Manažerské účetnictví se používá pro získávání externích, interních, ekonomických i technických informací a to v naturální i peněžní formě. Informace se týkají vnitropodnikového účetnictví i finančního účetnictví, lze je také využít pro získávání údajů z jiných zdrojů mimo účetní jednotku.

Manažerské účetnictví – využití

Manažerské účetnictví slouží manažerům jako přehled informací o finančních i nefinančních procesech firmy. Pro manažerské účetnictví se často používá i pojem ekonomické a finanční řízení firmy nebo reporting.

Manažerské účetnictví zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu – eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do jednotlivých přehledů, výkazů a jiných podkladů. Na základě získaných dat se vyvíjí opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování.

Manažerské účetnictví není nijak regulované státem, i tak má důvěrný a interní charakter. Hlavním záměrem je maximální pravdivost. Stát reguluje pouze finanční účetnictví. Strukturu a formu využití manažerského účetnictví si stanovuje sama firma. Podmínkou je však, aby finanční účetnictví obsahovalo vždy minimálně tyto průkazné podklady o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností:

 • pro vyjádření aktivace vlastní výroby;
 • pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

Samostatné manažerské účetnictví se rozděluje podle obsahu, účtu a používané metodiky do tří základních skupin:

 • zjišťování skutečných jevů a informací;
 • kontrola těchto jevů, jejich rozbor a zpracování výstupních informací;
 • příprava informací pro samotné rozhodování a následně stanovení úkolů vyplývajících z rozhodovacích procesů. 

  manažerské účetnictví

  Součást manažerského účetnictví je stanovení plánu do budoucna.

Finanční a manažerské účetnictví – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Účetnictví Manažerské Finanční
Určení Interní Externí
Zájem Maximalizace zisku Minimalizace daní
Obsah Analytické účty Syntetické účty
Pravdivost Maximální Princip opatrnosti
Úprava Neregulované Regulované státem
Ceny Kalkulované Reálné
Jednotky Hodnotové i naturální Finanční

Co obsahuje manažerské účetnictví?

Obsahem manažerského účetnictví jsou následující pojmy.

Studujte kurz účetnictví

1.) Odpovědnostní řízení

Základem odpovědnostního řízení jsou organizační, plánovací, kontrolní a informační funkce, které působí na jednotlivé útvary firmy – hospodářská střediska.

Každý samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar sleduje své náklady a výnosy a zjišťuje výsledek hospodaření. Tyto informace jsou podkladem pro hodnocení hospodárnosti a efektivnosti jednotlivých výrobků, prací a služeb, dělají se cenová rozhodnutí, odměňování jednotlivých pracovníků apod.

2.) Kalkulace

Kalkulace je činnost, která vede ke zjištění a stanovení nákladů na kalkulační jednotce. Obecně se rozděluje na předpokládané náklady a skutečně dosažené náklady. V některých firmách fungují i tzv. zákaznické kalkulace, které poskytují informace o výkonu pro konkrétního zákazníka.

3.) Režijní náklady

S novým druhem výrob, které jsou dané robotizací a celkovou automatizací, je velmi důležitým úkolem manažerského účetnictví jejich přesné řízení. Každá firma používá svou metodu rozpočítání režijních nákladů. Cílem je však určení správné rozvrhové základny. Mezi nejčastější druhy patří výrobní, zásobovací. odbytová, správní a skupinová režie.

4.) Rozhodování

Manažerské účetnictví používá základní metody obecné teorie rozhodování. Ve výrobní firmě spadají do úkolu rozhodování především tyto úlohy:

 • rozhodování o sortimentu výroby,
 • rozhodování o objemu výroby,
 • rozhodování o ceně.
Studujte kurz účetnictví 100% online

5.) Analýza odchylek

Cílem analýzy odchylek je kontrola hospodárnosti a efektivnosti výroby. Odchylky se stanoví na základě norem a normativ. Analýza se provádí průběžně s konečným vyhodnocením. Manažerské účetnictví zjišťuje dva typy příčin odchylek od plánovaných nákladů – množstevní a cenové odchylky.

6.) Controlling

Controlling je metoda řízení, která má za úkol vyhodnocovat skutečný průběh podnikatelského procesu ve srovnávání s žádoucím stavem. Jedna z velmi důležitou část manažerského účetnictví, která představuje komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat vývoj podniku jako celku i jeho dílčí části.

7.) Stanovení rozpočtu

Součást manažerského účetnictví je stanovení plánu do budoucna. Plní se zejména tyto hlavní úlohy:

 • stanovení peněžního vyjádření úkolů do budoucna,
 • poskytnutí informací pro sestavení předběžných kalkulací,
 • vytváření předpokladů pro běžnou kontrolu hospodaření středisek.

Složení finančního rozpočtu se kterým může manažerské účetnictví počítat se skládá z provozní činnosti a investic.

Mám zájem o odběr newsletteru