Před každým začátkem podnikání byste si měli vše pořádně promyslet, prostudovat si danou problematiku, zhlédnout aktuálně platné zákony, informace a přečíst si tento manuál pro rok 2022, jak podnikat. (Aktualizováno 15.10.2021).

Jak podnikat

Tento souhrnný soupis všech podstatných informací souvisejících s podnikáním vám usnadní porozumět, co je třeba zařídit a na co se připravit před zahájením podnikatelské činnosti.

Naším cílem je stát se vaším průvodcem touto náročnou, ale dobrodružnou cestou, a tak jsme sepsali tento návod, jak podnikat, abyste se sami nemuseli prokousávat obsáhlými odborně psanými zákony krok po kroku. Pojďme si shrnout, co obsahuje tento manuál.

Založení živnosti

Pod zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů najdete vše, co spadá pod příjmy ze samostatné činnosti podle § 7.

Shrnutí § 7 Příjmy ze samostatné činnosti:

(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je příjem z/ze

a) zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) živnostenského podnikání,
c) jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále příjem z

a) užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
b) nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
c) výkonu nezávislého povolání.

víte, jak podnikat?

Mezi další důležité body patří:

6) Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10.000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a).

9) Jde-li o věc ve společném jmění manželů, která je využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jedním z manželů nebo oběma manžely, vkládá tuto věc do obchodního majetku jeden z manželů.

V případě, že tuto věc má v obchodním majetku jeden z manželů, avšak je pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, využívána také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto věcí, které připadají na část věci využívané pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, oběma manžely, rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti podle odstavců 1 a 2.

Příjmy z prodeje věci ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z manželů, který měl takovou věc zahrnutou v obchodním majetku. Po ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona.

Shrnutí živnostenského zákona:

Pro váš začátek podnikání budete potřebovat živnostenský list, a to dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

§ 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 9 Rozdělení živností
Živnosti jsou:
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, mohou být volné, řemeslné a vázané
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.
Nejjednodušší pro začátek podnikání je volná živnost, nepotřebujete k ní žádný doklad prokazující vaše vzdělání či praxi.

K založení volné živnosti postačí, když splníte 2 body:

1) musíte mít 18 let (lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce, pokud je osoba provozující podnikatelskou činnost nezletilá)
2) musíte mít čistý trestní rejstřík
K založení řemeslné živnosti musíte k výše uvedeným bodům doložit ještě:
1) výuční list v příslušném oboru vzdělání, ve kterém chcete podnikat
2) maturitní vysvědčení v příslušném oboru vzdělání, ve kterém chcete podnikat
3) řádně ukončené vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru vzdělání, ve kterém chcete podnikat
4) uznání odborné kvalifikace vydané uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace nebo jejím stanovení v Národní soustavě kvalifikací.

Tyto doklady lze nahradit, např. pokud absolvujete rekvalifikační kurzy v daném oboru nebo prokázáním praxe v oboru v délce 1 až 6 let (dle specifikace zákona o živnosti).

K založení vázané živnosti musíte doložit:

1) Živnost vázaná je stanovena § 24 živnostenského zákona, přílohou č. 2 nebo je upravena zvláštními právními předpisy. Občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznání odborné kvalifikace.

K založení koncesované živnosti musíte doložit:

1) Živnost koncesovaná je stanovena v § 27 přílohou 3 nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

jak podnikat

Založení živnosti

Před počátkem vašeho podnikání zajděte na jakýkoliv živnostenský úřad v České republice. Zde vyplníte tzv. Jednotný registrační formulář, předložíte občanský průkaz a zaplatíte správní poplatek.

Údaji ve formuláři se rovnou přihlásíte k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a nahlásíte se na finanční úřad pro placení k dani z příjmů. Úředníci vám jistě s vyplněním pomohou a poradí vám, jaký druh živnosti máte přesně vybrat.

Kolik zaplatíte za živnostenský list?

  • za přijetí žádosti 1000 Kč,
  • za přijetí dalších žádostí 500 Kč,
  • změny v údajích, přerušení a následná obnova ŽL je zdarma.

