Sirotčí důchod je jedním z typů pozůstalostního důchodu. Přečtěte si, kdo na něj má konkrétně nárok, jak o něj zažádat nebo kdy je vyplácen.

Sirotčí důchod: Kdo na něj má nárok?

Sirotčí důchod je jedním z typů pozůstalostního důchodu. Poskytuje se z českého důchodového systému. Nárok na něj vzniká nezaopatřenému dítěti*, jemuž zemře:

  • rodič,
  • osvojitel,
  • pečovatel,

který byl zároveň poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, případně byl pojištěn alespoň polovinu doby potřebné k přiznání nároku na starobní či invalidní důchod nebo zahynul při pracovním úrazu.

*Nezaopatřeným dítětem je dítě do konce povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, v případě, kdy se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo se na něj připravovat nemůže či není ze zdravotních důvodů schopno vykonávat výdělečnou činnost. Za nezaopatřené dítě se do 18. roku věku považuje také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Nárok na sirotčí důchod pak zaniká osvojením. Bude-li však zrušeno, nárok se obnovuje a to ve výši, ve které byl vyplácen ke dni zrušení osvojení.

Pozn.: Studenti mohou během studia pracovat, aniž by přišli o nárok na důchod. Středoškoláci ho pobírají i během prázdnin a i po ukončení školy, pokud zároveň nevykonávají po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ze které odvádějí sociální pojištění nebo je jim vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Vysokoškoláci jsou nezaopatřenými dětmi ještě jeden měsíc po ukončení studia, splňují-li stejné podmínky jako středoškoláci.

Jak žádat o sirotčí důchod?

Ať už se jedná o zletilého nebo nezletilého sirotka, vždy musí být vyplněna žádost o sirotčí důchod. Zletilý ji podává osobně, za nezletilého tak musí učinit jeho zákonný zástupce, resp. opatrovník. K žádosti musejí být přiloženy doklady:

  • zesnulého (úmrtní list – v případě, kdy nepobíral před smrtí důchod),
  • i nezaopatřeného dítěte (občanský průkaz, příp. rodný list, potvrzení o studiu).

Žádost se vyřizuje na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště sirotka. Doporučuje se objednání online předem, aby měli žadatelé jistotu vyřízení žádosti ve vybraný termín. Následně je během 90 dní rozhodnuto, zda na důchod mají nárok či nikoliv.

Pozn.: Splátky důchodu jsou po podání žádosti vyplaceny až 5 let zpětně.

Jaká je výše sirotčího důchodu a jak se počítá?

Výše sirotčího důchodu, kterou může osiřelé dítě pobírat, závisí na:

  • době důchodového pojištění,
  • výdělku zesnulého.

Důchod se skládá ze dvou výměr:

základní, která je jednotná pro všechny důchody,
procentní, jež činí 40 % z procentní části důchodu zesnulé osoby ke dni úmrtí.

Konkrétní výši sirotčího důchodu si můžete spočítat na této kalkulačce. Je vyplácen každý měsíc předem bezhotovostním převodem nebo hotovostně prostřednictvím České pošty.

Zdroj: cssz.cz, finance.cz

Mám zájem o odběr newsletteru