Pustit se do vlastního podnikání je vždy velký krok, který na sebe ze začátku váže nemalé finance. Ne každá osoba snící o vlastní společnosti má ihned k dispozici potřebné finance, které jsou pro vznik společnosti nezbytné. Věděli jste však, že existují příspěvky a dotace pro začínající podnikatele? Dotace lze získat několika způsoby pomocí dotačních programů. V následujících řádcích vám představíme ty nejznámější.

Jak získat dotaci pro začínajícího podnikatele?

Pro začínajícího podnikatele je nejdostupnější příspěvek od úřadu práce. Zažádat o příspěvek může každý uchazeč o zaměstnání, který je veden na ÚP a pomocí podnikání se chce vrátit na pracovní trh. Příspěvek je poskytován pouze na nezbytně nutné vybavení. První podmínkou je jeho nákup až po uzavření dohody s ÚP, druhou podmínkou je jeho používání během celé účinnosti smlouvy.

Příspěvek standardně získá podnikatel, který má dobrý předpoklad pro to být na trhu úspěšný.  Doporučuje se mít zmapovanou poptávku po nabízené službě nebo zboží a rozhodně mít vypracovaný podnikatelská záměr

Podnikatelský záměr si podnikatel může sepsat sám podle šablony, nebo se může obrátit na externí firmu. Podnikatelský záměr je dokument, který detailně popisuje:

 • Plán podnikání,

 • obchodní cíle,

 • časový horizont podnikání,

 • marketingovou strategii,

 • plán organizace výroby,

 • přehled o konkurenci,

 • přehled o poptávce.

Žádost o příspěvek lze zaslat přes datovou schránku, emailem na elektronickou podatelnu nebo ji lze vytisknout a zanést na nejbližší pobočku úřadu práce. K žádosti se navíc přikládá doklad o zřízení bankovního účtu, potvrzení o zaplaceném zdravotním a sociálním pojištění a o zaplacených daních.

V případě, že příspěvek bude schválen sepisuje se písemná dohoda mezi podnikatelem a úřadem práce. Standardně se uzavírá na jeden až dva roky. V případě porušení smlouvy může úřad práce požádat o vrácení části příspěvku nebo i celé dotace zpět.

Dotace pro podnikatele poskytují i samotné kraje a obce. Jednotlivé kraje mají dotační programy vypsané na svých webových stránkách.

Překlenovací příspěvek od úřadu práce

Překlenovací příspěvek navazuje na ten předchozí. Lze si o něj zažádat do 30 dnů od uzavření písemné dohody s úřadem práce. Překlenovací příspěvek slouží podnikateli na pokrytí provozních nákladů ze začátku podnikání. Jedná se o:

 • Nájem,

 • náklady na dopravu,

 • náklady na opravu a údržbu.

Dotační program INOSTART

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s bankovní skupinou Erste Corporace Banking a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou nabízí program INOSTART. Jedná se o program, který je určený pouze pro začínající podnikatele a o zařazení do něj mohou ti, kteří:

 • Mají maximálně 250 zaměstnanců,

 • podnikají méně než 3 roky,

 • roční obrat dosahuje maximálně 1 250 000 000 Kč.

Dotace se poskytuje formou úvěru na maximálně 5 let, v částce maximálně 15 milionů Kč. Dotace lze využít k pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a k pořízení zásob drobného hmotného i nehmotného majetku. U nemovitostí lze použít maximálně 40 % předpokládaných výdajů.

Dotace

Dotace lze získat v případě, že váš podnikatelský nápad má předpoklad pro úspěch.

Dotace od Evropské unie

Velké množství dotací poskytuje každoročně Evropská unie. V závislosti na oboru podnikání a zaměření dotace lze získat i desítky milionů korun. Cílem dotací od EU je podpora podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích. O proces získání evropských dotací se u nás stará operační program OP TAK.

Podmínky pro získání evropských dotací jsou však často velmi přísné. V případě, že se podnikání teprve rozjíždí, nebude dotace nejspíš vůbec poskytnuta. Často je podmínkou pro získání uzavření po sobě jdoucích dvou účetních období. Vyplatí se spíše podnikatelům, kteří podnikají minimálně dva roky. Další podmínkou je české IČO a žádné nesplacené závazky vůči ČR.

Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu

Pro malé podnikatele je nejvhodnější operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Nabízí podporu hned v několika oblastech. Většina programů vyžaduje uzavření dvou účetních období, ale jsou zde programy i pro začínající podnikatele.

Dotace Technologické agentury České republiky

Některé dotace mají přímo své zaměření. Dotace Technologické agentury České republiky se zaměřují na vývoj, výzkum a inovace. Určeny jsou všem firmám, které se věnují výzkumu a vývoji v oblasti životního prostředí, energetiky, dopravy, společenských věd a IT.

Skupinové financování a podpora začínajících podnikatelů

V posledních letech je velmi oblíbený crowdfunding. Jedná se o skupinové financování projektu. Velký počet jednotlivců přispívá malými částkami na projektu, který se jim líbí a tím samozřejmě pomáhají k jeho realizaci. Nejznámější platformy, které tento způsob nabízí jsou HitHit a Startovač.

Mám zájem o odběr newsletteru