Pracujete jako učitel/ka či lektor/ka? Přečtěte si, jakých výukových metod můžete využívat v pedagogice a především při výuce cizích jazyků!

Existuje několik způsobů, jak můžete během výuky ve škole, při seminářích a kurzech učivo studentům vysvětlovat. Podívejte se na metody a formy výuky, které se v pedagogické praxi využívají.

Metody a formy výuky: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Metody výuky jsou systémem vyučovacích činností a učebních aktivit, jež mají vést k dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Oproti tomu formy výuky představují způsoby, jakými je učivo studentům předáváno. Níže uvádíme pro vaši představu příklady metod i forem výuky.

Tip! Dáváte přednost online výuce z pohodlí domova? Podívejte se na náš online kurz němčiny. Hodit se vám bude nejen před dovolenou 🙂

Rozdělení metod výuky

Výukové metody lze rozdělit na:

 • klasické – slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-praktické,
 • aktivizující,
 • komplexní.

Slovní metody se v pedagogice používají nejčastěji vzhledem k nejrychlejšímu přenosu informací mezi vyučujícím a studenty. Mezi slovní metody výuky se řadí:

 • vyprávění – vědomosti jsou předávány výpravným způsobem, hodí se, pokud chcete, aby měla výuka především poznávací smysl,
 • výklad,
 • přednáška – informace jsou uspořádány do souvislého, logicky utříděného a jazykově bezchybného projevu ve třech částech (úvod, výklad, závěr),
 • kladení otázek,
 • diskuze,
 • didaktická hra – slouží k větší motivaci studentů a tím i zvýšení jejich potenciálu naučit se něco nového, využívá se ve všech vyučovacích předmětech.

Názorně-demonstrační metodou pak může být:

Mezi dovednostně-praktické metody patří například:

 • laborování,
 • napodobování,
 • produkční metody.

Aktivizujícími metodami jsou:

 • diskuze, při nichž se ve skupině rozebírá určité téma,
 • řešení problému, kterým se studenti musejí aktivně zabývat,
 • situace z reálného života a profesní praxe,
 • hraní rolí, kdy se simulují dané situace a sehráním rolí se dospěje k jejich řešení.

Komplexní metodou výuky může být:

 • projekt,
 • brainstorming – probíhá formou vyslovování nápadů členů skupiny bez posuzování jejich správnosti, z nich se pak formou diskuze zúčastněných vybírá optimální řešení,
 • kritické myšlení apod.

metody výuky

Rozdělení forem výuky

Mezi formy výuky lze zařadit:

 • výuku individuální, skupinovou, hromadnou – tzn. dle počtu studentů,
 • ve třídách, dílnách, v terénu – dle místa průběhu vyučování,
 • seminář, přednášku, vyučovací hodinu, cvičení apod. – tj. dle délky jejího trvání.

Jakou metodu výuky zvolit?

Abyste zvolili správné metody výuky, je třeba mít co nejjasněji a nejpřesněji vymezen cíl, kterého chcete dosáhnout. Také je musíte vybírat s ohledem na:

 • pravidla a principy výukového procesu,
 • obsah a metody daného předmětu či oboru,
 • úroveň fyzické a psychické vyspělosti jedinců,
 • povahu třídy,
 • vaši osobnost,
 • vnější podmínky.

Některé výukové metody jsou však vhodnější než jiné, protože si díky nim studenti dokáží zapamatovat větší množství probíraného učiva. Tzv. Pyramida učení říká, že jsou schopni naučit se nejvíce z toho, co sami udělali. Z tohoto důvodu byste měli volit spíše metody aktivizující, při nichž studenti sami vykonávají činnosti, které se učí.

V Orange Academy těchto aktivních metod využíváme, jak při výuce rekvalifikačních kurzů, tak cizích jazyků, kdy jsou hodiny postaveny především na procvičování praktických příkladů a komunikaci lektorů se studenty. Tím si potřebné dovednosti aktivně osvojí a lépe je následně dokáží využít v praxi.

Podívejte se náš online kurz němčiny a studujete kdekoliv a kdykoliv 🙂

Zdroj: wiki.rvp.cz, natur.cuni.cz, pf.ujep.cz

Mám zájem o odběr newsletteru