Správný výpočet daní a jejich následné zaplacení je pro vedení účetnictví nezbytné. K výpočtu, účtování a vykazování se řadí i odložená daň. Jedná se o daň, která není úplně běžnou záležitostí, proto se může zdát komplikovanou. I když se odložená daň nemusí týkat všech účetních jednotek, je dobré ji znát. 

Co je to odložená daň?

Odložená daň je dočasným rozdílem mezi účetním a daňovým pojetím účetních případů. Odloženou daní si můžeme blíže představit jako odložený daňový závazek, nebo odloženou daňovou pohledávku.

V případě odloženého daňového závazku jde o daň z příjmů, kterou bude muset účetní jednotka zaplatit v budoucích obdobích a vznikla z přechodných rozdílů. Naopak odložená daňová pohledávka představuje výši daně z příjmů, o kterou si účetní jednotka daň z příjmů v budoucnosti sníží.

Odložená daň – účtování podle zákona

Odložená daň se v současné době stala standardem i pro většinu českých účetních jednotek. Menší účetní jednotky ji však stále nevyužívají. Vyhláška § 59 č. 500/2002 Sb., upravující účetní postupy pro podnikatele, ji definuje jako dobrovolnou. Účetní jednotky, které netvoří konsolidační celek a nesestavují účetní závěrku v plném rozsahu, si podle § 18 odst. 4 zákona o účetnictví sami stanoví, zda odloženou daň budou vykazovat, a zda o ní budou účtovat.

Odloženou daň standardně účtují a vykazují účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu a také účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Vyhláška odložené daně

Odloženou daní se zabývá samotná vyhláška § 59 č. 500/2002 Sb., upravující účetní postupy pro podnikatele. Věnuje se jí také celý Český účetní standard pro podnikatele – standard č. 003, kromě toho se odloženou daní několikrát zabývala i Národní účetní rada.

Odložená daň – závazková metoda

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazková metoda znamená, že odložená daň bude ve vztahu k výsledku hospodaření uplatněna v pozdějším období, než je vykázána ve výkazech. Proto se při výpočtu používá sazba daně z příjmů platná v pozdějším období.

Může však nastat situace, kdy pozdější období bude v řádu několika let a jelikož není jisté, jaká sazba bude např. za 10 let, používá se pro výpočet odložené daně sazba daně platná v příštím účetním období. V českých účetních závěrkách se pro výpočet odložené daně používá sazba 19 %.

Odložená daň

Vyhláška § 59 č. 500/2002 Sb., upravující účetní postupy pro podnikatele, ji definuje odloženou daň jako dobrovolnou.

Výpočet odložené daně

Výsledek přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv nebo pasiv a hodnotou aktiv nebo pasiv uvedených v rozvaze, se využívá pro výpočet odložené daně. Jedná se tedy o rozdíl, který vzniká mezi účetním a daňovým oceněním posunutým v čase.  Výpočet odložené daně je tedy násobek přechodného rozdílu a sazby daně platné dle ZDP v období, ve kterém odložená daň uplatňuje. Ideální krok je stanovení sazby daně z příjmu a rozdělení jednotlivých odložených daňových pohledávek a závazků podle doby jejich realizace na krátkodobé a dlouhodobé. Případně lze využít princip opatrnosti, kdy se u závazků využívá nejvyšší známá sazbu daně a v případě pohledávek je to naopak ta nejnižší.

Studujte kurz účetnictví

Zda se jedná o výsledek, který určí přechodný rozdíl odložené daňové pohledávky nebo závazku, se zjišťuje následovně:

  • účetní zůstatková cena > daňová zůstatková cena = odložený daňový závazek

  • účetní zůstatková cena < daňová zůstatková cena = odložená daňová pohledávka

Odložený daňový závazek u odpisů znamená, že účetní jednotka v minulosti použila v daňovém přiznání daňové odpisy vyšší než odpisy, které vykázala v účetnictví. V následujících obdobích to pro účetní jednotku znamená, že se budou muset účetní odpisy vykazovat v daňovém přiznání jako položka zvyšující daňový základ.

Odložená daňová pohledávka je částka, která se uplatňuje v příštích obdobích. Vznikla z odčitatelných přechodných rozdílů, které se převedly z nevyužitých daňových ztrát nebo nevyužitých daňových odpočtů.

Účtování odloženého daňového základu a pohledávky probíhá v účtové skupině 48, kde se nachází účet 481 – Odložený daňový dluh a pohledávka. Zároveň se účtují do nákladů, které nalezneme v účtové skupině 59. Jedná se o odložený daňový závazek na vrub a odloženou daňovou pohledávku ve prospěch účtů 592 – Daň z příjmů – odložená.

Mám zájem o odběr newsletteru