Export a import, v českém jazyce dovoz a vývoz, jsou operace, pomocí kterých lze obchodovat v rámci jednotlivých států po celém světě. Import je celkový objem zboží, technologií, licencí, autorských práv i služeb, které daný stát dováží ze zahraničí. Naopak export je obchodní operace, pomocí které se veškeré zboží a služby vyváží do zahraničí. S tímto procesem se však pojí i pojmy jako je clo a DPH.  

DPH a clo v rámci exportu 

Export zboží je definován § 66 odst. 1 zákona o DPH. Daňová povinnost vzniká za podmínky výstupu zboží mimo území Evropského společenství na území třetí země. Osvobozeno od DPH je exportované zboží, jehož kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání, místo pobytu ani provozovnu.

V závislosti na tom, se kterou zemí daný stát obchoduje, se může do celkové ceny zboží v rámci vzájemného obchodu promítnout i clo. Clo slouží jako ochranářský nástroj pro dovážené produkty. Sazba cla se pohybuje od 1 % do 10 % z celkové hodnoty zboží včetně nákladů na dopravu a pojištění. Výši cla si dovozce jednoduše spočítá pomocí systému, který vychází z příslušné kategorie zboží.

DPH v rámci importu

Import zboží se řídí § 20 zákona o DPH a jde o vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. Zdanitelné plnění při dovozu se týká zboží, které bylo propuštěno do celního v režimu volný oběh, spotřeby nebo použitím zboží ve svobodném pásmu, svobodném skladu, ale i nezákonným dovozem zboží. Mezi dovoz však můžeme začlenit i propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Export – zisk pro každý stát

Státy, jejichž objem exportu je vyšší než objem importu, patří většinou mezi bohatší státy. Rozdíl vzniklý mezi exportem a importem tvoří nárůst HDP a říká se mu obchodní bilance. Obchodní bilance je buď aktivní nebo pasivní. Export je jeden z nejjednodušších procesů a dnes snad i tradiční formou, jak vstoupit na zahraniční trh.

Samotný export není finančně náročný – důležité je si v dané zemi udělat kvalitní marketing, což se zdá z počátku náročné, ale jde jen o to se přizpůsobit zahraničnímu trhu. Pro úspěšný obchod v zahraničí, je důležité, výrobky i služby přiblížit každé jednotlivé zemi po celém světě. Kromě vybudování nových distribučních cest, je změna především v komunikaci.

export a import

Česká exportní banka

V České republice byla v roce 1995 založena specializovaná instituce – Česká exportní banka. Úkolem této banky je podpora českého exportu, budování povědomí o našem zboží ve světě a celkové posílení konkurenceschopnosti ČR. Navíc tvoří nedílnou součást systému státní podpory nejen exportu ale i ekonomické diplomacie ČR.

O DPH se stará směrnice EU, která řeší obchodování se zbožím po EU. Pro obchodování na dálku je stanovený finanční limit na 10 000 EUR pro všechny členské státy dohromady.

Export a import z pohledu podnikatele

V případě, že si podnikatel pořídí zboží určené pro podnikání ze zemí mimo EU, musí projít klasickým celním řízení – bez ohledu na částku zásilky. Povinnost se týká fyzických osob, které podnikají i neplátců DPH. Při dovozu do České republiky se DPH odvádí přímo v rámci celního řízení.

Situace, kdy podnikatel prodává zboží do jiného členského státu EU se řídí zákonem § 4 odst. 9 Zákona o DPH. Podnikatel z ČR sleduje, za kolik prodává zboží na dálku zboží neplátcům v ostatních státech EU za rok. V případě, že částka za rok přesáhne 10 000 EUR, musí se plátci DPH přihlásit v daném státě k platbě DPH. Lze se přihlásit přímo v daném státě, nebo lze využít režim jednoho správního místa prostřednictvím finančního úřadu.

Mám zájem o odběr newsletteru