Tip! Chcete-li expandovat do zahraničí a neumíte cizí jazyk? Navštivte jazykové kurzy s intenzivním způsobem výuky.

Sídlo vaší provozovny

Živnostenský úřad po vás bude rovněž vyžadovat souhlas majitele nemovitosti, ve které budete podnikat, nejste-li jejím majitelem. Následně dané provozovně přidělí provozovně identifikační číslo.

Trestní rejstřík si živnostenský úřad prověřuje sám.

Během týdne od ohlášení živnosti byste měli mít hotový zápis v živnostenském rejstříku a bude vám přiděleno osmimístné identifikační číslo (IČO). Papírový doklad dnes již nedostanete, v případě potřeby si jej můžete sami vytisknout ze živnostenského rejstříku.

Tip! Jak podnikat bez živnostenského oprávnění? Výjimky najdete v § 3 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

Tip! Chcete lidem poskytovat zaměstnání? Vše podstatné vám objasní kurzy personalistiky.

Zdravotní pojištění 2022

Vyplněním Jednotného registračního formuláře jste se automaticky přihlásili jako OSVČ i na svou zdravotní pojišťovnu. Nyní je třeba platit zálohy na zdravotní pojištění, a to s ohledem na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší podnikatelskou činnost.

Vedlejší podnikatelská činnost

Přemýšlíte, jak podnikat při mateřské nebo při práci? Při vedlejší činnosti zálohy první rok neplatíte. Pokud jste osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát, zálohy budete platit, jen pokud budete v předešlém roce v zisku.

rekvalifikační kurz online marketingu

Následně vám zdravotní pojišťovna vypočítá zálohu na příští rok, ale můžete ji vidět již na podaném přehledu pro zdravotní pojišťovnu, kterou budete každoročně podávat. Podle zisku plynoucího z daňového přiznání provedete s vaší zdravotní pojišťovnou vyrovnání.

Vedlejší činnost provozujete, pokud:

  • jste zaměstnán na hlavní pracovní poměr (HPP),
  • podnikáte při studiu a ještě vám nebylo 26 let, při doktorandském studiu 28 let,
  • jste důchodce,
  • pobíráte plný či částečný invalidní důchod,
  • pobíráte rodičovský příspěvek, mateřskou či rodičovskou kvůli těhotenství,
  • osobně pečujete o dítě pod 10 let závislé na péči jiné osoby, máte nárok na péči o blízkou nebo jinou osobu,
  • vykonáváte civilní či vojenskou službu.

Hlavní podnikatelská činnost

Pokud podnikáte na hlavní činnost, týká se vás minimální záloha na zdravotní pojištění. Ta každým rokem roste spolu s navyšováním minimální mzdy a je odvozena od vyměřovacího základu, sazby pro pojistné a koeficientu.
Pro rok 2022 činí minimální záloha 2 627 Kč.

Minimální záloha je splatná od 1. do 8. dne následujícího měsíce. Platíte tedy o měsíc zpětně. Jako variabilní symbol se udává vaše rodné číslo.

Sociální pojištění 2022

Vyplněním Jednotného registračního formuláře jste se při registraci jako OSVČ stali rovněž i plátci sociálního pojištění ze samostatně výdělečné činnosti. Opět platí, zda podnikáte na vedlejší nebo hlavní činnost. V případě že na vedlejší, zálohy neplatíte a s Okresní správou sociálního zabezpečení se vyrovnáte až po podání přehledu za předchozí rok.

Pro hlavní činnost je minimální záloha 2022 v částce 2 841 Kč.

Minimální záloha je splatná od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Zálohu tedy platíte v daném měsíci, ve kterém podnikáte, ne zpětně. Jako variabilní symbol se uvádí číslo, které vám přidělí Správa sociálního zabezpečení pro placení záloh. Pod tímto číslem rovněž probíhá veškerá komunikace s tímto úřadem.

jak podnikat

Finanční úřad

Vyplněním Jednotného registračního formuláře se o vás automaticky dozví i na příslušném finančním úřadě, pod který spadáte podle vašeho trvalého bydliště. Zde se můžete přihlásit také k placení DPH nebo k silniční dani.

