE + SLOVESA S KONCOVKOU -ed (u pravidelných sloves
příp. 3. TVAREM NEPRAVIDELNÉHO SLOVESA

Příklady:

He was informed of the problem.
They are usually helped by their parents.
Some messages have been sent this week.
This presentation will be finished next week.
They must be warned.

Tip: Máte problém s podmínkovými větami v angličtině? V našem článku se dozvíte, jak se v nich vyznat a jak je správně tvořit.

Kdy trpný rod použijeme?

Jak jsme se již zmínili na začátku, trpný rod se v angličtině používá velmi často, mnohem častěji než v jazyce českém, a to např. v případě, kdy nechceme zmiňovat původce děje.

Příklady:

He has been informed. Byl informován.

Kým byl informován, je informace, kterou nepotřebujeme, nebo nechceme sdělit. Uvedením původce děje bychom se zachovali netaktně, nezdvořile. Neuvádíme ho, abychom chránili dotyčnou osobu.

I was told that I would be allowed to speak to Mr. director.

Bylo mi řečeno, že mi bude dovoleno promluvit s panem ředitelem. V tomto případě se chci vyhnout prozrazení, kdo mne o této věci informoval.

Pozn.: Jak je vidět, trpný rod může být v angličtině vhodným nástrojem pro zdvořilou, taktní nebo dokonce diplomatickou komunikaci s okolím a k těmto účelům ho lze velmi dobře využívat.

Jak je to s jeho použitím v jednotlivých časech?

Nyní se podíváme na používání trpného rodu v jednotlivých časech.

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý charakterizuje opakování děje. Při tvoření trpného rodu v aj použijeme am/is/are a 3. tvar nepravidelného slovesa, případně koncovku -ed (u pravidelných sloves).

Příklady:

The problem is usually discussed at our meetings.
We are always finished before midday.

Přítomný čas průběhový

Přítomný čas průběhový se používá, když je něco právě děláno, dokončováno, opravováno, dekorováno apod. Trpný rod vytváříme v angličtině pomocí am/is/are + being + 3. tvaru slovesa, případně koncovky -ed.

Příklady:

The problem is being discussed right now.
The houses are being repaired.

Minulý čas prostý

Minulý čas prostý se podobá přítomnému prostému. Trpný rod se v aj skládá z pomocného slovesa to be pro minulý čas: was/were + 3. tvaru nepravidelného slovesa, případně koncovky -ed.

Příklady:

The parcel was sent yesterday.
We were invited to the party.

Minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový použijeme, pokud bylo něco vykonáváno v určitém okamžiku. Trpný rod se tvoří pomocí: was/were + being + 3. tvaru slovesa, případně koncovky -ed.

Příklad:

The room was being painted when she unexpectedly came home.

A takto bychom mohli pokračovat se všemi dalšími časy (předpřítomným, budoucími, předminulým apod.), ale základní struktura by zůstala stejná.

Tip: Potřebujete se v anglickém jazyce rozmluvit? Vyberte si z nabídky kurzů Orange Academy!

Mám zájem o odběr newsletteru