Nemáte dost práce pro své zaměstnance? Využijte tzv. dočasného přidělení, díky kterému jim po určitou dobu zajistíte práci jinde. Přečtěte si, co pojem přesně znamená, kdy ho využít a jaké podmínky je třeba splnit.

Řada zaměstnavatelů v době pandemie řeší otázku nedostatku práce pro své zaměstnance. Pokud se chcete vyhnout propouštění, využijte tzv. dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli.

Co je to dočasné přidělení?

Dočasné přidělení je písemná dohoda mezi zaměstnancem a přidělujícím (právním) zaměstnavatelem o dočasném vykonávání práce pro jiného (ekonomického) zaměstnavatele. Bez ní ho nelze zrealizovat. V dohodě musí být uvedeny:

 • identifikační údaje obou stran,
 • den, v němž dočasné přidělení zaměstnance vznikne,
 • druh práce,
 • místo výkonu práce,
 • doba, po kterou bude přidělení sjednáno.

dočasné přidělení zaměstnance

Dočasné přidělení zaměstnance: Jaké podmínky musejí být splněny?

Dohoda však může být uzavřena nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, aby se tak zabránilo náboru za účelem okamžitého přidělení k jinému zaměstnavateli, neboť tak mohou učinit pouze agentury práce, které jsou jako jediné dle zákona oprávněny zprostředkovávat práci za úplatu. Z výše uváděného také vyplývá, že dočasné přidělení nelze uzavírat pro DPP a DPČ.

Dočasné přidělení zaměstnance je možné jen na část pracovní doby. Ukončeno je buďto:

 • uplynutím sjednané doby, která by měla být dle právníků maximálně na 12 měsíců,
 • nebo písemnou výpovědí právního (kmenového) zaměstnavatele či zaměstnance bez udání důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu s 15denní výpovědní lhůtou*
 • či dohodou mezi oběma stranami.
 • Po skončení přidělení zaměstnanec opět pracuje dle pracovní smlouvy u kmenového zaměstnavatele.
 • *Výpovědní lhůta běží stejně jako u klasického poměru od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
 • V době přidělení hradí mzdu (ne nižší než je mzda kmenových pracovníků firmy, do níž je zaměstnanec přidělen), sociální a zdravotní pojištění, ale i další náklady související s výkonem práce zaměstnance, ekonomický zaměstnavatel (resp. poskytující mu na tyto náklady vystaví faktury).

Pracovník během dočasného přidělení plní pracovní úkoly, které mu zadá ekonomický zaměstnavatel. Ten však také musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytvořit příznivé pracovní podmínky.

Aby mohlo být dočasné přidělení zrealizováno, musí být sjednána také smlouva mezi kmenovým a přejímajícím zaměstnavatelem, kterou upravuje občanský zákoník.

Zdroj: pppropo.mpsv.cz, podnikatel.cz

Mám zájem o odběr newsletteru