Finanční úřad vám pošle rozhodnutí o registraci a přidělí unikátní daňové identifikační číslo (DIČ). To pak používáte při jakékoliv komunikaci s Finančním úřadem a také je uvádíte na všech daňových dokladech, např. v přiznání o dani z příjmů ze samostatné činnosti.

Po skončení každého kalendářního roku jste povinni podat daňové přiznání na Finančním úřadě a následně zaplatit vypočítanou daň z příjmu fyzických osob (FO).

Daňové přiznání musíte podat nejpozději do 1. dubna následujícího roku, pokud využíváte služeb daňového poradce, je termín pro podání delší, a to až do 1. července, lhůta se vám tedy prodlouží o 3 měsíce.

V uvedených termínech je nutné zaplatit i vypočítanou daň. Vyjde-li vám daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč (avšak nepřesáhla 150 000 Kč), musíte platit zálohy na daň v dalším zdaňovacím období.

Plátci DPH musí podávat daňové přiznání každý měsíc a v případě nedoplatku uhradit daň, a to nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

Používáte-li k vašemu podnikání motorové vozidlo, máte povinnost platit zálohy na silniční daň, a to čtvrtletně. Daňové přiznání pak podáváte do 31. ledna následujícího roku.

K lepšímu porozumění placení daní vám mohou pomoci kurzy účetnictví.

Daně aneb jak podnikat dle zákona

Jako podnikající fyzická osoba máte 2 možnosti, buď si vedete daňovou evidenci, kdy je potřeba schovávat všechny doklady, nebo evidenci příjmů pro uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje).

Pokud váš obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející účetní období 25 miliónů Kč, máte povinnost vést účetnictví.

Jste-li registrovaní jako plátci DPH, musíte vést povinně evidenci pro daňové účely pro potřeby této daně.

Podle § 7 o daních z příjmů ze samostatné činnosti zákona č. 586/1992 Sb. byste měli znát následující body pro uplatnění výdajů paušálem:

7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši:
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000 Kč,
b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.200.000 Kč,
c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600.000 Kč,
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.

Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit

8) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Pro účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

Poplatník, který uplatňuje výdaje způsobem podle odstavce 7, je povinen vždy vést záznamy o příjmech podle odstavce 7 a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

(13) Poplatníci s příjmy podle odstavců 1 a 2, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje podle odstavce 7, postupují podle § 7b. Vede-li každý ze společníků společnosti (§ 12), daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího období nebo při ukončení činnosti v průběhu zdaňovacího období, uvedou do své daňové evidence podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Paušální daň

Přemýšlíte, jak podnikat? Nikdy to nebylo jednodušší. Od roku 2021 byla zavedena nová paušální daň. Cílem bylo zjednodušení podnikání pro živnostníky s příjmy do 1 milionu korun ročně. V praxi to vypadá tak, že živnostníci platí jen jednu měsíční částku finančnímu úřadu. Ta zahrnuje zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu. Tito podnikatelé nemusí podávat daňové přiznání.

Hlavní nebo vedlejší činnost se v tomto případě nerozlišuje. Jste-li přihlášeni k paušální dani, musíte tak učinit do 10.1.2022, je minimální záloha 2022 v částce 5 994 Kč.

Užitečné odkazy

Nakonec uvádíme soupis všech užitečných odkazů, které zcela jistě využijete při vaší cestě za svým snem. Doufáme, že vám náš manuál o podnikání usnadní cestu a snadněji porozumíte dané problematice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Účetnictví a daně

Daně
Daňový kalendář
Jak vyplnit daňové přiznání
Daňové formuláře
Zákon o daních z příjmů
Zákon o živnostenském podnikání

Mzdy a zákony

Kalkulačka čisté měsíční mzdy
Životní minimum

Další užitečné odkazy

Česká správa sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny
Finanční úřady
Úřady práce
Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík
Ekonomické subjekty ARES

Pro aktuální videa z oblasti práce a personalistiky odebírejte kanál Orange Academy. Vyplatí se to!

Mám zájem o odběr newsletteru