Pohledávky a závazky jsou nedílnou součástí rozvahy každého podnikatelského subjektu. Mohou vznikat v různých souvislostech, vůči zaměstnancům, společníkům i obchodním partnerům. V dnešním článku si rozebereme samotný pojem pohledávka, jak na efektivní vymáhání dluhů a vztah pohledávky za zaměstnanci.

Jak vzniká pohledávka a co je její oceňování?

Pohledávka znamená, že má podnikatelský subjekt právo nárokovat si plnění od jiného subjektu. V souvislosti s poskytnutou službou nebo prodejem zboží.

Pohledávky se oceňují na výši očekávaného plnění. Oceňování pohledávek upravuje § 25 ZoÚ. Pohledávky se oceňují na pořizovací cenu. Součástí pořizovací ceny jsou i náklady, které přímo souvisejí s pořízením (doprava, obaly). Pokud se stane, že není pohledávka včas uhrazena nebo není uhrazená vůbec, musí se odepsat jako ztráta.

Evidování pohledávek

Pohledávky se evidují v účetnictví na účtech pohledávek. Mezi nejčastější účty pohledávek patří:

 • 321 Pohledávky za zboží a služby
 • 322 Pohledávky za zboží a služby v cizích měnách
 • 335 Pohledávky za zaměstnance
 • 336 Pohledávky za ostatní závazky
Studujte kurz účetnictví 100% online

Zajištění pohledávek

Zajištění pohledávek je opatření, které má zabránit tomu, aby dlužník pohledávku nesplácel nebo rovnou nezaplatil. Mezi nejčastější způsoby zajištění pohledávek patří:

 • Smlouva – předpoklad pro vznik pohledávek je uzavření smlouvy. Pro případné vymáhání pohledávky je důležitý samotný obsah smlouvy. Smlouva obsahuje podrobnosti o tom jaké jsou dodací lhůty a platební podmínky. Při sestavování smlouvy je nutný souhlas a podpis všech zúčastněných stran. 
 • Záloha – v současnosti je používání zálohových plateb velmi rozšířeno. Formou zálohy bývá placena část smluvené ceny zboží nebo služby. Výše zálohy není dána žádným předpisem a závisí na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem.
 • Pojištění pohledávek – pohledávku si lze i pojistit. Nejčastěji se jedná o pojištění v rámci zahraničního obchodování. Při obchodování v zahraničí vzniká totiž více rizik.
 • Zástavní právo – zástavní právo slouží k zajištění pohledávky. Funguje tak, že v případě neplnění finančního závazku má zástavní věřitel právo domáhat se vypořádání ze zastavěné věci.
 • Ručení – ručení je zajišťovací vztah, který na rozdíl od práva zástavního nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, ale mezi věřitelem a třetí osobou odlišnou od dlužníka.

Vymáhání pohledávek

Pokud dlužník pohledávku nesplácí, je věřitel povinen ji vymáhat. Vymáhání pohledávek může probíhat mimosoudně nebo soudně. Mimosoudní vymáhání může probíhat formou telefonických hovorů, zaslání dopisu s výzvou k zaplacení nebo využití služeb specializované společnosti. V případě, že mimosoudní vymáhání není úspěšné, je možné zahájit soudní řízení. 

pohledávky za zaměstnanci

Pohledávky mohou vznikat v různých souvislostech, vůči zaměstnancům, společníkům i obchodním partnerům.

Věřitel má právo vymáhat po dlužníkovi veškeré pohledávky, které nebyly včas uhrazeny. Při vymáhání pohledávek je velmi důležité hlídat si promlčecí lhůty. Po uplynutí této lhůty bývá pohledávka vymahatelná už velmi obtížně. Před zahájením samotného vymáhání pohledávky je také dobré, aby věřitel zaslal dlužníkovi alespoň jednu upomínku. Soudní vymáhání je vymáhání pohledávky formou soudního procesu. Samotné řízení před soudem zahajuje věřitel.

Jak zaniká pohledávka?

Pohledávka zaniká, když je uhrazená. Splněním pohledávky se rozumí, že dlužník splnil svůj závazek vůči věřiteli. Pohledávka může zaniknout i jiným způsobem, například:

 • odpuštěním dluhu,
 • promlčením,
 • vymáháním pohledávky soudním rozhodnutím.

Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci

Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci slouží k účtování pohledávek za zaměstnanci. Pohledávky za zaměstnanci vznikají v případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci majetek nebo službu, za kterou mu zaměstnanec dluží. Typickými příklady jsou:

 • Poskytnutí zálohy zaměstnanci na pracovní cestu, 
 • zálohy na drobné nákupy,
 • vrácení zálohy na její nespotřebované části,
 • pohledávka za prodej materiálu, zboží nebo služeb,
 • předpis náhrady za manka,
 • předpis majetkové škody způsobené zaměstnancem,
 • ceniny předané zaměstnanci k vyúčtování,
 • vyúčtování dokladů z pracovní cesty,
 • vyrovnání rozdílu – zúčtování dluhu a pohledávky vůči zaměstnanci.

Pohledávky za zaměstnance jsou běžným jevem v každé firmě. Důležité je veškeré pohledávky evidovat a správně ocenit. Zaměstnanec se dostane do role dlužníka a je povinen pohledávku uhradit. Zaměstnavatel je v tomto případě věřitelem. V případě, že zaměstnanec pohledávku nesplatí, má zaměstnavatel povinnost ji vymáhat.

Mám zájem o odběr newsletteru