Sociální pojištění – nástroj sociální politiky, jehož smyslem je ochrana lidí, kteří se mohou dostat do nepříznivé sociální situace a to vlivem nemoci, invalidity, nezaměstnanosti nebo stáří.

Sociální pojištění je založeno na klasickém pojistném principu, kdy se odvádí pravidelný příspěvek státu. Příspěvky na pojištění vybírá Česká správa sociálního zabezpečení podle pravidel zákona č. 589/1992 Sb. Obnos, který se vybere se započítává do státního rozpočtu. V případě, že se poplatník dostane do výše zmíněných situací, je mu na oplátku za pravidelné platby poskytnuta finanční pomoc. 

Sociální pojištění: z čeho se skládá a kdo ho musí platit?

Sociální pojištění zahrnuje platby za nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Platby sociálního pojištění pravidelně platí zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Zálohy sociálního pojištění pro OSVČ 2023

Každý rok se zvyšují minimálních zálohy na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ. Důvodem je každoroční růst průměrné mzdy. Minimální záloha se totiž počítá jako 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy a zároveň se vypočítá jako součin všeobecného vyměřovacího základu mzdy pro rok 2023 a za rok 2022 pomocí přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022. Výpočet vypadá následovně: 

  • 2 944 korun (29,2 % x 25 % x 40 324 korun)

Minimální měsíční záloha v roce 2023 bude tedy 2 944 korun.

Uvedenou nejnižší měsíční zálohu platí OSVČ, které s podnikáním v daném roce začínají a ti, kteří mají roční hrubý zisk nižší než dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2023 je to 40 324 korun. Roční hrubý zisk plátců minimálních záloh tedy musí být nižší než 483 744 korun.

Podnikatelé, kteří budou nadále i v roce 2023 podnikat, budou novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022. V případě, že svoje podnikání začínáte právě od nového roku, budou pro vás platit minimální zálohy už od počátku činnosti.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Lednová záloha je tedy splatná v lednu.

V případě, že se poplatník dostane do zmíněných situací, je mu na oplátku za pravidelné platby poskytnuta finanční pomoc.

Sociální pojištění pro OSVČ s paušální daní 2023

Zvyšování sociálního pojištění se týká i paušální daně. V roce 2023 vzroste měsíční záloha na 6 208 korun. Záloha se skládá z následujících položek:

  • 2 722 korun za zdravotní pojištění,

  • 3 386 korun za sociální pojištění,

  • 100 korun za daň z příjmu.

Zaměstnavatel: 5 % sleva na sociální pojištění

Rok 2023 přináší zaměstnavatelům možnost si u konkrétní skupiny zaměstnanců uplatnit 5% slevu na sociální pojištění placeném právě zaměstnavatelem. Nastává totiž změna v zákonu č. 216/2022 Sb., kterým se zároveň mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Změna začne platit od 1. 2. 2023 a zaměstnavatelé si za tento měsíc budou moci při splnění všech zákonných podmínek poprvé slevu na pojistném uplatnit.

Podmínkou je aby zaměstnanec, na kterého si chce zaměstnavatel uplatnit slevu, pracoval na částečný úvazek. Částečný úvazek nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně. Výjimku tvoří zaměstnanci mladší 21 let, za které si zaměstnavatel může uplatnit slevu na pojistném bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

Tip! Zvažujete změnu práce? Podívejte se na nabídku rekvalifikačních kurzů.

Studujte rekvalifikační kurzy

Zaměstnanec: odvod sociálního pojištění

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel. Zaměstnanec s tím nemá žádné povinnosti, jelikož se pojištění odvádí z jeho mzdy přímo na účet Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), a to za každý kalendářní měsíc. Sociální pojištění zaměstnanců se skládá z 31, 5 % vyměřovacího základu, který je složen následovně:

  • 24, 8 % je odvod zaměstnavatele (2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanost),

  • 6, 5 % si hradí zaměstnanec ze mzdy na sociální pojištění.

Mám zájem o odběr newsletteru