Umíte si spočítat marži? Marže je důležitá nejen pro správné nastavení ceny zboží nebo služeb, ale i při jednání s dodavateli. V případě, že znáte svou marži, lépe se vám bude určovat, jak který druh zboží nebo služby ve vaší nabídce nejvíce vydělává. Co by měl obchodník znát před tím, než začne řešit výpočet marže? Odpověď nabízí dnešní článek.

Marže – rozdíl mezi tržbami a náklady na prodané zboží nebo služby. Její výpočet probíhá z prodejní ceny – z ceny utržené za zboží. Není to totéž co čistý zisk. Ziskem je marže snížená o náklady, které souvisejí s prodejem zboží nebo služby. Jedná se například o nájem, cenu dopravy, skladování.

Pořizovací cena nejsou jen peníze, které zaplatili dodavateli za zboží, ale i čas a práce spojená s doručením – cena prodejní režie.  Znalost nákladů režie je zcela zásadní. Marže stanovená jen podle ceny na faktuře od dodavatele, je cesta ke zkrachování společnosti.

Vzorec pro výpočet marže

Marže = (prodejní cena – skladová cena) / prodejní cena x 100 (v %)

Prodejní cena zboží je 1000 Kč, skladová cena je 800 Kč – (1000 – 800) / 1000 × 100 = 20 %.

Marže je v tomto případě 20 %. Výsledek výpočtu vyjadřuje, kolik obchodník na prodeji zboží nebo služby vydělal.

Přirážka je vyjádřením podílu z ceny, který si obchodník přirazil k nákupní ceně. Používá se při naceňování zboží, kdy si obchodník řekne, že chce mít na všem zboží určitou procentní přirážku, a následně tímto číslem vynásobí nákupní ceny. Rozdíl je tedy v tom, jestli se výpočet provádí shora nebo zdola.

Vzorec pro výpočet přirážky

Přirážka = (prodejní cena – skladová cena) / skladová cena x 100 (v %)

Prodejní cena je 1000 Kč, skladová cena je 800 Kč. – (1000–800) / 800 × 100 = 25 %.

Obchodní přirážka je 25 %.

Co patří do nákladů?

Přímé náklady

Přímé náklady se týkají samotného výrobku. Materiál na jeho výrobu, obalový materiál na jeho zabalení a další služby spojené s výrobou produktu. Po sečtení veškerých položek lze určit přímé náklady na výrobu jednoho kusu produktu.

Nepřímé náklady

Stejně důležité je přičíst i nepřímé náklady. Do nepřímých nákladů patří náklady spojené s chodem společnosti. Nejčastěji se jedná o výrobní náklady – pronájem strojů, pojištění, opravy. Další položkou jsou správní náklady – pronájem prostor, skladování, mzdy, internet, mobilní tarif, licence, pohonné hmoty. V neposlední řadě sem řadíme i odbytové náklady – reklama.

Osobní výdaje

Do nákladů patří i váš výdělek, a tudíž i osobní výdaje. Nejen platby za bydlení, energie a jídlo, ale i platby sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu.

Marže

Hodnotově orientovaná cena – zboží se uvádí na trh s poměrně vysokou cenu, ale pravidelně se na něj objevují akční nabídky.

Způsoby stanovení ceny / výpočet marže

1. Nákladově orientovaná cena

Nejčastější způsob stanovení ceny je pomocí výpočtu výrobní či nákupní ceny s připočtením marže. Znamená to, že se k celkovým nákladům za produkt nebo službu přičte tzv. marže nebo přirážka. Nevýhodou této metody je, že nezohledňuje poptávku a celkovou hladinu cen na trhu. Může se tak snadno stát, že je cena nadhodnocená nebo naopak podhodnocená a nevyužije poptávkový potenciál pro optimální obchodní výsledek. Znalost nákladově orientované ceny je však základ. S její znalostí můžete stanovit minimální cenu, pod kterou nemá smysl zboží nebo službu prodávat.

2. Hodnotově orientovaná cena

Metoda stanovení ceny, která se určí podle vnímání hodnoty samotným kupujícím. Proces tvorby ceny probíhá tak, že marketingové oddělení zjistí, kolik je ochoten zákazník na zboží nebo službu zaplatit. Na základě získané zpětné vazby určí cílovou částku. Tato metoda se zaměřuje na to, aby zákazníci měli k dispozici zboží nebo službu ve správné kvalitě a navíc za přijatelnou cenu.

K této metodě se řadí i strategie tzv. nízkých cen. Zboží se uvádí na trh s poměrně vysokou cenu, ale pravidelně se na něj objevují akční nabídky. Naopak i vyšší cena může mít podíl na vnímání výrobku. Dražší produkty jsou pro zákazníky velmi často vnímány jako kvalitní a to vede ke zvýšení odbytu.

3. Poptávkově orientovaná cena

Postup, který nevychází z nákladů na pořízení zboží. Určování probíhá na základě znalosti poptávky po produktu. Společnost si zjistí množství produktu, které může prodat a stanoví cenu, která bude nejziskovější z pohledu očekávaného výnosu nad náklady, tedy optimální obchodní výsledek. Nevýhodou může být špatný odhad po poptávce. Odhad se provádí na základě dotazů potenciálních zákazníků, analýzou nebo testováním trhu.  Jedná se o poměrně složitý proces určení ceny.

4. Cena podle konkurence

V případě, že prodáváte výrobek nebo službu, kterou trh již nabízí, lze si cenu stanovit jako konkurence. Společnost určí své ceny s menším ohledem na náklady nebo poptávku, ale řídí se hlavně cenami od konkurence. Cenu lze nechat stejnou, o něco vyšší nebo nižší. Nevýhodou může být to, že neodhadnete své náklady a navíc nemáte jistotu, že budete s výrobkem nebo službou stejně úspěšní jako konkurence. Výhoda je však, že jsou zákazníci na cenu již zvyklí.

Mám zájem o odběr newsletteru