Od 21. prosince 2020 do 22. 1. 2021 byl nařízen vládou České republiky zákaz osobní účasti žáků základních škol na výuce. Přečtěte si, za jakých podmínek máte nejen jako OSVČ na ošetřovné nárok.

Za jakých podmínek můžete získat ošetřovné v době koronaviru?

Tzv. krizové ošetřovné v době koronaviru je dávka v době, kdy jako zaměstnanec, ale i jako pracovník na dohodu o provedení práce (příp. o pracovní činnosti) či OSVČ nemůžete pracovat nebo jste samoživitelem/kou a staráte se o:

  • dítě, které je v době uplatnění nároku mladší 10 let,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízené karantény v rodině,
  • nezaopatřené děti (max. však do 26 let věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby od 1. stupně,
  • děti starší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby a využívají služby denních, týdenních stacionářů nebo jim podobných zařízení.

Pozn.: Pracujete-li na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti v době koronaviru máte při ošetřování dítěte nárok na ošetřovné (ne však v době péče o děti, které nechodí do školy kvůli karanténě v rodině – viz bod 2) pouze za podmínky odvádění sociálního pojištění.

Podání žádosti o ošetřovné při zaměstnání či práci na DPP, DPČ

O ošetřovné se v době koronaviru žádá za předchozí kalendářní měsíc v měsíci následujícím a to prostřednictvím formuláře Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Tento dokument je třeba vyplnit a předat vašemu zaměstnavateli, který ho po doplnění údajů o vás zašle místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jaká je výše ošetřovného v době koronaviru, délka jeho čerpání a datum vyplácení?

Pracujete-li v zaměstnaneckém nebo služebním poměru, získáte minimálně 400 Kč ošetřovného na den. U kratších úvazků se částka úměrně snižuje. Ošetřovné činí během epidemie od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Můžete ho čerpat po celou dobu uzavření škol. Vyplácí ho okresní správa sociálního zabezpečení a to nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž jí zaměstnavatel doručil řádně vyplněné podklady.

Ošetřovné pro OSVČ

Podnikáte-li jako osoby samostatně výdělečně činné na činnost hlavní, máte stejně jako na jaře loňského roku nárok na ošetřovné pro OSVČ, které realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Při splnění výše uváděných podmínek (péči o dítě do 10 let či handicapované) můžete získat finanční pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. Nárok však nemáte v případě, kdy zároveň pobíráte:

  • invalidní či starobní důchod,
  • příjem ze zaměstnání,
  • rodičovský příspěvek,
  • peněžitou pomoc v mateřství.

Žádost výplaty ošetřovného za listopad 2020 je třeba podat nejpozději do 21. 1. 2021 (23:59 hodin) a to prostřednictvím vyplnění formuláře Žádost o dotaci z programu Ošetřovné pro OSVČ. Poté ji zašlete nejlépe přes datovou schránku (jsou tak vyřizovány rychleji) a nahrajte soubor do schránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Můžete využít i e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem či poštovní služby. Stačí vytisknout soubor v PDF formátu, podepsat ho a zaslat na adresu MPO.

Pozn.: Podrobné informace k podání žádostí pro OSVČ naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: mpsv.cz, mpo.cz, cssz.cz

Mám zájem o odběr newsletteru