Podívejte se, v jakých případech můžete použít smlouvu o dílo. V článku najdete informace, jak se smlouva daní, kdo ji může sjednat a co musí obsahovat.

Co je to smlouva o dílo?

Smlouva o dílo (SoD) je dvoustranným závazkovým smluvním vztahem. Jednou ze stran je objednatel a druhou zhotovitel. Často se používá mezi podnikateli (převážně v oboru stavebnictví). Charakterizují ji následující body:

 • předmět plnění (smlouvy) obvykle v době uzavření neexistuje,
 • předmětem plnění je výsledek pracovní činnosti (zhotovení určité věci, nebo její úprava či údržba).

V praxi se smlouva o dílo snadno zaměňuje s kupní smlouvou. Jestliže si nejste jistí, jakou z nich byste měli uzavřít, zamyslete se nad tím, zda převážná část plnění spočívá ve vykonání činnosti. Pokud ano, nebo jste-li objednatelem a dodáte-li si materiál na zhotovení díla sami, pak využijte SoD.

Co musí smlouva o dílo obsahovat?

Jako každá jiná smlouva musí i ta o dílo obsahovat určité náležitosti. Především byste do ní měli zahrnout:

 • obě smluvní strany (objednatele i zhotovitele), kdy se v případě:
  • fyzické osoby (FO) uvádí datum narození a adresa,
  • podnikající FO udává IČO a sídlo,
  • a u právnické osoby (PO) se zahrnuje IČO, sídlo, údaje o rejstříkovém soudu i jméno a funkce člověka, který za společnost při uzavření smlouvy jedná,
 • specifikace díla (místo plnění a termín provedení díla),
 • závazek k zaplacení a převzetí díla objednatelem,
 • závazek zhotovitele provést dílo na své náklady a nebezpečí, v určitých případech* také osobně, nebo pod osobním vedením.

*Jedná se o případy, kdy je dílo vázáno na osobu zhotovitele, či je-li to k povaze díla zapotřebí.

Nepřevezme-li objednatel bez zbytečného odkladu dílo (věc) poté, co měla být dokončena a byla-li dokončena později, může ji zhotovitel prodat a to bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla.

Tip: Hledáte-li vzor smlouvy o dílo, dejte si pozor, na co se vztahuje. Na poskytování služeb jako OSVČ použijte tzv. rámcovou smlouvu. Na stavby, rekonstrukce nebo opravy využijte smlouvu na vytvoření nebo opravu hmotné věci.

podpis smlouvy o dílo

Cena díla

Cena za dílo nemusí být ve smlouvě o dílo stanovena, nicméně je lepší ji zahrnout. Pokud tak neučiníte, bude činit stejnou částku za identické dílo v době uzavření smlouvy za srovnatelných podmínek.

Můžete se s druhou stranou dohodnout na fixní částce, nebo určitém rozpočtu, který připojíte ke smlouvě. Následně ji však nemůžete vy, ani druhá strana změnit. V případě rozpočtu nemůžete jako zhotovitel bez souhlasu objednatele cenu navyšovat. Neujednáte-li si ve smlouvě jinak, máte právo na zaplacení za dílo v momentě jeho provedení. Po objednateli můžete požadovat zálohy, ale opět musí být sjednány ve smlouvě.

Smlouva o dílo a daně

Abyste si mohli sjednat jako zhotovitelé smlouvu o dílo, nemusíte být nutně podnikateli. Příjem z ní nemusíte danit, pokud nepřekročí částku 30 000 Kč za rok a není-li pravidelný. Jedná se o tzv. příležitostný příjem. Bude-li váš příjem vyšší, budete muset podat daňové přiznání, ať už podnikáte, či nikoliv a zdanit ho jako příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmu.

Provedení díla

Objednatel má právo dílo v průběhu jeho realizace kontrolovat. Typicky se jedná o situace na stavbách v rámci tzv. kontrolních dní. Porušuje-li zhotovitel své povinnosti, můžete jako objednatel požadovat nápravu. Neprovede-li ji zhotovitel v přiměřené době, máte právo na odstoupení od smlouvy.

Příkazy můžete jako objednatel udělovat pouze v případě ujednání této možnosti se zhotovitelem ve smlouvě, nebo plyne-li to ze zvyklostí.

Provedení díla končí jeho předáním. V některých případech lze dílo předat i po částech. Dokončeno je v okamžiku předvedení jeho způsobilosti k užívání.

Vady díla

Neodpovídá-li dílo smlouvě, považuje se za vadné. Pokud jako objednatel zjistíte vady na díle, měli byste je co nejdříve oznámit zhotoviteli, ideálně písemnou formou, nejpozději do dvou let od předání díla (příp. do pěti let u staveb). Upozorníte-li ho na vady později, není jeho povinností vám vyhovět.

Zdroj: businessinfo.cz, pravnilinka.cz

Mám zájem o odběr newsletteru