Spotřební daň se řídí zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních. Jeho obsahem je definice plátců spotřebních daní a předmětu daně. Mimo jiné se zabývá vznikem daňové povinnosti, metodikou výpočtu, sazbami daně, zdaňovacím odbobím, daňovým přiznáním a vytváří tiskopisy ke spotřebním daním. 

Pokud své podnikání zaměřujete na prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků nebo pohonných hmot, je dobré znát specifikaci spotřební daně, kterou nabízí dnešní článek.

Spotřební daň

Spotřební daň lze definovat jako nepřímou selektivní daň, jejíž správu vykonává od roku 2004 Celní úřad. Jejím účelem je regulace spotřeby výše uvedených komodit, které mají negativní dopad na zdraví lidí a na životní prostředí. Vybírané peníze tvoří 14 % příjmu státního rozpočtu. Důvodem vysoké daně je předpoklad snížení spotřeby vyjmenovaných komodit. Část vybraných peněz se využívá přímo ke snížení negativního dopadu, např. podpora odvykání kouření.

Zákon o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních upravuje podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků. Dále určuje způsob značení a prodeje tabákových výrobků a některých minerálních olejů, způsob barvení a značkování vybraných a některých dalších minerálních olejů. Kromě toho sleduje nakládání se zvláštními minerálními oleji a nakládání se surovým tabákem.

Kdo je plátcem spotřební daně?

Plátcem spotřební daně je fyzická nebo právní osoba, která se zabývá dodávkou, výrobou nebo prodejem komodit, které spadají do kategorie pro platbu spotřební daně. Plátce spotřební daně se registruje na celním úřadě pod sídlem firmy v případě, že podniká jako právnická osoba. V případě, že podniká jako fyzická osoba registruje se pod svým trvalým bydlištěm. Daňové přiznání podává fyzická nebo právnická osoba do 25. dne po každém ukončení zdaňovacího období, tzn. každý kalendářní měsíc. Zajímavostí je, že se daň vztahuje na i poškozené, znehodnocené nebo dokonce ztracené zboží. 

Spotřební daň

Daň z minerálních olejů se týká benzínu, nafty, LPG apod.

Jaká je výše spotřební daně?

Spotřební daň není daní, která by měla jasnou výši. Každý typ produktu, ze kterého se spotřební daň platí, má jinou výši platby daně. Daň se dokonce počítá i v různých měrných jednotkách podle typu produktu – napři. v kilogramech, kusech či litrech. Spotřebními daněmi jsou:

  • Daň z minerálních olejů,

  • daň z lihu,

  • daň z piva,

  • daň z vína a meziproduktů,

  • daň z tabákových výrobků,

  • daň ze surového tabáku.

Spotřební daň u cigaret se uvádí v korunách za kus, u alkoholu za litr a u surového tabáku za kilogram.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Daň z minerálních olejů

Daň z minerálních olejů se týká benzínu, nafty, LPG apod. Každá z těchto komodit má svou sazbu daně a počítá se v litrech nebo v tunách.

Daň z lihu

Daň z lihu se týká alkoholických nápojů s obsahem etanolu větším než 1, 2 %. Výjimku zde tvoří pivo a víno, které mají svou sazbu daně. U lihových nápojů se základ daně počítá z množství lihu v hektolitrech. Výše daně se mění podle typu lihoviny.

Daň z tabáku a tabákových výrobků

Mezi tabákové výrobky patří cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se počítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech, u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

Daň z piva

Za pivo se považuje výrobek, který obsahuje více než 0,5 % objemového alkoholu. Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech, Daň z piva se liší podle velikost pivovaru. Malý pivovar, který ročně vyrobí méně než 200 000 hektolitrů piva, má nižší sazbu než velký pivovar. Sazba se určuje podle hmotnostního procenta extraktu původní mladiny v hektolitrech. V případě, že se pivo vyrábí pro domácí využití, pro vlastní spotřebu a pro spotřebu členů domácnosti a jejich hostů, je pivo do 2 000 l za rok od daně osvobozeno za podmínky, že nedojde k prodeji. 

Daň z vína

Předmětem daně z vína a meziproduktů, které se podle zákona řadí k platbě spotřební daně jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2 % a nejvýše 22 % objemového alkoholu. Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Zákona o spotřebních daních rozlišuje:

  • šumivá vína

  • tichá vína

  • meziprodukty

Spotřební daň z vína se odvádí z tichých a šumivých vín i z jejich meziproduktů. Výjimku tvoří fyzické osoby, které vyrábí tichá vína a za kalendářní rok ho nevyprodukují více než 2 000 litrů. V takovém případě jsou od daně osvobozeny.

Výše sazeb se u jednotlivých produktů každý rok mění. Aktuální údaje uvádí vždy celní úřad.

Mám zájem o odběr newsletteru