Auditor je perspektivní a žádaná profese na trhu práce. Chcete-li se jím stát, přečtěte si, jaké vzdělání a schopnosti byste měli mít a co všechno tato práce obnáší!

Kdo je auditor a co dělá?

Auditor je pracovník, který má na starosti analýzu zpravidla finančních firemních procesů. Může pracovat v bance, ale i ve výrobním podniku. Podle toho se také odvíjí jeho náplň práce. Účetní auditor kontroluje účetní závěrky dané společnosti a dodržování právních i vnitropodnikových předpisů.

Bankovní auditor může diagnostikovat a testovat procesy v oblasti kreditního rizika, IT, investičního bankovnictví nebo také HR či právních služeb. Ať už se jedná o jakéhokoliv auditora, vždy na konci své práce vyhotovuje závěrečnou zprávu, v níž uvádí, do jaké míry byly předpisy a normy dodrženy.

Plat se na těchto pozicích pohybuje v průměru mezi 35 000 Kč až 80 000 Kč hrubého za měsíc.

Protože se zabýváme výukou kurzů účetnictví a daní, v následujícím textu jsme se zaměřili na to, jak se můžete stát účetním auditorem, jaká je jeho náplň práce i jaký pobírá plat.

Jak se stát účetním auditorem?

Pokud se chcete stát účetním auditorem a získat oprávnění (autorizaci) k výkonu činnosti, musíte nejprve získat praxi na pozici jeho asistenta. Pro výkon obou pozic je nutné, abyste:

 • byli zapsáni v seznamu asistentů,
 • byli trestně bezúhonní,
 • měli vysokoškolské vzdělání,
 • vykonali min. 3 roky praxe asistenta,
 • podali písemnou žádost o vykonání auditorské zkoušky,
 • složili auditorskou zkoušku,
 • složili slib
 • a splnili další podmínky dle zákona.

Zápis v seznamu asistentů auditora

Abyste byli zapsáni v seznamu asistentů auditora, musíte podepsat prohlášení, že žádáte o tento zápis a zaslat ho s následujícími přiloženými dokumenty:

 • kopií pracovní smlouvy pozice asistenta auditora u OSVČ či společnosti, poskytující tyto služby a pracovního úvazku (musí činit min. 35 hodin/týden po dobu 3 let),
 • úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu,
 • výpis z trestního rejstříku v originále nebo ověřené kopii, vydaný mateřskou zemí i ČR (platí pouze pro cizince),
 • vyplněným dotazníkem asistenta auditora,
 • dokladem o zaplacení příspěvku na činnost (ve výši 1 450 až 2 900 Kč v závislosti na době podání).

Trestní bezúhonnost

Trestní bezúhonnost znamená, že nejste nebo jste nebyli odsouzeni za úmyslné spáchání trestného činu nebo z nedbalosti v souvislosti s prováděním auditorské činnosti. Musíte mít také z profesního hlediska dobrou pověst.

jak se stát auditorem

Vysokoškolské vzdělání

Pro výkon práce auditora je třeba mít ukončené vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo studium, které je dle ČR uznané jako součást vysokoškolského systému.

Praxe asistenta auditora

Abyste se mohli stát auditorem, musíte také absolvovat odbornou praxi na pozici jeho asistenta či jí podobné v jiném členském státě a to minimálně v rozsahu 35 hodin/týdně nebo byla-li tato týdenní praxe kratší, po dobu ekvivalentní době 3 let.

Podání žádosti o vykonání auditorské zkoušky

Další podmínkou, kterou musíte pro získání oprávnění k výkonu auditorské činnosti splnit, je podání žádosti o vykonání auditorské zkoušky. K ní je třeba přiložit notářsky ověřenou kopii diplomu nebo jiný doklad osvědčující úspěšné ukončení vysokoškolského studia v zahraničí a jeho dodatek. V některých případech po vás bude Komora Auditorů ČR požadovat také výpis z trestního rejstříku. Do 60 dní od doručení žádosti dostanete od komory vyrozumění o jejím přijetí či zamítnutí.

Auditorská zkouška

Budete-li se připravovat na auditorskou zkoušku, měli byste vědět, že se skládá z 12 dílčích částí, kterými jsou:

 1. 1.) Mikroekonomie-makroekonomie
 2. 2.) Finanční účetnictví I
 3. 3.) Konsolidace a podnikové kombinace
 4. 4.) Zdanění
 5. 5.) Právo v podnikání
 6. 6.) Podnikové finance
 7. 7.) Informační technologie
 8. 8.) Statistika
 9. 9.) Auditing I
 10. 10.) Manažerské účetnictví
 11. 11.) Auditing II
 12. 12.) Finanční účetnictví II

Přihlášky na její dílčí části musíte odevzdat nejpozději jeden týden před termínem. Za každou dílčí část a případně každý další pokus zaplatíte poplatek ve výši 5 000 Kč, který musí být uhrazen nejpozději týden před konáním této části.

Abyste zkouškou prošli, během přípravy je nutné samostudium předepsané literatury. Předpokládá se, že před absolvováním kurzů, na nichž se na zkoušku lépe připravíte, budete mít o daných tématech již předchozí základní znalosti. Nemusíte se však obávat, pokud byste na první pokus neuspěli, na každou část máte totiž celkem 3! Celou zkoušku pak musíte složit bez výjimky do 5 let od datumu konání první části.

Složení slibu

Po splnění veškerých podmínek budete do 30 dní vyzváni komorou ke složení slibu auditora, kterým se zavazujete dodržovat právní řád, předpisy i standardy a ctít etiku této profese (mlčenlivost apod.). Následně získáte auditorské oprávnění i zápis do rejstříku.

Uvažujete o práci na jiné pozici – účetní, personalisty či online marketéra? Přihlaste se na některý z našich rekvalifikačních kurzů v Praze, Brně, Ostravě či jiném městě!

Zdroj: businessinfo.cz, kacr.cz, podnikatel.cz, studenta.cz, prace.cz

Mám zájem o odběr newsletteru