Platová tabulka a systém platových tříd a stupňů jsou základními pilíři platové politiky ve veřejné sféře. Pro státní zaměstnance představují důležitý nástroj pro stanovení jejich mzdy a odměňování. V tomto článku se podíváme na to, co platové třídy znamenají, jak jsou určovány a co je třeba vědět o odměňování ve veřejném sektoru.

Kdo je to státní zaměstnanec?

Státní zaměstnanec je osoba, která pracuje pro vládní nebo státní organizaci na úrovni státu, regionu nebo města. Jedná se o zaměstnání učitele, policisty, lékaře, soudce a dalších pracovníků ve veřejném sektoru. Státní zaměstnanci mají platové tabulky a pravidla pro platové zařazení, která se zásadně liší od soukromého sektoru. Samotnou definicí státního zaměstnance se zabývá zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Jaké jsou platové třídy?

Platové třídy a stupně představují hierarchický systém klasifikace zaměstnanců ve veřejné správě podle jejich pracovních zkušeností a odpovědností. Každá platová třída má definovaný rozsah platů a každý stupeň v této třídě má přiřazenou určitou mzdu. Platové třídy jsou obvykle stanoveny na základě vzdělání, dovedností, zkušeností a náročnosti práce.

Pro stanovení konkrétní platové třídy se vyhodnocují různá kritéria, jako je úroveň vzdělání, dosažené kvalifikace, pracovní zkušenosti a případně i hodnocení pracovního výkonu. Každé povolání má svou doporučenou platovou třídu, ale ta se může lišit v závislosti na konkrétních pracovních úkolech a požadavcích dané pozice. O přiřazení do určité platové třídy rozhoduje nadřízený státního zaměstnance nebo odpovědná personální část organizace.

Kritéria pro zařazení do platové třídy: Vzdělání

Základní vzdělání: 1. a 2. platová třída

Střední vzdělání: 3. až 5. platová třída: s výučním listem nebo maturitou, 6. až 8. platová třída: s maturitou

Vyšší odborné vzdělání: 9. platová třída, 10. platová třída: v kombinaci s vysokoškolským bakalářským

Vysokoškolské vzdělání: 10. až 12. platová třída: bakalářské nebo magisterské, 13. až 16. platová třída: magisterské

Svěřená odpovědnost, fyzická či psychická namáhavost

 1. třída – Provádění jednoduchých administrativních úkonů, jako jsou zápisy z poradních setkání.
 2. třída – Samostatné vykonávání administrativních úkonů.
 3. třída – Samostatné provádění administrativních úkonů včetně vyřizování záležitostí, posuzování podkladů a přípravy řešení, stejně jako samostatné vyřizování složitějších částí úkolů.
 4. třída – Samostatné provádění administrativních úkonů s větším počtem účastníků, zpracovávání rozsáhlejší dokumentace, zajišťování odborných agend, provádění kontrol a inspekcí.
 5. třída – Zpracovávání náročnějších administrativních úkolů, jako je řešení přestupků a jiných deliktů a prošetřování stížností.
 6. třída – Výkon náročných administrativních úkolů vyžadujících vysokoškolské vzdělání, včetně práce na legislativních návrzích a vyřizování závažných stížností.
Studujte kurz účetnictví 100% online

 

 1. třída – Komplexní práce vyžadující vysokoškolské vzdělání, jako je výkon právních činností a poskytování poradenství v celostátním měřítku.
 2. třída – Zodpovědná práce vyžadující vysokoškolské vzdělání, jako je vypracovávání právních stanovisek a metodické řízení správy státních fondů.
 3. třída – Vysokoškolské vzdělání a zkušenosti jsou nezbytné pro složité úkoly, jako je posuzování návrhů právních předpisů s celostátním dopadem a rozhodování o náhradě za škody značného rozsahu.
 4. třída – Nejvyšší pozice, pro niž je požadováno vysokoškolské vzdělání, zahrnující tvorbu nových právních předpisů a řešení nejsložitějších právních případů.
 5. třída – Nejvyšší pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání, které zahrnuje tvorbu komplexních systémů právních úprav včetně mezinárodního práva.
 6. třída – Koordinace dlouhodobého rozvoje oborů hlavní činnosti v ministerstvech.

Jak se zařazuje zaměstnanec do platové třídy?

Státní zaměstnanci obvykle znají svou platovou třídu a platový stupeň prostřednictvím pracovní smlouvy, personálního oddělení nebo interního portálu organizace. Zaměstnanci jsou zařazováni do platových tříd na základě jejich kvalifikace a zkušeností. To může být stanoveno při nástupu do zaměstnání na základě analýzy jejich profesních dovedností a dosaženého vzdělání. Některé organizace také provádějí pravidelné revize platových tříd a mohou změnit zařazení zaměstnance na základě jejich kariérního rozvoje.

platová tabulka

Stanovení konkrétní platové třídy se vyhodnocuje na základě různých kritérií: úroveň vzdělání, dosažená kvalifikace a pracovní zkušenosti.

Platové stupně

Dalším klíčovým faktorem pro stanovení mzdy jsou platové stupně, které zohledňují délku praxe, ale vždy pouze na stejných nebo srovnatelných pozicích. Při přiřazování k určitému platovému stupni se také bere v úvahu vzdělání zaměstnance. Pokud například státní zaměstnanec má zkušenosti a znalosti odpovídající 9. platové třídě, avšak mu chybí požadované vzdělání, může mu být jeho praxe zkrácena o určitý počet let. Tento fakt ovlivňuje výši jeho platu. Platové stupně jsou rozděleny podle délky praxe.

Příplatky, osobní ohodnocení a odměny

Kromě základní mzdy mohou státní zaměstnanci dostávat různé příplatky za práci (například práce přesčas, nebo za práci ve svátky). Dále mohou být odměňováni za mimořádné výkony prostřednictvím osobního ohodnocení, které může být spojeno s finančním bonusem nebo jinými výhodami.

Platová tabulka ve veřejném sektoru hraje klíčovou roli při odměňování státních zaměstnanců. Její správné fungování zajišťuje spravedlivé a transparentní odměňování podle stanovených kritérií. Pochopení platových tříd a jejich mechanismů je pro zaměstnance důležité. Získají lepší orientaci ve své pracovní situaci a možnostech kariérního růstu.

Mám zájem o odběr newsletteru