Nárok na důchod i celý důchodový systém v České republice spravuje Česká správa sociálního zabezpečení. Nárok na důchod je spojen s dosažením určitého věku a délkou pojištění.

Věk odchodu do důchodu a minimální délka pojištění

Věk odchodu do důchodu každým rokem roste na základě předem daných a schválených pravidel. Minimální délka pojištění je nyní 35 let. V případě, že dostačuje kratší doba délky pojištění, prodlužuje se zase důchodový věk.

Co se týče druhů nároků na starobní důchod v závislosti na délce pojištění, prodlužuje se potřebná doba pojištění dle ČSSZ v závislosti na důchodovém věku pojištěnce. Pro to, abychom zjistili, kolik je potřebná doba pojištění, potřebujeme znát výhradně rok dosažení důchodového věku.

Od 1. 1. 2018 byl stanoven nejvyšší důchodový věk 65 let pro lidi narozené po roce 1971. U lidí, kteří se narodili před rokem 1936 se odchod do důchodu liší v závislosti na dalších splněných podmínkách. Důchodový věk u mužů narozených před rokem 1936 činí 60 let. U žen narozených v tomto období závisí důchodový věk na počtu vychovaných dětí.

 • 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
 • 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
 • 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
 • 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
 • 57 let

Kdo má nárok na vdovský důchod?

O vdovských a vdoveckých důchodech hovoříme, jako o takzvaných pozůstalostních důchodech. Poskytují se ovdovělým osobám.

Podmínky nároku na vdovský důchod

Podmínkou pro nárok na vdovský důchod je, že zemřelá osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod, případně, pokud ještě nebyla příjemcem důchodu, tak splnila ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod (invalidní nebo starobní). V případě úmrtí následkem pracovního úrazu, potřebnou dobu pojištění nevyžadujeme.

Druhou podmínkou pro získání vdovského důchodu je, že manželství bylo v době úmrtí jednoho z páru platné.

Žádost o důchod

Tuto žádost můžete podat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení, místo trvalého bydliště žadatele nerozhoduje. Žádost se podává osobně a v kterýkoliv úřední den. Sepsání žádosti je časově náročný úkon, a proto je doporučeno se k vyřízení žádosti nejlépe objednat.

Pomocí ePortálu ČSSZ můžete také žádost podat online. Zažádat o vdovský důchod můžete také zpětně, kdy budou nevyplacené splátky doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je pět let zpět.

Co k žádosti potřebujete?

Pokud zemřelý pobíral důchod, pozůstalá osoba musí předložit tyto dokumenty:

 • Doklad totožnosti
 • Úmrtní list zesnulého
 • Oddací list
 • Vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu

nárok na důchod

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Na sirotčí důchod má nárok osiřelé dítě po zemřelém rodiči, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v dalších případech, musí zesnulá osoba získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

 • Pokud se jedná o osobu starší 28 let, je doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků před smrtí.
 • Pokud se jedná o osobu starší 38 let, je doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti letech před dnem úmrtí.

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřeným dětem, kterými se rozumí děti do skončení povinné školní docházky, případně studenti, kteří se připravují na budoucí povolání, tzn. do 26 let. Nezaopatřené dítě je dále takové dítě, které ukončilo povinnou školní docházku do 18 let a je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost podává sám osiřelý na OSSZ podle místa trvalého pobytu, pokud je dítě nezletilé, podává žádost jeho zákonný zástupce, případně opatrovník.

Dále se jedná o stejný postup jako u výše uvedené žádosti o důchod vdovský. I u sirotčího důchodu můžete žádost podat zpětně, kdy limitem pro výplatu důchodu je pět let zpátky, po této době zaniká nárok na výplatu jednotlivých splátek.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Co k žádosti potřebujete?

K žádosti o sirotčí důchod je nezbytný zejména doklad totožnosti žadatele – v případě nezletilého sirotka je žadatelem jeho zákonný zástupce.

Dále se vyžadují doklady, které se vztahují k zemřelému rodiči (osvojiteli) a nezaopatřenému dítěti.

 • rodný list nebo výpis z matriky o narození nezaopatřeného dítěte, popř. jiný doklad prokazující vztah dítěte k zemřelé osobě,
 • úmrtní list rodiče (osvojitele),
 • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, předkládáte i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte,
 • pro výplatu důchodu na účet předkládáte vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Zemřelý rodič nepobíral důchod

Pokud zemřelý rodič dosud nepobíral důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulého, které se předkládají k žádosti o starobní (případně invalidní) důchod

 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách.

Přehled doby důchodového pojištění

Informace o době důchodového pojištění můžete získat podáním žádosti na České správě sociálního zabezpečení. Ta vám vydá veškeré informace, které jsou v její evidenci jako výdělečná činnost, případně náhradní doby pojištění. Součástí přehledu jsou i vyměřovací základy a vyloučené doby, které se zaznamenávají od roku 1986.

Dejte si však pozor, protože chybějící doba pojištění se pro potřeby přehledu nedošetřuje. ČSSZ tedy neřeší, jestli jsou ve vašem přehledu nějaké nedostatky. Pokud chcete mít v tomto pořádek, můžete si opakovaně každý rok požádat o informativní osobní list a sledovat, zda roky potřebné k důchodovému pojištění sedí.

Zdroj článku: https://www.cssz.cz/web/cz/uvod

Mám zájem o odběr newsletteru