Jestliže podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a vedete si daňovou evidenci, máte povinnost ze zákona, sledovat svůj roční obrat. V případě, že překročí částku 25 milionů korun, musíte začít vést povinně účetnictví. Jak na přechod z daňové evidence na účetnictví?

Kdo musí vést účetnictví?

Nejprve si shrňme, koho se týká vedení účetnictví. Jedná se o subjekty zapsané v obchodním rejstříku nebo společníky ve společnosti, kde nejméně jeden ze společníků vede účetnictví. Účetnictví si ale můžete začít vést osobně i v případě, kdy se vám to vyplatí či pro to máte relevantní důvody.

V případě OSVČ je to při zmiňovaném překročení obratu nad 25 milionů korun. Např. jestliže tuto hranici překročíte v letošním kalendářním roce, tedy v roce 2021, od 1.1.2022 se oficiálně stáváte účetní jednotkou. Povinnost vést účetnictví pro vás ale začne platit až od 1.1.2023.

Tip! Jakmile se stanete účetní jednotkou, musíte si vést účetnictví nejméně po dobu pěti let. Nezáleží přitom na tom, zda pro vás byl přechod z daňové evidence na účetnictví povinností, anebo zda jste k němu přistoupili dobrovolně. Tuto změnu úřadům nahlašovat nemusíte.

Daňová evidence versus účetnictví

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi vedením daňové evidence a účetnictvím? Daňová evidence je mnohem jednodušší, snadno ji pochopí i naprostí začátečníci, kteří se vrhnou do podnikání. Pro vedení účetnictví musíte znát mnohem více odborných znalostí a celý proces je složitější. Účetnictví zaznamenává komplexní přehled o:

  • stavu či pohybu majetku a dalších aktiv;
  • stavu či pohybu závazků a jiných pasiv;
  • nákladech a výnosech;
  • výsledku hospodaření (zisk/ztráta).

Většinou podnikatelé svěří zpracování účetní agendy zkušeným účetním, případně mají ještě i mzdovou účetní, která je zaměřená na zpracovávání mezd.

V praxi se podnikatelé setkávají se dvěma druhy vedení účetnictví. Jedním z nich je jednoduché účetnictví, které však mohou vést jen neziskové organizace a podnikatelů se prakticky netýká. Další možností je podvojné účetnictví. To vedou OSVČ i firmy.

Tip! Název “podvojné účetnictví” už se dnes nepoužívá. V současnosti říkáme jen “účetnictví”. Nicméně mnoho lidí má v hlavě zažitý delší název. Proto jej uvádíme i v článku, na webu apod. Čtenáři tak snadněji pochopí, o co jde. A proč podvojné? To z toho důvodu, že každá účetní operace je evidována na dvou různých účtech rozvahy.

daňová evidence versus účetnictví

Přechod z daňové evidence na účetnictví krok za krokem

Řešíte-li přechod z daňové evidence na účetnictví, dodržujte postup podle vyhlášky ministerstva financí č. 500/2002 Sb., a to následovně:

  1. Na konci roku proveďte inventarizaci majetku, případně dluhů, rezerv apod. Nezapomeňte vyčíslit také položky, které ovlivní základ daně v dalším zdaňovacím období.
  2. Podle platné směrné účtové osnovy uzavřete účetní knihy daňové evidence. Vytvořte nový účtový rozvrh (soupis všech účtů využívaných v účetnictví) pro další období.
  3. Na začátku zdaňovacího období – otevřete účetní knihy, jako jsou hlavní kniha, peněžní deník, kniha analytických a podrozvahových účtů. Sestavte zahajovací rozvahu, případně můžete vytvořit interní směrnice pro zpracování dokladů.
  4. S pomocí 701 – počáteční účet rozvažný, vyčíslete počáteční stavy u rozvahových účtů.
  5. Rozdíly mezi počátečními zůstatky aktiv a pasiv zaznačte na účtě 491 – účet individuálního podnikatele. Ten může mít aktivní nebo pasivní zůstatek.
  6. Na konci účetního období (zpravidla ke konci roku) upravte základ daně. Ten navyšte o hodnotu zásob a cenin, záloh a pohledávek. A naopak snižte o závazky a přijaté zálohy.

Účetní program – má smysl si jej pořizovat?

Hlavním rozhodovacím ukazovatelem by mělo být, zda si povedete účetnictví sami svépomocí, popřípadě zaměstnáte účetní, anebo vedení účetnictví svěříte externí firmě. V takovém případě logicky účetní program potřebovat nebudete. Jestliže si však povedete účetnictví sami, s Excelem si rozhodně nevystačíte. Každá firma potřebuje jiné funkce a moduly, proto si pořiďte takový účetní program, který je bude splňovat, a naopak nepřeplácejte za něco, co nevyužijete. Další účetní moduly si můžete do budoucna dokoupit.

Tip! Přečtěte si náš článek: “Jaký je nejlepší účetní program – Pohoda, Admwin nebo jiný?“.

Zdroj: uctovani.net

Mám zájem o odběr newsletteru