Mezi základní povinnost zaměstnavatele, kterou ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, patří proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – školení BOZP. V rámci školení je kladen důraz na prevenci rizik, která by mohla ohrozit bezpečnost či zdraví zaměstnanců.

Co by mělo školení obsahovat není žádným závazným předpisem dáno, jelikož tato rizika mohou být na každém pracovišti jiná. Úkolem zaměstnavatele je zhodnocení možných rizik a vytvoření opatření, která povedou k jejich odstranění. Tímto způsobem zjistí, co bude školení BOZP pro jeho zaměstnance obsahovat.

Kdy je školení BOZP potřeba?

Školení BOZP probíhá:

 • individuálně při nástupu každého nového zaměstnance do práce;
 • v případě, že zaměstnanec změní pracovní pozici, nebo druh práce;
 • pokud se ve firmě zavádí nové technologie, zavádí se výrobní změny, nebo se  mění technologické či pracovní postupy;
 • v případech, které mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví;
 • jestliže uplynula určená doba od posledního školení, tzv. opakované školení.

Vstupní školení

 • Obecná část

Jedním z nejdůležitějších kroků při nástupu nového zaměstnance je jeho proškolení v rámci BOZP. Školení probíhá první den nástupu do zaměstnání v pracovní době. V rámci obecné části je zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Zaměstnavatel představí předvídatelná rizika jeho práce včetně opatření, která přijal k ochraně před působením těchto rizik. Zaměstnavatel dále předá informace a pokyny, které musí zaměstnanec při své práci dodržovat.

 • Pracoviště

Školení na pracovišti se provádí v pracovní době po vstupním obecném školení, v den zařazení na pracoviště. Na samotném pracovišti je zaměstnanec seznámen s pokyny vztahující se k sjednané činnosti v pracovní smlouvě. Pokyny jsou stanoveny pro spolehlivý, bezpečný a zdravotně nezávadný pracovní výkon.

 • Zaškolení

Smyslem zaškolení je poskytnou zaměstnanci teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro bezpečný výkon práce.

 • Předání pracovních pomůcek

V rámci školení je zaměstnanec seznámen s veškerou dokumentací a revizí, může přebrat zařízení nebo předmět s nímž bude pracovat.

Další druhy BOZP

Školení pro speciální činnosti – vztahuje se přímo na některé odborné činnosti, pro jejichž výkon je požadován doklad o kvalifikaci na základě školení a zkoušek, nebo opakovaného přezkušování. 

Opakované školení BOZP – cílem školení je prohloubit a doplnit znalosti o nové předpisy BOZP nebo o další poznatky.

Ostatní školení – účelem ostatního školení je doplnění a prohloubení znalostí při změnách souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Informace pro zaměstnavatele ke školení BOZP

Zaměstnavatel vede o školeních BOZP povinnou dokumentaci, která musí obsahovat:

 • záznam o školení – místo, datum, osnovu, časový rozvrh, prezenční listinu s podpisy proškolených osob a podpisem školitele,
 • doklady o ověření znalostí proškolených zaměstnanců.

Součástí školení o BOZP je ověřování znalostí, které si určuje sám zaměstnavatel. Znalosti lze ověřit ústní nebo písemnou zkouškou po skončení školení. Každému zaměstnanci jeho zaměstnavatel musí vést složku a v ní uložit doklad o ověření předpisů.

Zaměstnavatel by měl pamatovat na pravidelné opakování školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Školení o BOZP provádí sám zaměstnavatel, vedoucí zaměstnanec, nebo jiná odborně způsobilá osoba.

Zajímáte se o mzdové účetnictví? Rekvalifikujte se a změňte svou práci k lepšímu. Zaregistrujte se ještě dnes!

Online školení

Pokud jste vy sami v roli zaměstnavatele, je povinnost zajistit školení BOZP zaměstnanců na vás. Jako zaměstnavatel si určujete obsah, rozsah, četnost, formu i způsob školení. Školení lze provést prezenčně, kombinovaně i distančně. Současná doba nám dala nespočet možností, jak školení distanční formou provádět – online, formou videa, lze využít i webináře a podcastové vysílání. Pokud lze ve vaší firmě provést školení některou z interaktivních forem, je to dobrý způsob, jak celý proces školení povznést na vyšší úroveň.

Mám zájem o odběr newsletteru