Pozastavení živnosti je možnost, kterou lze využít v případě, kdy je potřeba dočasně přerušit provoz svého podnikání. Tato možnost umožňuje podnikatelům vyřešit situace, kdy není možné nebo vhodné živnost provozovat, například v případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti nebo jiných životních událostí. V tomto článku se zaměříme na otázky týkající se doby pozastavení živnosti, četnosti přerušení živnosti a procesu pozastavení i zrušení živnosti.

Pozastavení a zrušení živnosti

Pozastavení živnosti je relativně jednoduchý proces. Podnikatelé musí předložit žádost o pozastavení živnosti příslušnému živnostenskému úřadu. Tato žádost by měla obsahovat osobní údaje podnikatele, informace o živnosti a období pozastavení. Po schválení žádosti bude živnost na stanovené období pozastavena.

Pokud se podnikatel rozhodne živnost zrušit, musí podat žádost o zrušení živnosti příslušnému živnostenskému úřadu. Tato žádost by měla obsahovat stejné údaje jako žádost o pozastavení živnosti. Po schválení žádosti bude živnost zrušena a podnikatel již nebude oprávněn podnikat v rámci daného živnostenského oprávnění.

Při přerušení živnosti je důležité pamatovat na několik faktorů:

  1. Informovat relevantní orgány: Podnikatel by měl informovat finanční úřad, sociální pojišťovnu a další relevantní orgány o pozastavení nebo zrušení živnosti.
  2. Platby a účty: Podnikatel by měl zajistit, aby všechny účty a platby související s jeho živností byly vyřízeny a urovnány před pozastavením nebo zrušením živnosti.
  3. Daňové povinnosti: Podnikatel by měl splnit všechny své daňové povinnosti v souladu se zákonem před pozastavením nebo zrušením živnosti.
  4. Známé omezení podnikání: Během této doby nesmí podnikatel provozovat podnikání v souladu se svým živnostenským oprávněním. Je důležité dodržovat toto omezení, aby nedošlo k porušení zákona.

Pozastavení nebo zrušení živnosti jsou důležité kroky, které by podnikatelé měli provést pečlivě a v souladu se zákonem. Je vhodné se obrátit na místní živnostenský úřad nebo rozhodnutí konzultovat s právníkem, aby byla zajištěn správný postup a dodržení všech požadavků a povinností souvisejících s pozastavením nebo zrušením živnosti.

Před pozastavením živnosti

  1. Finanční aspekty: Podnikatel by měl zvážit finanční dopady tohoto kroku. Během tohoto období totiž nepobírá příjem z podnikání. Je vhodné mít dostatečnou finanční rezervu, která pokryje běžné výdaje a závazky během doby pozastavení živnosti.
  2. Zaměstnanci: Pokud podnikatel zaměstnává další osoby, je důležité je informovat o pozastavení živnosti. Zaměstnanci mohou být přeřazeni na jinou práci nebo může být dohodnuto dočasné pozastavení jejich pracovního poměru. Je nutné dodržovat pracovněprávní předpisy a předchozí dohody se zaměstnanci.
  3. Smlouvy a závazky: Podnikatel by měl zkontrolovat všechny smlouvy a závazky, které má ve spojitosti se svou živností. Je vhodné upravit tyto smlouvy nebo informovat o pozastavení živnosti, aby se předešlo případným právním sporům.
  4. Registrace a povolení: Pokud je živnost registrována nebo podléhá různým povolením a licencím, podnikatel by měl zjistit, jaké kroky je potřeba podniknout ohledně těchto registrací a povolení při pozastavení nebo zrušení živnosti. Může být například nutné zrušit nebo přeřadit platné licence a povolení.

Při pozastavení živnosti je také vhodné zvážit dlouhodobé plány a cíle podnikání. Pokud máte v úmyslu znovu obnovit živnost po pozastavení, je důležité mít jasnou strategii a plán na obnovení činnosti po skončení pozastavení.

pozastavení živnosti

Pokud se podnikatel rozhodne živnost zrušit, musí podat žádost o zrušení živnosti příslušnému živnostenskému úřadu.

Co dělat po přerušení živnosti?

Přerušením živnosti pro vás povinnosti ještě nekončí. Myslete na to, že musíte zaplatit poslední zálohu na pojistné, a to za kalendářní měsíc, kdy jste živnost pozastavily. Zálohy se platí vždy za celý měsíc, nerozlišuje se, zda jste podnikání ukončili na začátku, v průběhu či ke konci měsíce. V následujícím roce musíte navíc podat přehledy o příjmech a výdajích pro pojišťovny.

Platby pojištění a nárok na důchod

Hlavní výhodou tohoto úkonu je, že nebudete muset platit zálohy na sociální pojištění. Zároveň ale mějte na paměti, že měsíce, za které sociální pojištění neplatíte, se vám nezapočítávají do nároku na důchod. V případě, že jste pozastavili živnost a nenastupujete do zaměstnání, může pro vás být vhodným řešením registrace na úřadu práce. K tomu budete potřebovat potvrzení o době výkonu samostatné výdělečné činnosti a o době důchodového pojištění, které vám na požádání vydá Okresní správa sociálního zabezpečení. Kromě příspěvku v nezaměstnanosti se vám období, započítává do nároku na důchod.

Zdravotní pojištění si platit musíte i při přerušení živnosti. V případě, že jste vedeni na úřadu práce, platí ho za vás stát. V opačném případě se stanete osobou bez zdanitelných příjmů a zdravotní pojištění si budete platit sami v zákonem dané výši.

Mám zájem o odběr newsletteru