Zajímáte-li se o účetnictví, není na škodu zopakovat si základní principy. V tomto článku si shrneme (finanční) účetní výkazy. Jedná se o dokumenty, které zachycují finanční situaci dané účetní jednotky. Dozvíte se, co v nich nesmí chybět a jak je správně vytvářet. 

Rozvaha

Při založení firmy počítejte s tím, že budete účetní výkazy řešit neustále po celou dobu trvání vašeho podnikání. Nejdůležitějším výkazem je bezesporu rozvaha.

Co je rozvaha? Jedná se o o nejzákladnější výkaz účetní závěrky vypovídající o aktivech a pasivech. Díky rozvaze se dá posoudit finanční stav společnosti, zda prosperujete či nikoliv. Rozvaha se nazývá také jako finanční pozice, dříve se používal výraz bilance.

Mezi aktiva patří např. majetek podniku, k pasivům řadíme zdroje krytí, a to k určitému datu – rozvahovému dni (stavové veličiny). Naopak u výkazu zisku a ztrát se udávají hodnoty za určité období (tokové veličiny).

Správně sestavená rozvaha musí naplňovat základní bilanční rovnici, tedy součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Její obsah a formu určují tzv. účetní standardy, na základě nichž se vede celé účetnictví. Ty jsou součástí naší legislativy ČR. Každá země má v platnosti odlišné národní účetní standardy. Např. v anglosaských zemích je vydávají soukromé oraganizace.

Jaké jsou druhy rozvahy?

  1. Zahajovací rozvaha – sestavuje se k datu zahájení podnikání.
  2. Počáteční rozvaha – sestavuje se k prvnímu dni každého účetního období.
  3. Konečná rozvaha – sestavuje se k poslednímu dni účetního období.

Jestliže jste měli ve škole předmět účetnictví, anebo jste absolvovali rekvalifikační kurz účetnictví, jistě si vybavíte známé “téčko”, které představovalo právě zmiňovanou rozvahu. Na levé straně byly aktiva (majetek), na pravé straně pasiva (zdroje financování).

Ve firmě to ale tak jednoduché není, zpravidla se jedná o dokument o několika stranách. U aktiv se majetek rozděluje na hmotný, nehmotný, finanční a oběžný. Dále řešíme, zda je krátkodobý či dlouhodobý. A nezpomínejme také na ostatní majetek s časovým rozlišením.

Ani u pasiv to není tak snadné, členíme je na vlastní (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek) a cizí (závazky vůči bance, zaměstnancům a dodavatelům). A nakonec jsou tu také ostatní závazky s časovým rozlišením.

Práce účetní vyžaduje pravidelné školení

Práce účetní vyžaduje pravidelné školení.

Účetní výkazy

Jako první jsme si představili rozvahu, nyní se podívejme na další čtyři účetní výkazy:

Výkaz zisku a ztrát

Druhým výkazem je výkaz zisku a ztrát, hovorově výsledovka. Má za úkol informovat o tom, jak si firma vedla během konkrétního účetního období. Jakých výnosů dosáhla a v jaké výši byly náklady vedoucí k jejich dosažení. Výkaz zisku a ztrát se setavuje na konci účetního období, případně před vstupem firmy do insolvence, nikoliv na začátku podnikání. Na základě výkazu se dále zpracovává hospodářský výsledek. Ten se dosadí do rozvahy, např. jako nový zdroj krytí. Následně začíná nové zúčtovací období opět od nuly.

Shrnutí: Náklady a výnosy se ve výkazu člení na provozní a finanční. Provozní výnosy a náklady vypovídají o provozním hospodářském výsledku, finanční výnosy a náklady, zase o finančním hospodářském výsledku. Když poté oba hospodářské výsledky sečteme, zjistíme celkový hospodářský výsledek firmy.

Výkaz cash flow

Třetím výkazem je výkaz cash flow. Jedná se o informace o veškerém pohybu peněžních prostředků, a to hotovostních i bezhotovostních. Zpravidla jde o finanční toky z činnosti firmy – provozní, investiční a finanční.

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Čtvrtým výkazem je výkaz o změnách vlastního kapitálu. Ten vypovídá o případných změnách vlastního kapitálu společnosti za určité období.

Příloha k účetní závěrce

Pátým výkazem je příloha k účetní závěrce. Jedná se o přílohu, která slovně popisuje přehled všech výkazů a informace o tom, co obsahují. Jedná se např. o:

  • informace o účetní jednotce (počet zaměstnanců a jejich průměrná mzda);
  • informace o poskytnutých bankovních úvěrech;
  • účetní metody (způsob oceňování majetku a zásob);
  • další změny, které proběhly po dni sestavení účetní závěrky.

Všechny účetní jednotky mají povinnost dle zákona sestavovat rozvahu a výkaz zisku a ztrát. První dva zmíněné výkazy patří do základů účetnictví. Další účetní výkazy sestavují jen některé účetní jednotky dle pravidel uvedených v zákonu o účetnictví.

Mám zájem o odběr newsletteru