Pokud se pohybujete v problematice účetnictví, tak se s největší pravděpodobností setkáváte s různými pojmy. Vysvětlení těch nejčastějších nabízí dnešní článek. 

Aktiva, Aktivum

Aktiva představují v účetnictví majetek – zásoby, licence, peníze. Jedná se o majetek, který účetní jednotka získala nebo získá a přináší výnos. Existují dvě rozdělení aktiv – reálná a finanční. Reálná aktiva jsou např. nemovitosti, pozemky, stroje, ale také patenty nebo obchodní značky. Pod finančními aktivy si můžeme představit peněžní prostředky, dluhopisy a akcie. Seznam všech aktiv firmy se eviduje ve finančních výkazech.

Aktivum je položka, která je promítnuta ve finančním výkazu. Získané aktivum se účtuje na stranu Má dáti a úbytek aktiv na stranu Dal.

Deník

Účetní deník je jednou z hlavních knih účetnictví a její vedení se řídí zákonem o účetnictví. Mezi základní náležitosti deníku patří správné datum zaznamenání účetní operace, přiložení účetního dokladu se správným číselným označením, popis operace, zaznamenání finanční částky a určení účtů na stranu MD a D. Účetní deník se vede chronologicky.

Dodavatel

Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která dodává materiál, zboží nebo poskytuje služby. Nejčastěji vystupuje dodavatel v účetnictví při účtování faktur.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek představuje takový majetek, který slouží společnosti déle než jeden rok. Dlouhodobý majetek nemění svou podstatu, pouze se opotřebovává. Dlouhodobý majetek se v účetnictví dělá na:

 • Dlouhodobý hmotný majetek,

 • dlouhodobý nehmotný majetek,

 • dlouhodobý finanční majetek,

Ekonomický systém

Ekonomický systém se skládá z daňové evidence, účetnictví, faktur, objednávek, skladové evidence, mezd a knihy jízd. Jeho podoba je možná ve formě jednoduché tabulky nebo modernějšího účetního či ERP systému.

Přihlaste se na kurz účetnictví s certifikátem.

Faktura

Faktura – účetní doklad, kterým se ověřuje dodané zboží nebo provedená práce. Podle zákona o účetnictví splňovat tyto náležitosti:

 • Popis účetního případu,

 • účastníky,

 • okamžik vystavení faktury,

 • okamžik uskutečnění účetního případu,

 • cenu,

 • podpis.

Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi náklady a výnosy. Rozdíl, který mezi náklady a výnosy představuje zisk nebo ztrátu. Hospodářská výsledek sestavuje účetní jednotka jednou měsíčně.

Účetnictví

Účetnictví je jasně definovaný systém, který má svá pravidla. Pravidla účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb.

Náklady

Náklady představují pro společnost úbytek, který se projevuje snížením stavu aktiv, a tudíž i úbytkem peněžních prostředku. Náklady jsou důležité pro následné dosažení výnosů. Náklady se dělí se na náklady přímé, které lze přiřadit ke konkrétnímu výrobku a náklady nepřímé, které je potřeba rozpočítat mezi výrobní a další procesy společnosti.

Odpis, odpisy

Odpis je pojem pro vyjádření opotřebení majetku za určitý časový úsek (obvykle jeden rok) a vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého majetku, a to hmotného i nehmotného. Odpisy se vyjadřují jako náklad účetní jednotky. Jako náklad se odpisy zúčtovávají postupně během několika let jejich snížení nevratným ohodnocením majetku v účetnictví.

Rozvaha

Rozvaha patří mezi základní výkaz účetní závěrky. Jedná se o přehled aktiv a pasiv, které společnost v určitém okamžiku sleduje. Rozvaha vyjadřuje majetek v peněžních prostředcích. Zdroje, které získá společnost z rozvahy pomáhá k financování dalších projektů a poskytují základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Každá společnost vyhotovuje tyto druhy rozvahy:

 • Při založení společnosti – zahajovací rozvaha,

 • na počátku společnosti – počáteční rozvaha,

 • na konci účetního období – konečná rozvaha,

 • mezitímní rozvaha,

 • srovnávací rozvaha,

 • rozvaha sestavovaná za neobvyklých okolností – mimořádná rozvaha.

Účetnictví

Účetnictví – nástroj, který slouží ke sledování a následnému zobrazení stavu a výsledku ekonomické činnosti. Účetnictví je jasně definovaný systém, který má svá pravidla. Pravidla účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb.

Účetní období

Účetním obdobím rozumíme dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Účetní období může vzniknout prvního dne libovolného měsíce. Správně zaznamenané účetní období je například od 1.7. do 31.8..

Účetní program

Účetní program je nástroj, který slouží ke zpracování daní, vedení ekonomiky společnosti a účetnictví. Základní účetní programy nabízí funkce:

 • Vytváření faktur a plateb,

 • vytváření příjmových a výdajových dokladů,

 • vedení účetních knih,

 • propojení mzdového a personálního systému,

 • evidenci majetku,

 • adresář.

Výnos

Výnos je opakem nákladů. Jedná se tedy o ekonomický přírůstek – zvýšení aktiv a snížení dluhů. Výnosy pozitivně ovlivňují výši kapitálu společnosti, a to bez přímého vkladu vlastníků.

Závazek

Závazek je definován jako povinnost účetní jednotky zaplatit peníze. Závazek vzniká, když dojde k zaúčtování přijaté faktury s odloženou splatností. Závazkem se také rozumí situace, kdy účetní jednotka přijímá zálohové platby a jejím závazkem je dodat objednané zboží nebo poskytnou službu. Závazek vytváří vztah mezi dvěma subjekty, a to dlužníkem a věřitelem.

Mám zájem o odběr newsletteru