Pojištění profesní odpovědnosti je vhodné pro podnikatele, kteří by mohli svým pochybením způsobit škodu třetí osobě v souvislostí s odbornou činností uvedenou v pojistné smlouvě. Jedná se o škody typu – újma na zdraví a životě, újma na majetku nebo finanční újma.

Pojištění chrání nejen pojištěného při vzniku škody, konkrétně před nepředvídatelnými finančními náklady, ale i samotného poškozeného, který má jistotu okamžité finanční náhrady. Každý živnostník by si měl položit otázku, jak moc je zodpovědný za své chyby, případně jaké škody může způsobit. Chyby, které mohou vzniknout při jakémkoliv povolání, mohou hluboce zasáhnout do finančního rozpočtu a to v částkách statisíců až milionů korun.

Pojistné krytí

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu uzavírají především živnostníci, kteří by výkonem své profese mohli poškodit ostatní a škoda by byla navíc natolik vysoká, že by ji nemohli poškozenému uhradit sami v plné výši. Ve spoustě oborech je dokonce pojištění profesní odpovědnosti povinné. Pojišťovny hradí škody způsobené profesí definované v pojistné smlouvě. Jedná se o:

 • finanční profese – auditor, daňový poradce, účetní, advokát, notář, soudní exekutor,
 • pojišťovací profese – zprostředkovatel pojištění, samostatný likvidátor pojistných událostí,
 • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik ve výstavbě,
 • dražebník,
 • veterinář a veterinární technik,
 • poskytovatel zdravotnických služeb,
 • realitní makléř,
 • poskytovatel IT služeb.

Toto pojištění není u mnoha profesí povinné, ale i přesto je výhodné si jej sjednat.  Pojistka kryje celou řadu pochybení, které při výkonu povolání mohou nastat.

Na co se pojištění vztahuje?

Vztahuje se na škody vzniklé v souvislosti s poskytováním definované služby – škoda nebo jiná nemajetková újma způsobena ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví či usmrcením. Dále proplácí škodu na hmotné movité věci nebo objektu, a plní i následnou finanční škodu, včetně čisté finanční škody. Nejen, že pojištění poskytuje náhradu za škody způsobené poškozenému, ale proplácí i náklady spojené s právním zastoupením v případě žaloby.

Pojištěný je chráněn částkou do výše uvedené v pojistné smlouvě při sjednání a s územním rozsahem definovaným v pojistných podmínkách. V případě škody se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí sjednanou v pojistné smlouvě. Výši spoluúčasti si pojištěný volí sám, jelikož ovlivňuje cenu pojistného – vyšší spoluúčast cenu pojistného snižuje a naopak.

Obecné výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

 • úmyslně, vědomou nedbalostí  či porušením právních povinností, 
 • na majetku, zdraví nebo na životě nesprávným jednáním pojištěného,
 • poškozením, zničením nebo ztrátou věci, kterou pojištěný převzal,  
 • schodkem na finančních hodnotách,
 • prodlením, 
 • porušením práv,
 • trestním činem pojištěného.

Pojištění se dále nevztahuje na škody, které pojištěný způsobí svému zaměstnanci, jinému pojištěnému uvedenému ve stejné pojistné smlouvě, ani příbuzným v přímé řadě, nebo osobám, které žijí s pojištěným ve stejné domácnosti.

Vsaďte na jistotu

Uzavřením smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti se lze vyvarovat případům, kdy zákazník doplatí na neúmyslnou chybu živnostníka. Chyby se stávají, nikdo není neomylný. I přesto, že všechny chyby nemusí mít vždy fatální následky, je dobré se poučit z chyb ostatních či vlastních a poskytnout svým klientům ochranu. Pojištění profesní odpovědnosti je pro klienty zárukou, že v případě pochybení jim vzniklá škoda bude bez problému uhrazena a pro živnostníky to mnohdy znamená záchranu kariéry.

Mám zájem o odběr newsletteru